Tüm Bilgi Paylaşımlarım

Yeni Akademik Yılının Vatanımıza, Milletimize Hayırlara Vesile Olması Dileği İle...

                                                                                             “Büyük senfoniler, büyük orkestralarla                                                                                               ve en önemlisi ‘büyük şefler’ ile çalınır.                                                                                              iyi orkestra iyi enstrüman çalanlarla  kurulur                                                                                                  Üniversiteler de” ..... o.e   Dünya üniversitesi olma ülküsüne yönelik olarak "Türk Ulusunu” çağdaş uygarlığın en ön safhasına geçirme,bilimde, teknikte özgür ve bağımsız olarak hareket edebilme,dünyanın en gelişmiş ülkesi olarak diğer ülkelere liderlik edebilme ve sürekli ilerlemenin bir düşünce-nesnesi olarak somut çıktılar elde edebilmek için Ulusal irade seslenişi yeteneğini, diğer bir deyişle kolektif ruh/irade varlığını çağdaş bilim ve akılcılıkla geliştirmek.Bu bağlamda; beşeri sermayemizin, aydınlık yarınlarımızın umudu olan gençlerimizi ;Fikri, Vicdanı ve İrfanı Hür olarak Kadim değerlere (İnancına, Tarihine , Kültürüne )bağlı analitik düşünen, tartışan , üreten bireyler olarak yetiştirmek....    Kadim değerlere bağlı, çalışan, üreten, hak eden, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz üniversitemizi şerefle temsil edebilen bireyler olabilmek için, Yeni Eğitim Öğretim yılının, ülkemizin küresel güçler ve yerli işbirlikçilerinin 15 Temmuz işgal  girişimiine ve  tüm olumsuzluklara  inat 2023-2071 hedeflerine ulaşmada aydınlık ve çağdaş bir yıl olması dileği ile…   Dünya Üniversitesi Yaratmada Vizyon Arayışları: Yeni Zihin Haritası  Prof. Dr. Orhan Elmacı  -  23 Eylül 2013Resim Ekle Düzenle Sil   ilk söz: "Üniversite sadece bilim için değildir, aynı zamanda Hak, Hukuk, Adalet ve Cumhuriyet içinde üniversite gereklidir.Üniversite Cumhuriyet'in sahipliğindedir."Memleket işlerinde, millet işlerinde, gerçek işlerde, duyguya, hatıra, kardeşliğe ve dostluğa bakılmaz. "   Üniversite rektör adaylarının sadece öğretim üyelerinin katıldığı seçim sistemi ile  belirlenmesi yanlıştı. Kalkması çok iyi oldu. Üniversitede kısır,seviyesiz bir rektörlük seçim kampanya kulislerinin önünü kapattı. Bunun demokrasi ile de alakası yoktu. Mevcut sistem 12 eylülün ürünü bambaşka bir seçimdi..Sadece öğretim üyelerinin  (Yard.Doçent./Doçent ve profesör) oy kullandığı  bir seçim sistemi ...    Bunun "çalışanı" vardı.... "öğrencisi" vardı...Araştırma Görevlisi vardı...Okutmanı vardı...Uzmanı vardı.....        Dünyanın yaşadığı değişim ve dönüşüm sürecinde serbest piyasa ekonomisi dışında sahneye konan ekonomik modeller, rekabetçi ve yenilikçi iç dinamikten yoksun olmasından dolayı ya kısmen ya da tamamen serbest piyasa ekonomisine dönüşmüşler ve dönüşmeye devam etmektedirler. Küresel oyun kurucularından ve dolayısıyla oyunun kurallarını belirleyen güçlerden bir tanesi AB’dir. Küresel entegrasyonda Türkiye, AB’ye üye olma sürecini bir strateji olarak benimsemiş. Bu strateji; aynı zamanda, Türkiye ekonomisinin istikrar arayışını beraberinde getirmiştir. Bu strateji kapsamında, başlamış olan değişimin, üretim yapısının faktör ve sektörel bileşenleri ile bölgesel dağılımı ve kurumsal çerçevesine de genişlemesi gerekliliği realitesini ortaya çıkarmıştır. Bu ise; gerçekleştirilen ve 2013 tarihinde tamamen yürürlüğe giren yasal değişikliklerle beraber artık, sektör ve firma düzeyinde yapılacak düzenlemelerle gerekli kılmakta. Özellikle, fiyat dışındaki rekabet gücü unsurları, sektörel bazda rekabet avantaj ve dezavantajları, ileri teknoloji ürünlerinin üretiminde sağlanacak performans, sektörel kümeler, KOBİ’ler için strateji geliştirilmesi, hizmetler sektörü ihracatının rekabet gücünün artırılması, imalat sanayinde inovasyon modelleri, verimlilik artışı için izlenmesi gereken politikalar, yenilikçilik ve girişimciliğin önünü açacak politikalar gibi alternatifler üzerinde yapılacak çalışmalar ile, Türkiye’yi uluslararası piyasalarda rekabet yarışında öne çıkartacak bir ekonomik yapının yolunu açacaktır.        Dünya genelinde yaşanan ekonomik gelişmeler mikro boyuttaki yansımaları işletmelerin genetik kodları (müşteri, teknoloji, mamul, üretim süreçleri/teknolojisi, insan kaynakları, yönetim tarzları, işletme içi iklim koşulları, işletmenin kurumsal kültürü vb.) üzerinde olmuştur. Bu yansımalar zamanla ekolojik değerleri de içine alarak ekolojik açıdan sürdürülebilir gelişmeye (EASG) dönüşmek zorunda kalmıştır. EASG kapsam açısından küresel bir olgudur ve çokuluslu işletmeler bu perspektifi benimsemişlerdir. Bu bağlamda; bir anlamda ulusal/uluslararası ve küresel işletmelerin gereksinim duyduğu elemanları yetiştirmek misyonuna sahip üniversitelerin yapması gereken hareket tarzı (strateji) yerel davranıp küresel düşünme olmak zorunda. Bu yönde strateji geliştirmenin yolu şebeke ve koalisyon biçimdeki güçleri yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası platformlarda ya da düzlemlerde bir araya getirmek ve “düşük maliyet rekabet stratejisi” yerine “bilgi yoğun sektör aracılığı ile katma değer yaratma” olmak zorunda.      