Tüm Bilgi Paylaşımlarım

7100 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

6 Mart 2018 SALI Resmî Gazete Sayı : 30352 KANUN YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 7100                                                                                                           Kabul Tarihi: 22/2/2018 MADDE 1- 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yardımcı doçent” ibaresi “doktor öğretim üyesi”  şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 2- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l), (m) ve (n) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (o) ve (p) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır. “l) Öğretim Elemanları: Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlileridir. m) Öğretim Üyeleri: Yükseköğretim kurumlarında görevli profesör, doçent ve doktor öğretim üyeleridir. (1) Profesör: En yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişidir. (2) Doçent: Üniversitelerarası Kurul tarafından verilen doçentlik akademik unvanına sahip kişidir. (3) Doktor Öğretim Üyesi: Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olan akademik unvana sahip kişidir. n) Öğretim Görevlisi: Yükseköğretim kurumlarında okutulan dersleri vermek, uygulama yapmak veya yaptırmakla yükümlü olan öğretim elemanıdır.” MADDE 3- 2547 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (a) fıkrasının birinci paragrafında yer alan “, Genelkurmay Başkanlığının Silahlı Kuvvetlerden dört yıl için seçeceği bir profesör” ibaresi madde metninden çıkarılmış, ikinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiş, (b) fıkrasının (6) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Kurul bünyesinde Yönetim Kurulu kurulur. Yönetim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul Başkanı ile fen-mühendislik, sağlık ve sosyal bilimler alanlarından üçer üye ve güzel sanatlar alanından bir üye olmak üzere toplam on bir üyeden oluşur. Üyeler, farklı yükseköğretim kurumlarında görev yapan profesör öğretim üyeleri arasından Üniversitelerarası Kurul tarafından bir yıl için seçilir. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Üniversitelerarası Kurul, Yükseköğretim Kuruluna üye seçmek dışındaki görevlerini Yönetim Kuruluna devredebilir. Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Yönetim Kurulu üyelerine, Yükseköğretim Genel Kurulu üyelerine ödenen tutarda huzur hakkı aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.” “(6) Doçentlik başvurularında ilgili bilim veya sanat alanında jüriler oluşturarak adayların yayın ve çalışmalarını Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esas ve usuller kapsamında değerlendirip, yeterli yayın ve çalışmaya sahip olan adaylara doçentlik unvanı vermek,” MADDE 4- 2547 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Doktor Öğretim Üyesi MADDE 23- a) Yükseköğretim kurumlarında açık bulunan doktor öğretim üyesi kadroları rektörlükçe ilan edilir. İlan edilen bu kadrolara fakültelerde dekan; diğer birimlerde müdürler, biri o birimin yöneticisi biri de o yükseköğretim kurumunun dışından olmak üzere üç profesör veya doçent tespit ederek bunlardan adayların her biri hakkında yazılı mütalaa isterler. Dekan veya ilgili müdür yönetim kurullarının görüşünü aldıktan sonra önerilerini rektöre sunar. Atama rektör tarafından en çok dört yıl süre ile yapılır. Her atama süresinin sonunda görev kendiliğinden sona erer. Görev süresi sona erenler yeniden atanabilirler. b) Doktor öğretim üyeliğine atanabilmek için, doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak gerekir. c) Yükseköğretim kurumları, doktor öğretim üyesi kadrosuna atama için Yükseköğretim Kurulunun onayını almak suretiyle, münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak, bilim disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyebilirler.” MADDE 5- 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Doçentlik ve atama MADDE 24 - a) Doçentlik başvuruları, Üniversitelerarası Kurulca belirlenen takvime göre yılda iki kez yapılır. Doçentlik başvuruları için aşağıdaki şartlar aranır: (1) Bir lisans diploması aldıktan sonra, doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak. (2) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezî bir yabancı dil sınavından en az elli beş puan veya uluslararası geçerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak; doçentlik bilim alanının belli bir yabancı dille ilgili olması halinde ise bu sınavı başka bir yabancı dilde vermek. (3) Üniversitelerarası Kurulun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından her bir bilim veya sanat disiplininin özellikleri dikkate alınarak belirlenecek yeterli sayı ve nitelikte özgün bilimsel yayın ve çalışmalar yapmak. b) Üniversitelerarası Kurul, adayın başvurduğu bilim veya sanat dalından beş kişilik bir jüri ve bu jüri için iki yedek üye tespit eder. İlgili bilim veya sanat dalında yeterli öğretim üyesinin bulunmaması halinde, jüri üç üye ile teşkil edilebilir. Doçentlik sınav jürisinde yer alan asıl ve yedek üyeler, adayın yayın ve çalışmalarını değerlendirerek hazırladıkları ayrıntılı ve gerekçeli kişisel raporlarını Üniversitelerarası Kurula gönderirler. Asıl üyelerin hukuken geçerli bir mazerete dayalı olarak raporunu verememesi halinde, yedek üyelerin raporları, sırasına göre değerlendirmeye esas alınır. Değerlendirmeye esas alınan bu raporların birer örneği, yayın ve çalışmaların inceleme sonucuna ilişkin bildirim yazısı ile birlikte adaya gönderilir. c) Üniversitelerarası Kurulca yeterli yayın ve çalışmaya sahip olduğuna karar verilen adaya doçentlik unvanı verilir. ç) Doçentlik başvurularında adayların yayın ve çalışmalarına ilişkin esas ve usuller Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. d) Yükseköğretim kurumları, doçent kadrosuna atama için, doçentlik unvanına sahip olmanın yanında Yükseköğretim Kurulunun onayını almak suretiyle, münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak, bilim veya sanat disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyebilirler. Yükseköğretim kurumlarının belirlediği ek koşullar arasında sözlü sınavın yer alması halinde bu sınav Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak jürilerce yapılır.    