Avrupa komisyonu, Partnership a New Organisation of Work, Green Paper (Yeni bir çalışma örgütlenmesi için partnerlik) başlıklı yeşil raporda, çalışma örgütlenmesine ilişkin gelecek için yaşamsal önem taşıyan bir Avrupa yaklaşımı belirledi. Bu yaklaşım bütün üye devletlerce uygulanmakta olan yeni istihdam politikasının ana çerçevesini oluşturmuştur. Bu çerçevede; işletmelerin kendi içlerinde, birbirleriyle ve eğitim kurumlarıyla yeni ilişkiler geliştirmeye gereksinmeleri var. Avrupa iş ve teknoloji konsorsiyumu başarılı pratiklere dayalı yeni bir politika kuşağı geliştirmek üzere partnerleriyle bir araya gelip bir dizi ulusal araştırma kurumu üzerinde çalışmaları başlattı. İstihdam sorunlarına bu nitelikli işgücü istihdamı ve eğitimi kritik bir öncelik olarak bu politika içinde önemli yer tutuyor. Diğer yandan; dünya küresel piyasa ekonomilerine doğru gitmekte ve yatırımlar ve faaliyetler her zamankinden daha büyük boyutta sınırları aşmaktadır. İşletmeler ve diğer kuruluşlar, hiç olmadığı kadar karmaşık düzenlemeler ve faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Risk yönetimi daha önemli hale gelmektedir. Bilgi teknolojileri hızla ilerlemeye devam etmekte ve Internet küresel iletişimi tümüyle değiştirmekte.     İşletmelerin / üniversitelerin faaliyetlerini etkin ve verimli olarak sürdürebilmeleri değişen koşullara uyum sağlamalarına ve doğru kararlar almalarına bağlı. Bu bağlamda; kurum / kuruluşların temel yeteneklerinin sürekliliği, kurum / kuruluşların; değişen koşullara uyum sağlamalarına ve doğru kararlar almalarına bağlıdır. Doğru kararlar da işletmelerde doğru ve özlü bilgi akışı ile mümkün. Daha açık bir deyişle etkin, etkili kurum / kuruluşların bilgi sistemi ile mümkün. Bu bağlamda; üniversite mezunlarından, sadece yatırımcılar ve kreditörlerin gereksinimlerine değil aynı zamanda diğer finansal ve finans dışı bilgi kullanıcılarının bilgi gereksinmelerini de hizmet etmeleri beklenmekte. Üniversite mezunlarının, bu hizmetleri yerine getirebilmeleri de iyi bir üniversite eğitimi ile mümkün. Bu da üniversite eğitimin de yeni paradigmaların ortaya konmasını zorunlu kılmakta.“Yükseköğretimin Fırtınalı Sularında” ;Üniversitelerde kurumsallaşma ve dünya üniversitesi olma ülküsüne yönelik çabalar… Bu ülkü ile “Türk Ulusu' nu çağdaş uygarlığın en ön safhasına geçirme, bilimde, teknikte özgür ve bağımsız olarak hareket edebilme, dünyanın en gelişmiş ülkesi olarak diğer ülkelere liderlik edebilme ve sürekli ilerlemenin bir düşünce-nesnesi olarak somut çıktılar elde etme çabalarına bağlıdır…… Başka bir deyişle;ülkenin sosyal, politik ve ekonomik gelişmelere önderlik etme isteği, bir yandan Ulusal irade seslenişi yeteneğini, diğer yandan kolektif ruh / irade varlığını bağlıdır. çağdaş bilim ve akılcılıkla geliştirme çabaları ve bu çabaların elli yıllık panoroması… Sonra ...Sonrası malum!…      'Academic Ranking of World Universities'' in her sene belirlemiş olduğu sıralamda ilk 500 içersinde yer alan üniversiteler “Dünya çapında üniversite” yaratma vizyonunu nasıl  gerçekleştirmiştir? Bu soruyu yanıtlayabilmek için;''Academic Ranking of World Universities''in her sene belirlemiş olduğu sıralamada ilk 500 içerisinde yer alan üniversitelerin genetik kodlarını deşifre etmek gerekir. Bu üniversitelerin ülke bazında dağılımı; 7 tanesi Avusturya, 45 tanesi Almanya, 2 tanesi Polonya ve 2 tanesi de Macaristan Üniversiteleri yer almakta. Dünya çapında en iyi 500 Üniversitesinin sıralamasında; en başarılı dünya üniversitelerinin ortak paydası, temelde üç genel başlıkla altında toplamak mümkün:   i. Yüksek nitelikli insan kaynağı (yüksek orandan uluslararası öğretim üyesi ve öğrenci);  ii. kamu ve kamu dışı mali kaynak aktarımında tam destek;  iii. Olumlu ve özerk yönetişim.  Bu bağlamda;  i-Bir dünya üniversitesi kurmak için gerekli olan yüksek malî harcamayı göze alabilecek devlet desteği; ii-Hükümet ve üniversite yanında belediye, özel sektör, enstitü gibi başka fon yaratıcı güçlü kurumların varlığı; iii-Kamu bütçelendirmelerinde eşitlikçilik önyargısının ortadan kaldırılmış olması; iv-Hukukî ve malî özerklik; v-Akademik özgürlük; vi-Etkili ve profesyonel yapı, vii-Üniversite içi ve dışından üyelerle oluşturulmuş  yönetim kurulu; viii-Yönetim kurulunun etkin ve etkili olarak faaliyeti,  İx-Güçlü liderlik ve cesur vizyon; x-Vakıf kurma, xi-Mülk edinme, xii- Bütçe oluşturup geliştirme, xiii-Maaş belirleme, xiv-Akademik ve idari görevlilerle sözleşme imzalayıp, feshetme hakkı; xv-Stratejik plan; Güçlü olunan alanların belirlenmesi, kalite güvencesi, rekabet kültürü ve akreditasyon (dış değerlendirme); xvi- Sürekli iyileşme ve değişime açık olma; xvii-Gerektiğinde kurum kültürünü değiştirerek krizleri aşabilme; xviii--Akademi dışındakileri dinleme alışkanlığı ve kurumun gittiği yönle ilgili stratejik öngörü sahibi olma; xix-Yönetim vizyonunun gerekirse değişen yerel kalkınma fırsatlarına uygun şekillendirilerek yenilikçi müfredatlar oluşturulması; xx-Yönetim kurulunun rektör, rektörün dekan seçiminde kurum öğretim üyelerinin de görüşünü alarak, atama mekanizmasını bağımsız kararlar ve uzmanlığa dayandırması; xxi-Başarı ve mükemmeliyet felsefesi olan, güven verici, kararlı tavır sahibi, yönetim yeteneği ve başarılı bir araştırma kariyeri olan sorumluluk alan kalıcı liderler; xxii- Eleştirel düşünme, yenilikçilik, özgünlük ve yaratıcılığın teşvik edilmesi; xxiii-Yönetimin hem iç hem de dış-paydaşlardan özerk olabilmesi; xxiv-Yönetimin akran değerlendirmesine  önem vermesi; xxv-Liderlerin, vizyonun belirlediği misyon ve amaçların uygulamaya konulması hedefiyle kurum içi çalışan muhalefetine rağmen gereken önlemleri alabilmesi; xxvi-Üniversite giriş puanları gibi ayrıntılara odaklanmak yerine stratejik mahiyette ileriye dönük yenilikçi vizyon geliştirme; Uluslararası sıralamaları belirleyen araştırma görünürlüğünün aynı zamanda kuruma kabuldeki öğrenci rekabetini de etkilediği gerçeğini vizyonunun parçası kılma; xxvii-Statükoya meydan okuyabilen, mükemmeliyet vizyonuna sahip öğretim üyeleri; “Seçkin” sözcüğünü olumsuz algılamayan ve sanayi ile işbirliğini küçük görmeyen bir akademik ortam; xxviii-Performansa dayalı, başarının cezalandırıldığı değil, ödüllendirildiği bir finansman anlayışı; xxix-Bağışçıların ve üniversiteden hizmet alanların malî katkılarının yüksekliği; xxx-Öğretim üyesi ve akademik yönetici maaşlarının yüksekliği; xxxi-İdari personelin maaş ve çalışma ortamı memnuniyeti; xxxii-Öğretim üyesi ve öğrenci seçiminde pozitif ayrımcılık ve diğer kısıtlayıcı kabul politikalarının olmaması; xxxiii-Endogami ve nepotizmin (mezunların aynı kurumda öğretim üyesi olması ve kayırmacılık) önlenmesi; Araştırmanın her düzeyde entegre edilmiş olması; xxxiv-Eğitimde nitelikli öğretim donanım ve etkinlikleri, yenilikçi müfredatlar, farklı görüşlere açıklık ve pedagojik yöntemler; xxxv-Uluslararasılaşmaya verilen özel önem doğrultusunda ülke dışı en iyi üniversitelerle verimli ortaklıklar; xxxvi-Farklı şehir ve ülkelerdeki kurumlardan gelen/giden öğretim üyesi ve öğrencilerin yüksek oranı; xxxvii-Donanımlı alt yapı ve tesisler; xxxviii-Öğrenci sayılarının gereğinden fazla olmaması; xxxix- Özenle seçilmiş lisans üstü öğrenciler; XL-Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrenci burs miktarlarının yüksekliği; XLİ-Sınırlı bürokrasi; XLİİ-Çok uluslu şirketlerden sağlanan  araştırmalar ve araştırma gelirleri; XLİİİ-Kendini çeviren araştırma bütçeleri ile proje maliyet masraflarının (overhead) yeni hibeler sağlamak için kullanılmasıyla sağlanan süreklilik.      Batı’da Rönesans sonrasında ve takip eden Aydınlama Çağı’nda bulgu ve buluşların üniversite dışında gerçekleştirilmesiyle ortadan kalkan bilgi monopolü üniversiteyi hızlı bir intibak sürecine girmeye zorlamış. Üniversite artık yönetici elitin değil, bilgi talep eden toplumun beklentilerine göre şekillenmekte. İşinin gereğini yapma yerine, “herkesin abisi” olma yolunu tercih edenlerin bilgisizliği, ilkesizliği, kuralsızlığı, ölçüsüzlüğü ile onlara alkış tutanların bolluğu , ülkemizin çok şeyleri yitmesine yol açtı; yol açmaya da devam ediyor.Toplumsal bir rol kazanıp bürokratik, teknokratik veya meslek elitizmi yaratmanın dışına taşan üniversitenin artık çok çetrefilleşen yönetiminin bilimsel kriterlere göre şekillenmesi gerekmekte. Dünya çapında bilgi üreten ve yayan kurumlar amatör ligi çok önceden terk etmiş durumda. Bugün profesyonel yöntemlerle yönetilen bu üniversiteler, disiplinler arası araştırma, aynı zamanda nitelikli öğretim ve topluma hizmet odaklı; uluslararası, kozmopolit, dış dünya ve piyasaya açık yapılarıyla “multiversite” olarak adlandırılmakta. Üzülerek belirtmek gerekir ki; Türkiye’de, sosyal grup ve sınıflar üniversiteyi çekip çevirme anlamında hâlâ ayrıcalıklı bir konum iddiasında bulunabilmekteler. Üniversite her zaman kendisi dışındaki dünyayı eleştirerek onun değişmesi gerektiğini düşünen pozitif anlamda bir lokomotif olması gerekmekte. Eş zamanlı olarak yerel ve küresel işletme beklentileri çerçevesinde üniversite eğitimi sisteminin stratejik master planının geliştirilmesi ve bu plana iş çevrelerinin desteğinin sağlanması en önemli bir kilometre taşı olacağı kesin. Bu stratejik master plan 2023 / 2071 yılına kadar uygulandığında gelecek için yaşamsal önem taşıyan yeni Avrupa istihdam politikasının ana çerçevesine uyum sağlanmasını ve dolayısıyla nitelikli elemanlarının yetiştirilebilmesi sağlanabilecektir. 2023 /2071 yılı Türkiyesi’nin gereksinimlerini karşılayacak bu yapılanmada en önemli görev üniversitelere düşmekte. Fizikteki birleşik kaplar kuralı gereği toplumun hemen her kesiminde düzeyin giderek düştüğünü gözlemlemek mümkün.....İşinin gereğini yapma yerine, “herkesin abisi” olma yolunu tercih edenlerin bilgisizliği, ilkesizliği, kuralsızlığı, ölçüsüzlüğü ile onlara alkış tutanların bolluğu , ülkemizin çok şeyleri yitmesine yol açtı; yol açmaya da devam ediyor..."Yükseköğretimin Fırtınalı Sularında" Kurumsal yönetimle ilgili  dört temel ilkeyi benimsemek(Adillik, Şeffaflık, Hesap verebilirlik ve Sorumluluk).