e) Doçentlik unvanına sahip olanlar yükseköğretim kurumları tarafından ilan edilen doçent kadrolarına başvurur. Doçent kadrosuna başvuran adayların durumlarını incelemek üzere rektör tarafından, varsa biri ilgili birim yöneticisi, en az biri de o üniversite dışından olmak üzere üç profesör tespit edilir. Bu profesörler her aday için ayrı ayrı olmak üzere birer rapor yazarlar ve kadroya atanacak birden fazla aday varsa tercihlerini bildirirler. Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunun bu raporları göz önünde tutarak alacağı karar üzerine, rektör atamayı yapar.” MADDE 6- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 25 inci ve 32 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 7- 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi üzerinde yer alan “Öğretim Yardımcıları” orta başlığı yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin başlığı “Araştırma görevlileri” şeklinde, maddenin (a) fıkrasında yer alan “öğretim yardımcılarıdır” ibaresi  “öğretim elemanıdır” şeklinde değiştirilmiş ve maddenin (b), (c), (d) ve (e) fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 8- 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Öğretim üyesi, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim birimi ile sınırlı olmaksızın ve ihtiyaç bulunması halinde görevli olduğu yükseköğretim kurumunda haftada asgari on saat ders vermekle yükümlüdür. Öğretim görevlisi ise haftada asgari on iki saat ders vermekle yükümlüdür. Ancak yükseköğretim kurumlarının uygulamalı birimlerinde görev yapacak olan öğretim görevlileri için ders yükü aranmaz ve bunlara ders ücreti ödenmez. Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olan araştırma görevlilerine talepleri üzerine ve üniversite yönetim kurulunun uygun görmesi halinde ders görevi verilebilir. Bu şekilde ders görevi verilen araştırma görevlilerine haftada on iki saati aşan ders görevleri için haftada on saate kadar 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde öğretim görevlileri için belirlenmiş olan ek ders ücreti, gösterge rakamı üzerinden ek ders ücreti ile sınav ücreti ödenir.” MADDE 9- 2547 sayılı Kanunun ek 27 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinde ikinci öğretim kapsamında yürütülecek tezsiz yüksek lisans programlarının açılması, bu programlarda fiilen ders veren öğretim üyelerine ödenecek ek ders ve sınav ücretleri, aşağıda belirtilen esaslara uyulmak kaydıyla ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunun teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulu kararı ile belirlenen ve belirtilecek tarihlerde asgari iki eşit taksitte alınan öğretim ücretleri, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün muhasebe birimi hesabına yatırılır.” MADDE 10- 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.  “EK MADDE 40- Lisansüstü tezler yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından gizlilik kararı alınmadıkça, bilime katkı sağlamak amacıyla Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi tarafından elektronik ortamda erişime açılır.” MADDE 11- 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “yardımcı doçent” ibaresi “doktor öğretim üyesi” şeklinde, 17 nci maddesinin (a) fıkrasının birinci paragrafında yer alan “yardımcı doçentlerin” ibaresi “doktor öğretim üyelerinin” şeklinde, 18 inci maddesinin (a) fıkrasının birinci paragrafında yer alan “yardımcı doçentten” ibaresi “doktor öğretim üyesinden” şeklinde, 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “yardımcı doçentler” ibaresi “doktor öğretim üyeleri” şeklinde, 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yardımcı doçentlik” ibaresi “doktor öğretim üyesi” şeklinde, 40 ıncı maddesinin (a) fıkrasında yer alan “ders vermekle görevli öğretim yardımcıları” ibaresi “öğretim görevlileri”, (c) fıkrasında yer alan “Türk Silahlı Kuvvetleri ve” ibaresi “Millî Savunma Üniversitesi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile” şeklinde,  50 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “öğretim yardımcılığı kadrolarından birine de” ibaresi “araştırma görevlisi kadrosuna da” şeklinde, 53/E maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “yardımcı doçentler” ibareleri “doktor öğretim üyeleri” şeklinde, 65 inci maddesinin (a) fıkrasının (4) numaralı bendinde yer alan “yardımcı doçentlik” ibaresi “doktor öğretim üyeliğine” şeklinde, ek 38 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yardımcı doçent” ibaresi “doktor öğretim üyesi” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 12-  10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri  Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 11- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin; “yardımcı doçent” kadro unvanı ilgili mevzuatı uyarınca “doktor öğretim üyesi” şeklinde, “okutman”, “uzman” ve “eğitim öğretim planlamacısı” kadro unvanları ilgili mevzuatı uyarınca “öğretim görevlisi” şeklinde değiştirilir ve bu şekilde değiştirilen “yardımcı doçent” kadrolarında bulunanlar “doktor öğretim üyesi” kadrolarına, “okutman”, “uzman” ve “eğitim öğretim planlamacısı” kadrolarında sürekli atamalı olarak bulunanlar “öğretim görevlisi” kadrolarına başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Okutman kadrolarına süreli olarak atanmış bulunanlar ise başka bir işleme gerek kalmaksızın “öğretim görevlisi” kadrolarında süreli olarak istihdam edilmeye devam olunur.”   