Üniversitelerde kurumsallaşma ve dünya üniversitesi olma ülküsüne yönelik çabaları ve bu ülkü ile "Türk Ulusu' nu çağdaş uygarlığın en ön safhasına geçirme, bilimde, teknikte özgür ve bağımsız olarak hareket edebilme, dünyanın en gelişmiş ülkesi olarak diğer ülkelere liderlik edebilme ve sürekli ilerlemenin bir düşünce-nesnesi olarak somut çıktılar elde etme inancı olmalı  Belki ülkenin sosyal, politik ve ekonomik gelişmelere önderlik etme, bir yandan Ulusal irade seslenişi yeteneğini, diğer bir deyişle kolektif ruh/irade varlığını çağdaş bilim ve akılcılıkla geliştirmek Üniversitelerde rektör seçimi, adaylar kadar oy verenlerin demokrasi algılarının  bir göstergesi. Dün olduğu gibi bugün de tüm kurum ve kuruluşlar da temel parametre zamana uyum kapasitesi. Diğer bir deyişle, Sürdürülebilir yetenekleri geliştirebilme kapasitesi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’ne İlişkin Projelerimin özeti: Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi kapsamında, yükseköğretim kurumlarının sürdürülebilirlik konusunda yaptıkları çalışmalar ve imzaladıkları deklarasyonlar incelendiğinde, Türkiye’deki üniversitelerin yaptıkları çalışmaların henüz başlangıç aşamasında olduğu görülmektedir. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin kurumsal sürdürülebilirlik stratejisinin odağında öncelikli olarak yer alması gereken konular bağlamında projelerimiz aşağıda özetlenmiştir. 1. Sivil Toplum Destekli Girişimci Üniversite Modelini Hayata Geçirmek Üniversite, Üniversite Vakıfı ve Üniversite Mezunlar Derneği; kemale ermiş, para kazanmış mümtaz, toplumda  saygıdeğer konumlarda bulunan kimselerin temsil edildiği bir yer olacak. Dernek ise tüm mezunların eşit temsil edildiği, eşit katkıda bulunduğu, mezunlar arası dayanışmayı ve üniversiteyle özdeşleşmeyi teşvik eden bir kurum olacak. "Sivil toplum destekli girişimci üniversite" modeli ana hatlarıyla bu çerçevede örgütlenmesiyle kurulacak ve Kütahya ile sağlam temelli ilişkiler kurularak kentsel politikaların üretilmesi ve uygulanması noktasında etkin bir akademik/bilgi desteği sağlanacak. Kütahya Dumlupınar üniversitesi; eğitim, kültür, sanat, sağlık, spor, sosyal hizmetler vb. gibi hizmet alanlarında kentin yerel dinamiklerine ve/ya yerel yönetimlere etkin bir akademik destek vermesi planlanmakta. Bunun etkin mecralarını (iş birliği protokolleri vd.) var etmek suretiyle kent ile üniversitenin bütünleşik biçimde bir değer üretmesi amaçlanmakta. Bu destek, etkin ve verimli bir kentsel hizmet anlayışı doğrultusunda gerekli olan bilgisel ve kültürel katkıyı da temin edecek. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, kendine özgü tarihi ve kültürel dokusu ile sosyolojik yapısı olan Kütahya’nın marka değerine farklı bir boyuttan katkı sağlamak. Araştırma ve/veya eğitim-öğretim kapasiteleri açısından markalaşacak Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, yerleşik bulunduğu Kütahya’nın global ölçekte erişilebilirliğine ve uluslararası tanınırlığına anlamlı bir değer katacak. Toplumsal sorumlulukları doğrultusunda Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, kentin, tarihi, doğası ve kültürel varlığını keşfedici bir işlev üstlenecek. Çevre ve enerji ilişkisi ve doğal kaynakların verimli kullanımı gibi konulardaki sosyal ve kültürel sorumluluk projeleri ile kentte yaşam kalitesini artırmaya yönelik bir misyon icra edecek. Bu misyonu gerçekleştirme konusundaki akademik öncülük, kent toplumunda yaygın bir toplumsal bilinçlilik düzeyi var edecek. Girişimci Üniversite Modeli; hemen akla piyasa çağrışımı getirdiği için. Ben bu tanımı o anlamda kullanmıyorum. Üniversite de girişimcilik çok başka. Çünkü üniversite yatay bir organizasyon. Herkesin söz sahibi olma, sorgulama hakkı var. Dolayısıyla çok farklı piyasa girişimciliğinden. Türkiye’de herkes hiyerarşik bir yönetime alışmış. Herkes birbirine şüpheyle bakıyor. Ben ise Kapalıçarşı modeline bakıyorum. Esnafa gidiyorsun, cebinden para çıkmıyorsa ‘’yarın gelir verirsin’’ diyor. İşte bu sistemi izleyerek, beraber çalışarak, yanındakine güvenerek, şeffaf olarak aslında çok güzel işler yapabilirsin. Benim DPÜ’deki yimibeş yıllık yöneticilik tecrübem budur. Hürmet, şeffaflık, birlikte çalışmak ve güven. İnsanlara bunu verdiğiniz zaman inanılmaz işler yapabilirsiniz. Demokrasi sözü bana çok popülist geliyor. Hürmet, şeffaflık, dinleme gibi kavramları kullanmayı tercih ederim. Çok demokrat gibi olup otoriter de olursun. Demokrat olmak çok özgürlükçü biri olduğunuz anlamına gelmez. İnsanları daima kazanmak gerektiği konusundaki ilkem sadece bir eğitimci olarak değil; bir yönetici olarak kurumsal başarıyı oluşturan arka planı daha iyi anlamamızı sağlıyor İkinci aşamada ana strateji olarak üniversitenin kente yönelimi. ‘Kendini yöneten kentine yönelen bir üniversite” sloganıyla hareket etmek. Sürdürülebilir rekabet için evrensel bilgi ve teknolojiler geliştirerek bölgenin gelişmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlayan bir teknoloji üretim merkezi olmak.Bölgemiz ve ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda, ileri bilgi ve teknolojiye dayalı yüksek katma değerli ürünler üretebilmek için ulusal ve uluslararası şirketleri bir araya getirerek üniversite-sanayi işbirliği ile akademisyen, girişimci, şirket ve çalışanlara, yüksek standartta Ar-Ge ve Teknopark hizmeti sunmak. 2. Üniversite Yönetişim Modelini Kurumsallaştırmak Kurumsallaşma (Reorganizasyon) Yönetsel ve Akademik Rotada Değişim: Yeni Yol Haritası. Üniversitenin öncelikle kendini iyi yönetmesi gerekiyor. Kendini yönetemeyen, iç  dinamiklerini harekete geçiremeyen akdeminin dışsal bir fayda sağlaması imkansız. Bu bağlamda stratejik amaçlarımızın başında üniversitemizin teslim aldığı kültürel mirasa sahip çıkma ve geliştirmeye devam ettirme. Bu çerçevede akademik ilke ve değerleri savunarak Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’ni farklı kılan üniversite yönetişim modelini kurumsallaştırmak. Üniversitemizde bilimsel çalışmalarla, akademik programlarla ve yetiştirilen insan gücü ile yaşadığımız toplumun ekonomik refahının yanı sıra sosyal ve kültürel esenliğine katkıda bulunmak. Özgürlük ve medeni ilişkiler çerçevesinde birlikte yaşam. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bir medeniyet ve sulh ortamında söyleyeceğini söyleyebilen çözüm odaklı bir kurum olacak ve bu konumunu gelecekte de muhafaza edecek.  Birbirine hürmet, şeffaflık ve güven. Hayatta en önemli güç bir yönetici için etrafında olan biteni dinlemek, radarlarını hep açık tutarak kazanılır. Bu nasıl olur? İnsanların arasına karışarak, onları dinleyerek sorunları çözme. Ben eğitime yalnız şu kadar matematik, bu kadar fizik diye bakmıyorum. Sorumlu vatandaşlar da yetiştirebilmemiz gerek. Üniversitemizin en büyük ihtiyacı bu. Ben kendime hep şu kuralı koydum: İnsanlar beni bugün alkışlamasın ama 10 sene sonra alkışlasın. Çoğulluk, açıklık ve özgürlük ilkelerini sahiplenerek bilimsel akıl ile sosyal aklı birlikte çoğaltacak çalışmalarla ve etkinliklerle daha demokratik ve kapsayıcı bir gelecek için öğrencilerimize faydalı olmak. Bir kamu üniversitesi olarak farklı toplumsal kesimlere farklı ihtiyaçlarına cevap verebilecek teknolojiler, projeler ve bilimsel eserler üretmek. Ürettiğimiz bilgi ile eğitimin ve bunları üretme yollarımızın kamusal olma özelliğini yitirmemesine özen göstermek. Günümüzün kaotik koşullarında farklı kulvarlarda bu süreçleri birlikte başarıyla götürmek. Bunu yaparken uluslararası sıralamalarda yükselmek, üniversitemize yeni projeler kazandırmak, performans ölçütleri ile uyumlu biçimde sonuca odaklı faaliyetlerde bulunmak. Bununla birlikte yaptığımız işler arasında belki de en önemlisinin yaratıcılığı ön planda tutan, eleştirel düşünceyi ve yeni sorular sorulmasını destekleyecek altyapıyı kurmak. Böylelikle bir yandan akademik anlamda mükemmeliyete ulaşırken bir yandan da toplumsal ve ekolojik anlamda sürdürülebilir bir dünya kurmak için daha demokratik ve kapsayıcı yeni değerler yaratmamız mümkün olacak. Yeni stratejik planımızın oluşumuna katkı sağlayan çok sayıda ve her gruptan üniversite mensubunun, stratejik planda yer alacak faaliyetlerin yürütülmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi konusundaki niyet ve kararlılıklarının planın hayata geçirilmesinin en önemli güvencesi olacağı inancındayım. Akademik, bilimsel ve kültürel faaliyetlerimizle daha iyi bir geleceğin şekillenmesine katkıda bulunmak, Kurumsal değerlerimizi sahiplenen, yaratıcı ve eleştirel düşünen, özgür ve özgürlükçü, etik değerleri önemseyen, doğa ve çevre bilinci gelişmiş, yerele kök salmış, evrensele açık, bilimsel, sosyal ve kültürel formasyonu ve özgüveni ile üstleneceği mesleki ve sosyal sorumlulukları başarıyla yerine getirecek bireyler yetiştirmek; evrensel boyutta düşünce, bilim ve teknoloji üreterek insanlığın hizmetine sunmak ve bilim, sanat ve kültürün toplumda yer bulmasında ve yaygınlık kazanmasında yardımcı ve öncü olmak. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İleri Teknoloji Merkezi  (İLTEM) bünyesinde kurulacak Tarım Ar-Ge Merkezi aracılığı ile özellikle Altıntaş-Aslanapa ovalarında  tohum ıslahı üzerine çalışmalar yapmak. Yerli sermayeli, yerli üretimle piyasada özellikle hastalıklara dayanıklı, verimliliği yüksek ürünler üzerine çalışmak. Dünya Üniversiteler Birliği'ne ve Avrupa Üniversiteler Birliği’ne üye Kadın Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi kurmak. Bu merkez  aracılığı ile Kütahya’ nın el sanat değerleri olan çini işlemeciliği, halıcılık, telkâri vb. geliştirmek. 3. Kütahya Politikalar Merkezi (KPM) Bu merkez üniversite ile ilişkili ama özerk bir kurum olacak. Üniversite’nin bürokrasi ve organizasyon şemasında hiyerarşik olarak yer almayacak, hiçbir fakülteye bağlı olmayacak. Müdürünün doğrudan rektöre ve mütevelli heyetine sorumlu olduğu bir yapı olacak. Bu kurum üniversiteye ancak yeteri kadar yakın olacak, sivil toplum kuruluşları ve diğer üniversiteler ile ağ kurabilmesini sağlamak amacıyla da Kütahya Dumlıpınar Üniversitesi'nin bir iç kuruluşu olmayacak. Şeytanın avukatı olabilecek, ülkenin karşılaştığı sorunlarda veri tabanlı ciddi analizler yapabilecek, ayakları yere basan politika alternatifleri üretebilecek, bunu sağlamak içinde sivil toplum ve bilim dünyası arasında köprü olabilecek bir kurum hedefliyorum. Bu proje benim için Türk sivil toplum ve akademik dünyasına sunulabilecek öncü bir proje KPM sivil toplum ve akademik dünya arasında köprü olmayı, bilgi ve veri bazlı uygulanabilir politikalar (siyasa) geliştirmeyi, kamuoyu ve siyasi karar vericilerin dikkatlerine sunmayı amaçlayacak. Merkez özerkliğini koruyabilmesi için de fonlanmasının projelerden ve diğer kaynaklardan sağlanan