MADDE 13- 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 3- Bu Kanuna tabi öğretim elemanlarının sınıfları ile başlangıç dereceleri aşağıda gösterilmiştir. A) Öğretim üyeleri sınıfı: Bu sınıf; profesörler, doçentler ve doktor öğretim üyelerinden oluşur. a) Profesörler, profesör kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren birinci derecenin, b) Doçentler, doçent kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren üçüncü derecenin, c) Doktor öğretim üyeleri, doktor öğretim üyesi kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren beşinci derecenin, ilk kademe aylığını alırlar. Yukarıdaki (a), (b) ve (c) bentlerine göre üst dereceye atananlar, bu dereceleri kazanılmış hak olarak aldıktan sonra geçirecekleri her yıl için bir kademe ilerlemesinden yararlanırlar. B) Öğretim görevlileri sınıfı: Bu sınıf, öğretim görevlilerinden oluşur. C) Araştırma görevlileri sınıfı: Bu sınıf, araştırma görevlilerinden oluşur. Öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinin giriş dereceleri (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler”i ile getirilen kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleri hariç) Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca öğrenim niteliğine ve süresine göre tespit edilecek kazanılmış hak aylık derece ve kademelerine iki derece eklenmek suretiyle belirlenir.” MADDE 14- 2914 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “4) Doktor öğretim üyesi kadrosunda bulunanlara %175” MADDE 15- 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Yardımcı Doçent” ibaresi “Doktor Öğretim Üyesi” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “ve Okutman” ibaresi madde metninden çıkarılmış; 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, okutmanlar” ibaresi madde metninden çıkarılmış; ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Yardımcı Doçent” ibaresi “Doktor Öğretim Üyesi” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (e) bendinde yer alan “ve Okutman” ibaresi madde metninden çıkarılmış, (f) bendi yürürlükten kaldırılmış; ek 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Yardımcı Doçent” ibaresi “Doktor Öğretim Üyesi” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (e) bendinde yer alan “ve Okutman” ibaresi madde metninden çıkarılmış, (f) bendi yürürlükten kaldırılmış;  eki ek gösterge cetvelinin (d) sırasında yer alan “Yardımcı Doçentler” ibaresi “Doktor Öğretim Üyeleri” şeklinde değiştirilmiş, (e) sırasında yer alan “Öğretim Görevlisi, Okutmanlar, Diğer Öğretim Yardımcıları” ibaresi “Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlileri” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 16- 11/5/2000 tarihli ve 4566 sayılı Harp Okulları Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “, okutmanlar ile öğretim yardımcılarıdır.” ibaresi “ve araştırma görevlileridir.” şeklinde değiştirilmiş, (g) bendinde yer alan “yardımcı doçentlerdir” ibaresi “doktor öğretim üyesidir” şeklinde, aynı bendin (2) numaralı alt bendi ile (j) bendi aşağıdaki şekilde, (3) numaralı alt bendinde yer alan “Yardımcı doçent” ibaresi “Doktor öğretim üyesi” şeklinde değiştirilmiş, (ı) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. “(2) Doçent: Üniversitelerarası Kurul tarafından verilen doçentlik akademik unvanına sahip kişidir.” “j) Araştırma görevlileri: Harp okullarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen diğer görevleri yapan öğretim elemanlarıdır.” MADDE 17- 4566 sayılı Kanunun 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 25- Harp okullarında bu Kanun uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler ile öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak yer alan veya konu kapsamı itibarıyla öğretim elemanında mesleki tecrübe ve ihtisas gerektiren teorik ve uygulamalı dersler için, ilgili bilim dalında eğitim ve öğretim görmüş veya mesleki tecrübe ve bilimsel yayınları ile tanınmış asker veya sivil kişiler görevlendirilebilirler. Asker öğretim görevlileri 926 sayılı Kanuna göre atama veya geçici görevli olarak, sivil öğretim görevlileri ise Rektörün teklifi üzerine Millî Savunma Bakanının onayı ile boş öğretim görevlisi kadrolarına atanabilir veya sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler. Eğitim ve öğretimi destekleyici uygulama ve planlama faaliyetlerinde çalıştırılacak öğretim görevlilerine ders yükü verilmez.” MADDE 18- 4566 sayılı Kanunun 27 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Araştırma görevlileri MADDE 27- Harp okullarının araştırma görevlisi olarak ihtiyaç duyacağı asker kişiler Türk Silâhlı Kuvvetlerinin atanmaya ilişkin esas ve usullerine uygun olarak, diğerleri ise Millî Savunma Bakanlığının izni ile araştırma görevlisi kadrolarına en çok üç yıl süre ile atanırlar. Atama süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunlar aynı usulle yeniden atanabilirler.” MADDE 19- 4566 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin başlığı “Doktor öğretim üyesi kadrosuna atanma” şeklinde, birinci fıkrasında yer alan “yardımcı doçent” ibaresi “doktor öğretim üyesi” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “yardımcı doçentler” ibaresi “doktor öğretim üyeleri” şeklinde ve 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yardımcı doçentlik” ibaresi “doktor öğretim üyesi” şeklinde değiştirilmiş, 26 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmış, 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının dördüncü cümlesinde yer alan “ile okutmanlar” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.  MADDE 20- 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Polis Yükseköğretim Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ş) bendinde yer alan “yardımcı doçentleri” ibaresi “doktor öğretim üyesi” şeklinde, (ş) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentleri ile (s) ve (ü) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (u) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. “s) Öğretim Elemanları: Akademi, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, enstitü, polis meslek eğitim merkezi müdürlükleri ve polis meslek yüksek okullarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerini,” “2) Doçent: Üniversitelerarası Kurul tarafından verilen doçentlik akademik unvanına sahip kişiyi, 3) Doktor Öğretim Üyesi: Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olan, akademik unvana sahip kişiyi,” “ü) Araştırma Görevlileri: Polis yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme, uygulama ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen diğer görevleri yapan öğretim elemanını,” MADDE 21- 4652 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yardımcı doçentlerin” ibaresi “doktor öğretim üyelerinin”, beşinci fıkrasında yer alan “yardımcı doçentler” ibaresi “doktor öğretim üyeleri” şeklinde değiştirilmiş ve 29 uncu maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “öğretim elemanları ve öğretim yardımcılarına” ibaresi “öğretim elemanlarına” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 22- 4652 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.  “EK MADDE 2- Bu Kanuna ekli cetvelde yer alan “yardımcı doçent” kadroları “doktor öğretim üyesi” kadrolarına, “okutman” ve “uzman” kadroları “öğretim görevlisi” kadrolarına başka bir işleme gerek kalmaksızın dönüştürülmüş sayılır.” MADDE 23- 4652 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 11- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla “yardımcı doçent” kadrolarında bulunanlar “doktor öğretim üyesi” kadrolarına, “okutman” ve “uzman” kadrolarında bulunanlar “öğretim görevlisi” kadrolarına başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.” MADDE 24- 11/4/2002 tarihli ve 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununun 15 inci maddesinin başlığı “Doktor öğretim üyesi kadrolarına atanma” şeklinde, birinci fıkrasında yer alan “yardımcı doçent” ibareleri “doktor öğretim üyesi”, ikinci fıkrasında yer alan “yardımcı doçentler” ibaresi “doktor öğretim üyeleri” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 25- 4752 sayılı Kanunun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 20- Astsubay meslek yüksek okullarında bu Kanun uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler ile öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak yer alan veya konu kapsamı itibarıyla öğretim elemanında mesleki tecrübe ve ihtisas gerektiren teorik ve uygulamalı dersler için, ilgili bilim dalında eğitim ve öğretim görmüş veya mesleki tecrübe ve bilimsel yayınları ile tanınmış asker veya sivil kişiler görevlendirilebilirler. Asker öğretim görevlileri 926 sayılı Kanuna göre atama veya geçici görevli olarak, sivil öğretim görevlileri ise Rektörün teklifi üzerine Millî Savunma Bakanının onayı ile boş öğretim görevlisi kadrolarına atanabilir veya sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler. Eğitim ve öğretimi destekleyici uygulama ve planlama faaliyetlerinde çalıştırılacak öğretim görevlilerine ders yükü verilmez.” MADDE 26- 4752 sayılı Kanunun 21 inci ve 22 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmış, 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının dördüncü cümlesinde yer alan “ile okutmanlar” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. MADDE 27- 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Millî Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 2- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Millî Savunma Üniversitesinin;  “yardımcı doçent” kadro unvanı ilgili mevzuatı uyarınca “doktor öğretim üyesi” şeklinde, “okutman”, “uzman” ve “eğitim ve öğretim planlamacısı” kadro unvanları ilgili mevzuatı uyarınca “öğretim görevlisi” şeklinde değiştirilir ve bu şekilde değiştirilen “yardımcı doçent” kadrolarında bulunanlar “doktor öğretim üyesi” kadrolarına, “okutman”, “uzman” ve “eğitim ve öğretim planlamacısı”  kadrolarında sürekli atamalı olarak bulunanlar “öğretim görevlisi” kadrolarına başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Okutman kadrolarına süreli olarak atanmış bulunanlar ise başka bir işleme gerek kalmaksızın “öğretim görevlisi” kadrolarında süreli olarak istihdam edilmeye devam olunur. Uzman, eğitim ve öğretim planlamacısı kadrolarında görev yapmakta iken birinci fıkra uyarınca öğretim görevlisi kadrolarına atanmış sayılanlara ders görevi verilmez ve anılan personel bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili mevzuatta söz konusu kadro unvanları için öngörülen görevleri yapmaya devam ederler.” MADDE 28- 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 8 inci maddesinde yer alan “öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı” ibaresi “öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 29- 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir. “EK MADDE 24- Bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde; yükseköğretim kurumlarına tahsis edilen “yardımcı doçent” kadroları “doktor öğretim üyesi” kadrolarına, “okutman, uzman, çevirici, eğitim-öğretim planlamacısı” kadroları “öğretim görevlisi” kadrolarına başka bir işleme gerek kalmaksızın dönüştürülmüş sayılır.” MADDE 30- 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 4- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla “yardımcı doçent” kadrolarında bulunanlar “doktor öğretim üyesi” kadrolarına, “okutman, uzman, çevirici, eğitim-öğretim planlamacısı” kadrolarında bulunanlar “öğretim görevlisi” kadrolarına başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.”   