imkânlarla yapılması öngörülmekte. KPM’nin yapacağı etkinliklerin hemen hepsi projelerden sağlanan gelirlerle gerçekleştirilecek. .Son Söz: Bir "değer sistemi" olmadan, felsefe olmadan bununla ilgili bir zihniyet modeli oluşturmadan,  üniversite eğitiminin somut tarafının ortaya konulabileceğine hiçbir zaman inanmıyorum, "Bu bir zincir meselesi. Zincir aslında genel bir felsefeyle başlar. Eğitim felsefesiyle devam eder. Buna bağlı bir eğitim teorisi gerekiyor. Yani bir kavram çerçevesi gerekiyor. Kavram çerçevesinden hareketle model kurulması gerekiyor. Modele bağlı strateji koymak, stratejiye bağlı yöntemler, teknikler ve uygulama zincirini kurmamız gerekiyor. Bu kurulmadığında sadece aktivite olur. Sadece birtakım etkinliklerle projelerle yetinmek zorunda kalırız.   "Kalite" insanın ve kurumların  tüm yaptıklarının toplamında ortaya çıkmakta ve sadece yandaşların değil tüm paydaşların mutluluğu; "Ya var ya da yok". "Bunun ortası yok"!... Bugün üniversitenin tespit ettiği olumsuzlukları gidermek adına etkili bir aktör olabilmesi için, toplumdaki değişimi iyi algılayıp; kendini, yeniden yapılandırma zamanı, geldi de çoktan geçiyor bile! Dünya üniversitesi olma ülküsüne yönelik olarak "Türk Ulusunu” çağdaş uygarlığın en ön safhasına geçirme,bilimde, teknikte özgür ve bağımsız olarak hareket edebilme,dünyanın en gelişmiş ülkesi olarak diğer ülkelere liderlik edebilme ve sürekli ilerlemenin bir düşünce-nesnesi olarak somut çıktılar elde edebilmek için Ulusal irade seslenişi yeteneğini, diğer bir deyişle kolektif ruh/irade varlığını çağdaş bilim ve akılcılıkla geliştirmek.Bu bağlamda; beşeri sermayemizin, aydınlık yarınlarımızın umudu olan gençlerimizi ;Fikri, Vicdanı ve İrfanı Hür olarak Kadim değerlere (İnancına, Tarihine , Kültürüne )bağlı analitik düşünen, tartışan , üreten bireyler olarak yetiştirmek.  "Dünyada her şey için, uygarlık için, yaşam için, başarı için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fen haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, delalettir."   "Elimizden geleni değil, yapılması gerekeni yapmak gerek, dünyaya bir de benim pencerelerimden bakın. İstemediklerinizi kapatın, yenilerini açın.. İstihkâmlarınızı güçlendirime, zor zamanları fırsata çevirme zamanı. Benim yaşıma geldiğinizde, benim hiç olamadığım kadar hakîm, fehim, müstakim, emin, mekin ve metin olun.  Aziz ülkemize gelince; ille bir şeye benzetecekseniz, her budağından sürgün atan salkım saçak bir böğürtlen çalısına benzeteceksiniz Türkiye’yi. Bir sürgünü çiçeğe dururken, diğerinin kurumakta, ötekisinin meyve vermekte olduğunu görün. Tek bir sürgüne takılıp kalmayın, bütüne bakmayı âdet edinin. Unutmayın ki, düz akılla anlaşılmaz, pergele, cetvele gelmez, kendine has bir kimliği vardır Türkiye’nin. Batmaz. Batarsa, okyanuslar taşar.” Günleriniz hep aydınlık olsun! Yüreklerindeki sevgi daim olsun! Yüreği "Berkehan ve Bilgehan Deniz" Kadar temiz olan tüm insanların!  OE -23.09.2013 https://goo.gl/BKk5eh https://goo.gl/pMdMyk  

2019-2020 Güz Dönemi Maliyet Muhasebesi Ayrıntılı Ders Planı (Syllabus)

  Bazı öğretim üyeleri pek önemsemese de İlk günden öğrenciye syllabus,yani ayrıntılı ders planı dağıtılmasının çok önemli olduğuna inananlardanım.. İlgilenenler için; 2019-2020 Bahar Dönemi Maliyet Muhasebesi Dersi Ayrıntılı Planı (syllabus)                                                                                            T.C.                                                     KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ                                                     İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ                                                                      İŞLETME BÖLÜMÜ                                                                    MALİYET MUHASEBESİ                                                                           2019-2020 (GÜZ)   Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Orhan ELMACI Dersin Yeri & Zamanı: N.Ö. Pazertesi 0900 -1700   İ.Ö. 1700 -2000 -A3   İ.Ö.   Salı 0900 -1700 D11  İ.Ö. 1700 -2000-    D7 Öğretim Üyesi Oda No: İşletme Binası - 308 Görüşme Saati: Her gün 1100 -1300 (randevu almak koşuluyla ) Oda tel no: 265 21 93 - 2004 E-posta: oelmaci@gmail.com orhan.elmaci@dpu.edu.tr Web Adresi: http://www.orhanelmaci.com Dersin Tanımı: Üretim işletmelerinde birim ve toplam üretim maliyetlerinin maliyet muhasebesi sistemleri ile hesaplanması, kayıt altına alınması ve raporlanmasıdır. Dersin Amacı: Genelde: Birim – Toplam üretim/ürün maliyetini hesaplamak Özelde: üretim işletmelerinde gelirin doğru bir şekilde nasıl ölçümleneceğini, maliyetlerin nasıl azaltılacağını ve planlama/karar almada maliyetlerin etkin bir şekilde nasıl kullanılacağını ortaya koymaktır. Dersin İşlenme Esasları: Ders, “öğretim elemanının tamamen aktif olduğu” metotla ders konuları öğrencilere teorik ve uygulamalı olarak anlatılır. Öğrencinin Yükümlülükleri: İşlenecek tüm konular birbirine bağımlı olması nedeniyle, öğrencilerin dersleri düzenli olarak takip etmeleri zorunludur. Derse ilişkin konuların daha iyi anlaşılması ve kavranması özümsenmesi için, öğrencilerin dersten önce konuya hazırlanmaları gerekir. Ders sonunda özümsenmiş olan konular, kitaptaki problem örneklerinin çözümlenmesi ile daha da pekişmesi sağlanmış olacaktır. Öğrenciler, öğretim elemanının vermiş olduğu haftalık ödevleri yapmaları da konuların daha da pekişmesine yardımcı olacaktır. KAYNAKÇA   1. Temel Kaynaklar   Kitap i-ELMACI, Orhan, (2018), Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ne Göre Maliyet Muhasebesi, Gazi kitabevi, Yayın No: 20, Ankara https://www.gazikitabevi.com.tr/arama/orhan+elmac%C4%B1   ii-ELMACI, Orhan, (2018), Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ne Göre İmalat Sektörü  İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi Uygulamaları, Gazi kitabevi, Yayın No: 20, Ankara https://www.gazikitabevi.com.tr/arama/orhan+elmac%C4%B1   Makaleler - 2. Yardımcı Kaynaklar   Kitaplar ÜSTÜN, Rıfat; (1994), Maliyet Muhasebesi, Bilim Teknik Yayınevi, ESKİŞEHİR ÜSTÜN, Rıfat; (1994), İmalat İşletmelerinde Çözümlü Maliyet Muhasebesi Problemleri, Anadolu Üniversitesi Yayını, Yayın No: 13, ESKİŞEHİR AKDOĞAN, Nalan; (1994), Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Maliyet Muhasebesi Uygulamaları, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayınları, ANKARA KARAKAYA, Mevlüt; (2007), Maliyet Muhasebesi, Gazi Kitabevi, ANKARA YÜKÇÜ, Süleyman; (1999), Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Cem Ofset, İZMİR BASIK, Feryal Orhan, vd.; (2006), Maliyet Muhasebesi Çözümlü Problemler ve Test Soruları, Nobel Yayını, No:964, ANKARA BÜYÜKMİRZA, Kamil; (1998), Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Barış Yayınevi, ANKARA CİVELEK, Muzaffer; (2000), Maliyet Muhasebesi, (A) Ajans, KAYSERİ Makaleler -             HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK İÇİN DERS KİTABINDAKİ SAYFALAR Hafta Konular Hazırlık Sayfa 1 Maliyet Muhasebesinin Temel Kavramları ELMACI 1-16, ÜSTÜN 1-26, ÜSTÜN-Problem 1-12, AKDOĞAN 1-25, KARAKAYA 7-22, YÜKÇÜ 39-72, BASIK 1-11, BÜYÜKMİRZA 3-64, CİVELEK 2-46 2 Maliyet Muh. Sistemleri / SMM / Gelir Tablosu /Bilanço ELMACI 19-22, ÜSTÜN 32-35, ÜSTÜN-Problem 13-32, AKDOĞAN 5-48, KARAKAYA 25-80, YÜKÇÜ 3-36, BASIK 1-47, BÜYÜKMİRZA 58-63, CİVELEK 16-46 3 Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Maliyet Hesapları ve İşleyişi ELMACI 33-133, ÜSTÜN 86-101, ÜSTÜN-Problem 1-32, AKDOĞAN 53-75, KARAKAYA 83-130, YÜKÇÜ 3-36, BASIK 53-74, BÜYÜKMİRZA 69-111, CİVELEK 2-46 4 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri ELMACI 133-170, ÜSTÜN 116-165, ÜSTÜN-Problem 33-55, AKDOĞAN 197-273, KARAKAYA 133-178, YÜKÇÜ 75-130, BASIK 132-154, BÜYÜKMİRZA 113-122, CİVELEK 47-115 5 İlk Madde ve Malzeme Stok Değerleme Yöntemleri ELMACI 133-170, ÜSTÜN 116-165, ÜSTÜN-Problem 33-55, AKDOĞAN 197-273, KARAKAYA 133-178, YÜKÇÜ 75-130, BASIK 132-154, BÜYÜKMİRZA 113-122, CİVELEK 47-115 6 Direkt İşçilik Giderleri ve Özel Sorunların Çözümüne İlişkin Yaklaşımlar ELMACI 171-200, ÜSTÜN 166-219, AKDOĞAN 273-317, KARAKAYA 181-232, YÜKÇÜ 105-130, BASIK 155-176, BÜYÜKMİRZA 122-142, CİVELEK 89-118 7 Örnek Problem Çözümleri ELMACI 1-200, ÜSTÜN 1-75, BASIK 1-78 8 Genel Üretim Giderleri ELMACI 200-275, ÜSTÜN 220-309, ÜSTÜN-Problem 76-146, AKDOĞAN 353-484, KARAKAYA 363-427, YÜKÇÜ 163-216, BASIK 177-260, BÜYÜKMİRZA 143-182, CİVELEK 119-176 9 Genel Üretim Giderlerinin Dağıtım Yöntemleri ile Gider Merkezlerine Dağıtımı ELMACI 200-275, ÜSTÜN 220-309, ÜSTÜN-Problem 76-146, AKDOĞAN 353-484, KARAKAYA 363-427, YÜKÇÜ 163-216, BASIK 177-260, BÜYÜKMİRZA 143-182, CİVELEK 119-176 10 Genel Üretim Giderlerinin Hizmet Gider Merkezlerinden Esas Üretim Gider Merkezlerin Yüklenmesi ELMACI 200-275, ÜSTÜN 220-309, ÜSTÜN-Problem 76-146, AKDOĞAN 353-484, KARAKAYA 363-427, YÜKÇÜ 163-216, BASIK 177-260, BÜYÜKMİRZA 143-182, CİVELEK 119-176 11 Genel Üretim Giderlerinin Ürünlere Yüklenmesi ve Sipariş Maliyet Sistemi ELMACI 257-283, ÜSTÜN 266-348, ÜSTÜN-Problem 147-201, AKDOĞAN 353-484, KARAKAYA 462-526, YÜKÇÜ 219-284, BASIK 261-290, BÜYÜKMİRZA 183-199, CİVELEK 227-278 12 Safha (Evre) Maliyet Sistemi ve İşleyişi (Tek Safha) ELMACI 291-315, ÜSTÜN 349-390, ÜSTÜN-Problem 201-249, AKDOĞAN 454-484, KARAKAYA 503-576, YÜKÇÜ 287-377, BASIK 291-354, BÜYÜKMİRZA 199-217, CİVELEK 276-410 13 Safha (Evre) Maliyet Sistemi ve İşleyişi (Birden Fazla Safha) ELMACI 291-315, ÜSTÜN 349-390, ÜSTÜN-Problem 201-249, AKDOĞAN 454-484, KARAKAYA 503-576, YÜKÇÜ 287-377, BASIK 291-354, BÜYÜKMİRZA 199-217, CİVELEK 276-410 14 Üretim Kayıpları (Fire) / Bozuk / Kusurlu Mamul / Yan Mamul / Birleşik Mamul ELMACI 373-381, ÜSTÜN 391-425, ÜSTÜN-Problem 251-343, AKDOĞAN 413-430, KARAKAYA 421-457, YÜKÇÜ 421-457, BASIK 355-379, BÜYÜKMİRZA 444-456, CİVELEK 361-410   Ölçme ve Değerlendirme Sınavın Türü Değerlendirme Şekli Yüzdesi Tarih Ara Sınav Klasik Sınav     % 40 25-26-27-28-.10.2019 (Tahmini)   Final Sınavı Klasik Sınav     % 60 28-29.-30-.12.2019                 İlgilenenler Okusun diye Kitaplarım:  https://bit.ly/2mWq9UW

The International Conference On Applied Management Advances in The 21st Century (Ama21)