MADDE 31- 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. “EK MADDE 22- Bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde; Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsüne tahsis edilen “yardımcı doçent” kadroları “doktor öğretim üyesi” kadrolarına, “okutman” kadroları “öğretim görevlisi” kadrolarına başka bir işleme gerek kalmaksızın dönüştürülmüş sayılır. EK MADDE 23- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin Üniversitelerarası Kurula ait bölümüne eklenmiştir.” MADDE 32- 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 13- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde “yardımcı doçent” kadrolarında bulunanlar “doktor öğretim üyesi” kadrolarına, “okutman” kadrolarında bulunanlar “öğretim görevlisi” kadrolarına başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.” MADDE 33- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvelin “C- Aylıklarını 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa Göre Alanlar” kısmında yer alan “6- Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlar” ibaresi “6- Doktor Öğretim Üyesi kadrosunda bulunanlar” şeklinde, “8- Diğer öğretim elemanlarından” ibaresi “8- Öğretim Görevlilerinden” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 34- (1)  Mevzuatta “yardımcı doçent”e yapılmış olan atıflar “doktor öğretim üyesi”ne, “okutman”, “uzman”, “çevirici”, “eğitim öğretim planlamacısı”na yapılmış olan atıflar “öğretim görevlisi” ne yapılmış sayılır. (2) Uzman, çevirici, eğitim öğretim planlamacısı kadrolarında görev yapmakta iken bu Kanunla öğretim görevlisi kadrolarına atanmış sayılanlara ders görevi verilmez ve bu personel bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili mevzuatta söz konusu kadro unvanları için öngörülen görevleri yapmaya devam ederler. MADDE 35- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 36- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 05/03/2018     (1) SAYILI LİSTE   KURUMU   : ÜNİVERSİTELERARASI KURUL TEŞKİLATI: MERKEZ   İHDAS EDİLEN KADROLARIN   SINIFI UNVANI DERECESİ SERBEST KADRO ADEDİ TOPLAMI AH Avukat 4 1 1 AH Avukat 7 1 1 TH Mühendis 5 2 2 TH Tekniker 7 1 1 GİH Memur 8 5 5 TOPLAM 10 10  

Yardımcı Doçentliğin Kaldırılması ve Doçentlik Süreçleri Yasa Teklifi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Personel Kanunu ve Yükseköğretim Kurumlan Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. Gereğini arz ederim.     Mustafa Elitaş Kayseri Milletvekili KANUN TEKLİFİNİN GEREKÇE Üniversiteler, milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacıyla kanunla kurulmaktadır. Bu husus Anayasamızın 130. maddesinde düzenlenmiştir. Üniversiteler gelişen toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında, yeni bilgiler üretilmesinde, sağlık hizmetleri sunulmasında ve teknolojik gelişmeler gibi birçok alanda bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmakta, ülkeye ve insanlığa büyük hizmetler sunmaktadır. Üniversiteler, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplum hizmetleriyle ülkemiz ekonomisine büyük katkıda bulunmakta ve küreselleşmiş dünyada uluslararası alanda rekabet edebilecek bilgi toplumunun yetişmesine imkan sağlamaktadır. Bu bağlamda Ülkemizin 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi içinde olma hedefine ulaşabilmesi nitelikli insan kaynağı ile mümkün olacaktır. Yükseköğretim sisteminin sorunlarına güvenilir ve ileriye dönük çözümler üretilmesi, yükseköğretim kurumlarının yüklendikleri sorumlulukları yerine getirebilmelerinde büyük önem taşımaktadır. Öğretim elemanlarının hizmet gücünden verimli bir şekilde faydalanabilmesi için yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bilindiği gibi yardımcı doçentlik kadrosu 2547 sayılı Kanun ile sisteme girmiştir. Akademinin kendi tabii ihtiyacı ve doğası sonucu değil, o günkü sorunlara pratik çözüm üretmeye yönelik olmak üzere icat edilmiştir. Yükseköğretim Kanunu'nda yer alan "yardımcı doçentlik" kadrosu "doçentin yardımcısı" şeklinde bir yanlış algı oluşturmaktadır. Bu gerçek ve dünyadaki gelişmiş yükseköğretim sistemlerinde aynı pozisyon için kullanılan ibarelerin anlamları dikkate alınarak, "Doktor Öğretim Görevlisi" kadrosunun ihdas edilmesi uygun olacaktır. Bu nedenle Teklif ile "doktoradan sonra doçentlikten önce zorunlu bir kademe olarak kabul edilmekte olan" yardımcı doçentlik kaldırılmakta ve doktorasını bitirenlerin doçentliğe geçişi kolaylaştınlmaktadır. Yapılacak düzenlemeyle doktora sonrasında öğretim üyeliğine geçiş sürecinin daha hızlı bir şekilde gerçekleşmesi mümkün olacaktır. Teklif ile Doktor öğretim görevlisi düzenlemesi ile doçentlik sürecinde köklü değişikliklerin birlikte hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca Teklif ile son yıllarda üniversite sayısının hızla artması karşısında işlevselliği azalan Üniversitelerarası Kurul'un yapısı işlevsel hale getirilmekte, Doktor unvanına sahip diğer öğretim elemanlarının da ders verebilmesi sağlanmakta, tezsiz yüksek lisans ücretlerinin belirlenmesi yetkisinin Yükseköğretim Kurulundan uygunluk alınmadan doğrudan üniversitelerimiz tarafından yürütülmesi, Yükseköğretim kurumlannda çalışmasına ihtiyaç duyulan sözleşmeli sanatçı öğretim elemanlarının ilgili mevzuat dahilinde çalıştırılabilmesi sürecinin Yükseköğretim Kurulundan uygunluk alınmadan doğrudan üniversitelerimiz tarafından yürütülmesi gibi düzenlemeler Öngörülmektedir. Teklif ile akademik yükseltilmelerde daha şeffaf ve sorunları giderici, merkeziyetçilikten daha uzak bir YÖK yönetimi, üniversiteleri karar alma süreçlerinde daha öne çıkaran ve onların kendi markalarım oluşturmaya ve sistemde çeşitliliğe imkan tanıyan düzenlemeler öngörülmektedir. MADDE GEREKÇELERİ MADDE 1- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yer alan yardımcı doçentlik ibaresinin dünyadaki gelişmiş yükseköğretim sistemlerindeki anlamı ve kamuoyundaki doçentin yardımcısı şeklinde anlaşılabilecek yanlış algıları nedeniyle, üç aşamalı sistem korunarak, dünyadaki doçentlik sistemleri de incelenerek düzenleme yapılmıştır. MADDE 2- Yükseköğretim Kanununda 11 inci maddesinin (a) fıkrasının birinci ve ikinci paragrafında yapılan düzenleme ile son yıllarda üniversite sayısının hızla artması karşısında işlevselliği azalan Üniversitelerarası Kurul yapısının daha işlevsel hale getirilmesi ve Yükseköğretim Kuruluna katkısının arttırılması hedeflenmektedir. Maddenin (b) fıkrasında ise Doçentlik sisteminde yapılan değişiklik nedeniyle Üniversitelerarası Kurulun görev tanımında düzenlemeye gidilmiştir, MADDE 3- Yardımcı doçentlik sistemi yerine getirilen doktor öğretim görevlisi kadrosunun atanma şartları düzenlenmiştir.     MADDE 4- Yapılan yeni doçentlik düzenlemesiyle yükseköğretim kurumlanınız kendi kuramlarındaki akademik yükseltme ve atamalarda misyonlan, gelişmişlik düzeyleri ve stratejileri kapsamında, Kanunda belirlenen asgari koşullann üzerinde kriterler koyabileceklerdir. Bu şekilde önemli bir merkezi yetki yükseköğretim kurumlanna devredilmektedir. Bu düzenlemeyle aynı zamanda doçentlik süreçleri daha hızlanacak ve muhtemel mağduriyetler engellenecektir. Bu düzenlemenin yükseköğretim kummlanmızın daha rekabetçi ve özerk bir yapıya dönüşümü sürecine katkı sağlanması ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki üniversitelerin öğretim üyesi bulmasını engelleyen hususların ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. MADDE 5- "Doçentlik ve atama" nın 24 üncü madde de düzenlenmesi nedeniyle 25 inci madde yürürlükten kaldırılmaktadır. MADDE 6- Doktoralı öğretim yardımcılarına ders verme imkanı verilerek öğretim üyesi temininde güçlük çekilen yükseköğretim kuramlarında ders verebilecek öğretim elemanlarının arttırılması amaçlanmıştır. MADDE 7- Yükseköğretim kuramlarından ayrılan öğretim üyelerinin ihtiyaç duyulması halinde yükseköğretim kurumlanna dönebilmeleri konusunda Yükseköğretim Kurulunda bulunan merkezi yetkinin yükseköğretim kuramlarına aktarımı amaçlanmıştır. Bu aynı zamanda konuya ilişkin süreci hızlandıracaktır. MADDE 8- Madde metninde belirtilen alanlardaki tezsiz yüksek lisans ücretlerinin belirlenmesi yetkisinin üniversiteye devredilmesi Yükseköğretim Kurulunda bulunan merkezi yetkinin yükseköğretim kuramlarına aktarımı amaçlanmıştır. Bu aynı zamanda konuya ilişkin süreci hızlandıracaktır. MADDE 9- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yer alan "Yardımcı Doçent"e ilişkin ibarelerin "Doktor Öğretim Görevlisi" olarak değiştirilmesi amaçlanmaktadır. MADDE 10- Yardımcı doçentliğin kaldırılarak doktor öğretim görevlisi sistemine geçiş yapılması nedeniyle yürürlükteki mevzuatta yardımcı doçentliğe ilişkin atıfların doktor öğretim görevlisine yapılmış sayılması öngörülmektedir. MADDE 11- Doktor öğretim görevlilerinin mali haklarının iyileştirilmesi amaçlanmıştır. MADDE 12- Yükseköğretim kuramlarında çalışmasına ihtiyaç duyulan sözleşmeli sanatçı öğretim elemanlarının Yükseköğretim Kurulu onayı olmadan çalıştırılması Yükseköğretim Kurulunda bulunan merkezi yetkinin yükseköğretim kuramlarına aktarımı amaçlanmıştır. Bu aynı zamanda konuya ilişkin süreci hızlandıracaktır.     MADDE 13- 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda yer alan "Yardımcı Doçent" e ilişkin ibarelerin "Doktor Öğretim Görevlisi" olarak değiştirilmesi amaçlanmaktadır, MADDE 14- Yardımcı doçentliğin kaldırılarak doktor öğretim görevlisi sistemine geçiş yapılması nedeniyle 78 sayılı Yükseköğretim Kuramları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerindeki yardımcı doçent kadrolarının doktor öğretim görevlisi kadrolarına dönüştürülmesi amaçlanmıştır. MADDE 15- Halihazırda "yardımcı doçent" kadrolarında bulunanların bu Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte başka bir işleme gerek kalmaksızın "doktor öğretim görevlisi" kadrolarına atanmış sayılması düzenlenmektedir. MADDE 16- Yürürlük maddesidir. MADDE 17- Yürütme maddesidir. YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU İLE YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU VE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRETİM ELEMANLARININ KADROLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ MADDE 1- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "m) Öğretim Üyeleri: Yükseköğretim kurumlarında görevli profesör, doçent ve doktor öğretim görevlileridir. (1) Profesör: En yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişidir. (2) Doçent: Üniversitelerarası Kurul tarafından verilecek doçentlik yeterlik belgesine sahip olan ve yükseköğretim kuramlarının bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik, bilim disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak belirlediği objektif ve denetlenebilir nitelikteki ek koşullan sağlayan veya yükseköğretim kurumlan dışından başvurularda ise Üniversitelerarası Kurul tarafından verilecek doçentlik yeterlik belgesine sahip olan ve Üniversitelerarası Kural tarafından belirlenecek ek koşullan sağlayan akademik unvana sahip kişidir. (3) Doktor Öğretim Görevlisi: Doktora çalışmalarını başan ile tamamlamış, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olan, akademik unvana sahip kişidir." MADDE 2- 2547 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (a) fıkrasının birinci paragrafında yer alan ",Genelkurmay Başkanlığının Silahlı Kuvvetlerden dört yıl için seçeceği bir profesör" ibaresi madde metninden çıkarılmış, ikinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiş, (b) fıkrasının (6) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut (7) numaralı bent (8) olarak teselsül ettirilmiştir. "Üniversitelerarası Kurul bünyesinde Yönetim Kurulu kurulur. Yönetim Kurulu, Üniversitelerarası Kural Başkanı ile fen ve mühendislik, sağlık ve sosyal bilimler alanlarından üçer üye ve güzel sanatlar alanından bir üye olmak üzere on bir üyeden oluşur. Üyeler, farklı üniversitelerde görev yapan profesör öğretim üyeleri arasından Üniversitelerarası Kurul tarafından bir yıl için seçilir. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Üniversitelerarası Kurul Yükseköğretim Kuruluna üye seçmek dışındaki görevlerini yönetim kuruluna devredebilir. Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Yönetim Kurulu üyelerine, Yükseköğretim Genel Kurulu üyelerine ödenen tutarda huzur hakkı aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir. " "(6) Doçentlik yeterlik belgesi başvurularında adayların yeterli yayın ve çalışmaya sahip olup olmadığına karar vermek ve yeterli yayın ve çalışmaya sahip olduğuna karar verilen adaylara doçentlik yeterlik belgesi düzenlemek, (7) Yükseköğretim kurumlan dışından yapılacak doçentlik başvuruları için ek koşullar belirlemek ve başarılı olanlara doçentlik unvanı vermek," MADDE 3- 2547 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Doktor Öğretim Görevlisi MADDE 23- a) Yükseköğretim kurumlarında açık bulunan doktor öğretim görevlisi kadroları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca ilan edilir. İlan edilen bu kadrolara en çok dört yıl süre ile atama yapılır. Her atama süresi sonunda görev kendiliğinden sona erer. Bunlar yeniden atanabilirler. b) Doktor öğretim görevliliğine atanmada aranacak şartlar: (1) Doktora, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak, (2) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından atama yapılacak programın eğitim dilinde en az 55 puan veya eşdeğerliğİ kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak. c) Üniversiteler, doktor öğretim görevlisi kadrosuna atama için bu maddede aranan asgari koşulların yanında, Yükseköğretim Kurulunun onayını almak suretiyle, münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak, bilim disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyebilirler." MADDE 4- 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Doçentlik ve atama MADDE 24 - a) Doçentlik yeterlik belgesi başvurulan, Üniversitelerarası Kurulca belirlenen takvime göre yılda iki kez yapılır. Doçentlik yeterlik belgesine başvurabilmek için aşağıdaki şartlar aranır: (1) Bir lisans diploması aldıktan sonra, doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak. (2) Üniversitelerarası Kurulun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından her bir bilim disiplininin özellikleri dikkate alınarak belirlenecek yeterli sayı ve nitelikte özgün bilimsel yayın ve çalışmalar yapmak. b) Üniversitelerarası Kurulca yeterli yayın ve çalışmaya sahip olduğuna karar verilen adaylara doçentlik yeterlik belgesi verilir. c) Üniversiteler, doçent kadrosuna atama İçin, doçentlik yeterlik belgesine sahip olmamn yanında Yükseköğretim Kurulunun onayını almak suretiyle, münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak, bilim disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyebilirler. Doçentlik yeterlik belgesine sahip olanlar başlıca uzmanlık ve araştırma konularını da bildirerek üniversitelerce ilan edilen doçent kadrolarına başvurur. Üniversite Yönetim Kurulu adayın başvurduğu bilim veya sanat dalından beş profesörden oluşan bir jüri ve bu jüri için iki yedek üye tespit eder. İlgili bilim veya sanat dalında yeterli Öğretim üyesinin bulunmaması halinde, jüri üç üye ile teşkil edilebilir. Asıl üyelerden en az üçü üniversite dışından seçilir. ç) Jüride yer alan asıl ve yedek üyeler, adayın akademik çalışmalarının her birini değerlendirerek hazırladıkları ayrıntılı raporlarını Rektörlüğe gönderirler. Asıl üyelerin hukuken geçerli bir mazerete dayalı olarak raporunu verememesi halinde, yedek üyelerin raporları, sırasına göre değerlendirmeye esas alınır. Rektör Üniversite Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra atamayı yapar. d) Yayın ve eser incelemeye ilişkin esas ve usuller, Üniversitelerarası Kurulun görüşü alınmak suretiyle Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir." MADDE 5- 2547 sayılı Kanunun 25 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır MADDE 6- 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. "Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olan öğretim yardımcıları talepleri ve üniversite yönetim kurulunun uygun görmesi halinde haftada azami on iki saat ders verebilir." MADDE 7- 2547 sayılı Kanunun 60 inci maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "b) Yükseköğretim kurumlarından, mahkeme veya disiplin kararları ile çıkarılanlar hariç olmak üzere herhangi bir nedenle kendi isteği ile ayrılan öğretim üyeleri başvuruları üzerine bu Kanun hükümleri çerçevesinde durumlarına uygun kadro bulunması halinde tekrar ayrıldıkları kurumlanna dönebilirler." MADDE 8- 2547 sayılı Kanunun ek 27 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinde hukuk, uluslararası ilişkiler, iktisat, işletme, bilgi teknolojileri ve ileri teknolojiler ile öğretmenlik alanlarında ikinci öğretim kapsamında yürütülecek tezsiz yüksek lisans programlarının açılması, bu programlarda fiilen ders veren öğretim üyelerine ödenecek ek ders ve sınav ücretleri, aşağıda belirtilen esaslara uyulmak kaydıyla ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitü yönetim kurulunun teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Üniversite veya yüksek teknoloji enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenen ve belirtilecek tarihlerde asgari iki eşit taksitte alınan öğretim ücretleri, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün muhasebe birimi hesabına yatırılır." MADDE 9- 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan "yardımcı doçent" ibaresi "doktor öğretim görevlisi" şeklinde, 17 nci maddesinin (a) fıkrasının birinci paragrafında yer alan "yardımcı doçentlerin" ibaresi "doktor öğretim görevlilerinin" şeklinde, 18 inci maddesinin (a) fıkrasının birinci paragrafında yer alan "yardımcı doçentten" ibaresi "doktor Öğretim görevlisinden" şeklinde, 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "yardımcı doçentler" ibaresi "doktor öğretim görevlileri" şeklinde, 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "yardımcı doçentlik" İbaresi "doktor öğretim görevlisi" şeklinde, 53/E maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "yardımcı doçentler" ibareleri "doktor öğretim görevlileri" şeklinde, 65 inci maddesinin (a) fıkrasının (4) numaralı bendinde yer alan "yardımcı doçentlik" ibaresi "doktor öğretim görevlisi" şeklinde, ek 38 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "yardımcı doçent" ibaresi "doktor öğretim görevlisi" şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 10- 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. "GEÇİCİ MADDE 75- Mevzuatta "Yardımcı Doçent" e yapılmış olan atıflar "Doktor Öğretim Görevlisi" ne yapılmış sayılır." MADDE 11- 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 12 nci maddesinin 4 üncü sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. " 4) Doktor Öğretim Görevlisi kadrosunda bulunanlara % 175" MADDE 12- 2914 sayılı Kanunun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 15-Yükseköğretim kurumlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik ek geçici 16 ncı maddesinde unvanları belirtilen personeli, üniversite yönetim kurulunun uygun görmesi ve rektörün onayı ile sözleşmeli olarak istihdam edilebilir. Bu elemanların sözleşme esasları, bunlara ödenebilecek ücretin üst sınırları ve sağlanacak sosyal yardımlar ile diğer mali haklar; Yükseköğretim Kurulunun önerisi, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır." MADDE 13-2914 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin birinci cümlesinde yer alan "yardımcı doçentlerden" ibaresi " doktor öğretim görevlilerinden" şeklinde, (c) alt bendinde yer alan "yardımcı doçentler" ibaresi "doktor öğretim görevlileri" ve "yardımcı doçent" ibaresi " doktor öğretim görevlisi" şeklinde, 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "Yardımcı Doçent" ibaresi "Doktor Öğretim Görevlisi" şeklinde, 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yer alan "Yardımcı Doçent" ibaresi "Doktor Öğretim Görevlisi" şeklinde, ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "Yardımcı Doçent" ibaresi "Doktor Öğretim Görevlisi" şeklinde, ek 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "Yardımcı Doçent" ibaresi "Doktor Öğretim Görevlisi" şeklinde, Kanuna ekli ek gösterge cetvelinin (d) bendinde yer alan "Yardımcı Doçentler" ibaresi "Doktor Öğretim Görevlileri" şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 14 - 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir. "EK MADDE 24 - Bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde; yükseköğretim kurumlarına tahsis edilen "yardımcı doçent" kadroları başka bir işleme gerek kalmaksızın "doktor öğretim görevlisi" kadrolanna dönüştürülmüş sayılır." MADDE 15 -78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. "GEÇİCİ MADDE 4 - Bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla "yardımcı doçent" kadrolarında bulunanlar başka bir işleme gerek kalmaksızın "doktor öğretim görevlisi" kadrolarına atanmış sayılır." MADDE 16 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 17- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Küdüs

Kudüs insanlık tarihinin en çok haksızlığa uğramış şehridir. İki kez yok edilmiş, 23 kez işgal edilmiş, 52 kez saldırıya uğramış, defalarca katliamla karşı karşıya kalmıştır. Peygamberler diyarı olan şehir Hz. İbrahim, İshak, Yakup, Yusuf, Süleyman, Davud, Zekeriyya, Yahya, Meryem ve İsa’ya ev sahipliği yapmıştır. Hz. Peygamber’in İsra ve Miracına şahitlik yapmış, Hz. Ömer’le Darü’sselam olmuştur. 90 yıl Frank zulmünde kalan şehir Selahaddin Eyyubi ile yeniden özgürlüğünü elde etmiştir. 1917’deki İngiliz işgali bölgede yeni acıların yaşanmasına neden olmuş ve Filistin topraklarında 15 Mayıs 1948’de gayrımeşru İsrail’in kuruluşunu sağlamıştır. Bugün de geçen yüzyılın başında yaşanan sıkıntıların bir adım ötesi ile karşı karşıyayız. ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarla başlayan, Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanınacağı ve burada bir büyükelçilik açılacağı söylemlerine bakılırsa Kudüs şehri ve Filistin toprakları için çok daha sıkıntılı günlerin yaşanacağını söyleyebiliriz. Kudüs şehrinin İsrail’in başkenti olması kararının arkasında Trump’tan daha çok ABD’yi ve ABD siyasetini önemli ölçüde etkisi altına almış olan gözü dönmüş Yahudi lobilerinin olduğunu biliyoruz. Bu noktadan sonra Yahudi lobilerinin ve emperyalistlerin yapacağından çok, Kudüs’le ilgili bizlerin ne yapacağı çok daha öneme haizdir. Çünkü Müslümanların dışında bu gelişmeye tepki gösterebilecek herhangi bir uluslararası kuruluş ve çevre bulunmamaktadır. Bugün Müslümanların durumu ise pek iç açıcı görünmemektedir. Ümmetin farklı nedenlerle oldukça bölünmüş olması ve kendi kardeşlerine düşmanlık yapabilmesi İsrail’in ve emperyalist güçlerin hesaplarını kolaylaştırmaktadır. Halkının duyarlılıklarına rağmen satılmış kimi kukla yönetimlerin İsrail ve ABD’deki birtakım İslam ve insanlık karşıtı oluşumların, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaları Kudüs’ü zor durumda bırakmakta ve İsraillilerin Kudüs’le ilgili planlarını biraz daha rahat gerçekleştirmelerine imkân tanımaktadır. Durumun böyle olması Kudüs’ün sahipsiz kalacağı anlamına gelmemelidir. Dün nasıl Selahattin Eyyubi’nin ordusunda yer alan Türkler, Kürtler ve Araplar birlikte hareket ederek Hıttin Savaşı sonrasında Kudüs’ü insanlığın ve Müslümanların bir şehri haline, bir Darü’sselam haline getirdiysek; bugün de Kudüs’e sahip çıkabiliriz. Kürtler, Türkler ve Arapların duyarlı Müslümanları olarak bu oyunu bozabiliriz. Hz. Peygamber’in, Hz. Ömer’in ve Selahaddin’in emanetine birlikte sahip çıkabiliriz. Yaşananlar vesilesiyle ilan ediyoruz ki, Kudüs asla Siyonist İsrail’in başkenti olmayacaktır. Duyarlılığını yitirmemiş Müslümanlar olarak bu duruma müsaade etmeyeceğiz. Bizler inanıyoruz ki, Kudüs davası sadece Filistinlilerin sadece Arapların değil, tüm İslam ümmetinin ve insanlığın davasıdır. Kudüs; İstanbul’un, Kahire’nin, Şam’ın, Bağdat’ın, Saraybosna’nın ve diğer tüm şehirlerin yürek kardeşidir. Kudüs bir belde-i muhayyerdir. Kudüs direnişin başkentidir. Kudüs insanlığın vicdanıdır. Kudüs varlığıyla ümmetin göz bebeğidir. Müslümanlar, Kudüs davası için geçmişte Ömerleri, Selahaddinleri, Yavuzları çıkardığı gibi bugün de bundan sonra da benzerlerini çıkarmaya muktedirdir. Bütün dünya bilsin ki; bizler her daim Kudüs davasının savunucusu ve takipçisiyiz. Bu onurlu davayı en önemli mirasımız olarak çocuklarımıza da bırakacağız.

Yrd. Doç. Dr. Kadro Atamalrında %20 Hesabı

https://www.memurlar.net/haber/710168/yardimci-docent-atamalarinda-yuzde-20-hesabi-nasil-uygulanacak.html?utm_source=headlines

Yrd. Doç Atamalrında Uygulanacak %20 Hesabı

https://www.memurlar.net/haber/710168/yardimci-docent-atamalarinda-yuzde-20-hesabi-nasil-uygulanacak.html?utm_source=headlines
Arkadaş Listem