The International Conference on Applied Management Advances in the 21st Century (AMA21) seeks to provide a unique forum for presentation and discussion of the last research developments and solutions for the current issues of the world economy. A global invitation is made to scholars, students, practitioners, organizations, government departments, policymakers and everyone interested in these subjects, to give their contribution. NEW Submit your paper here (until 23 September 2019) https://ama21-conf.org/

Üniversite Öğrencilerine Karşılıksız Burs Veren Kurumlar/2019-2020 Burs Olanakları

Üniversite Öğrencilerine Karşılıksız Burs Veren Kurumlar HACI ÖMER SABANCI VAKFI 31 yıldır 24 bini aşkın öğrenciye burs veren vakıf, her yıl bir taban puan belirliyor. Bu yılın puanları henüz belirlenmemiş ama vakfın amacı hem başarılı hem dar gelirli öğrencilerin yüzünü güldürmek… Burs başvuruları 15 Eylül ile 15 Ekim arasındayapılıyor. Kasım ayı sonunda kazananların isimleri açıklanıyor. Vakıf, bursu, yükseköğrenim süresince her yıl 9 aylık bir süre için ve geri ödeme yükümlülüğü ile veriyor. Geri ödeme ise, okulunu bitirip, bir işe giren öğrenciden tam bir yıl sonra 24 aytaksitli olarak alınıyor. Tel: (0322) 363 09 88 TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI TOG’un koşulları diğer vakıflardan oldukça farklı… En önemli koşul, haftada en az 4 saat herhangi bir toplumsal sorumlulukprojesinde gönüllü olarak yer almak… Türkiye’deki 60 üniversitede ağ kuran TOG’un diğer kriteri akademik başarı… Bursundevamlılığı için öğrencinin başarı devamlılığı esas alınıyor. Ortalama 130 milyon lira burs veriliyor. Geri ödemesi yok. Tel:(0216) 321 89 88 İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI Eylül’de başvurular alınıyor. Karşılıksız olarak veriliyor. Dilekçe ile başvuru yapılıyor, uygun adaya burs veriliyor. Tel: (0212) 293 54 18 İSTANBUL TİCARET ODASI İTO, İstanbul il sınırları içerisindeki devlet üniversitelerinin ekonomi ile ilgili bölümlerinde okuyan öğrencilere burs veriyor. Burs alabilmek için çeşitli yaş sınırları aranıyor. Öğrencinin başka bir yerden burs almaması koşulu da var. Geri ödemesi yok. Ara sınıf ise alt sınıftan dersinin olmaması gerekiyor. Özel üniversite ve ikinci öğretimde okuyan öğrencilerin başvuruları kabul edilmiyor. Her yıl Ekim-Kasım aylarında başvuru yapılabiliyor. Tel: (0212) 455 60 52 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 1 yılı 3.5 not ortalaması ile bitiren öğrenci, sonraki yılı başarı bursuyla okuyor. Yarışmalarda Türkiye’yi temsil edip derece alanlara spor bursu veriliyor. 21.YÜZYIL Eğitim ve Kültür Vakfı (YEKÜV) BURS PROGRAMI Kimler Burs Alabilir? Amacı ülke çocuklarının, gençlerinin ve tüm insanlarımızın eğitsel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak olan YEKÜV, başarılı fakat eğitimlerini sürdürürken zorlanan ve her yıl belirlenen şartları taşıyan öğrencilere burs imkanı sunuyor. Bursun Süresi Bursa hak kazanan öğrenciler, başarılı oldukları ve bunu her eğitim dönemi başında belgeledikleri takdirde mezun olana dek bursları devam ediyor. Başarısız olan, mezun olan, evraklarını zamanında getirmeyen, Vakıf etkinliklerine gerekli katılımı sağlamayan öğrencilerin bursları sona eriyor. Burs Miktarı Burs miktarları, her eğitim döneminde yönetim kurulunca belirleniyor. Burslar karşılıksız olarak programlanıyor. Ancak öğrencilerden eğitsel, sosyal ve kültürel projelere katılmaları, öğrenci ve mezunların,toplumsal dayanışmaya katkı amacıyla gönüllülük bilincine sahip olmaları bekleniyor. 21. YÜZYIL ANADOLU VAKFI MAHMUTBEY 21.Yüzyıl Anadolu Vakfı Mahmutbey Yolu cad.No:53 Şirinevler Tel:2126543769 A. NİHAT GÖKYİĞİT EĞİTİM SAĞ. KÜLTÜR SAN. VAKFI A.Nihat Gökyiğit Eğitim Sağ. Kültürtür.San. Vakfı Tekfen Sitesi 80600 Etiler ABDÜLKADİR ERİS EĞİTİM VAKFI Adres:Abdülkadir Eriş Eğitim Ve Sos.Y Vakfı Cumhuriyet cad. No:27 K:4 Taksim ABDURRAHMAN BİLİMLİ KÜLTÜRTÜR SA. SOS. VAKFI Abdurrahman Bilimli Eğitim Kültürtür.Sağ.Sos.H Vakfı Davutpaşa cad.Yıldız sok. No:3 Topkapı ADEM ÇELİK BEYKENT VAKFI Adem Çelik Beykent Eğitim Vakfı Gürpınar E-5 ayrımı Beylikdüzü Tel: 2128721125 AKKANAT EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI BURSU Akkanat Eğitim ve Sağlık Vakfı Bursu Merkezi İstanbulda bulunan Akkanat Eğitim ve Sağlık vakfı her yıl yüzlerce üniversiteöğrencisine burs veriyor. İşte Akkanat Eğitim ve Sağlık Vakfı Bursu detayları: 1.) Başvurular Eylül ayında yapılmaktadır.2.) Sadece üniversite öğrencileri burstan yararlanmaktadır.3.) Burs verilecekkişilerden başka hiç bir kurumdan burs almama koşulu aranmaktadır.4.) Burs başvurusu şahsen vakıfa yapılmaktadır. Vakıftantemin edilecek form doldurulup değerlendirildikten sonra gerekli evraklar sizden istenecektir.Adres : Evren Oto Sanayi SitesiYanyol 2.Kısım No:6 İstanbul / İSTANBULTelefon : 0 212 622 41 00 ALARKO EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı – Önemli Notlar Burs başvuruları okulların burs ofislerine yapılmalıdır.ALEV doğrudan bursbaşvurusu kabul etmemektedir. Okulların burs ofisleri bildirilen kontenjan kadar öğrenciyi seçer ve ALEV yönetimine iletir. Vakfın Amacı Ulusumuzun çağdaş uygarlık seviyesine ulaşması için toplumumuzun eğitim ve kültür seviyesinin yükselmesine katkıda bulunmaktır. ALEV, bu amaçla eğitim çağındaki başarılı ve kabiliyetli gençlerin yetişmesi için her yıl “Karşılıksız Burslar” vermektedir. BURSLAR, Vakfın kuruluş statüsü ve Mütevelli Hey’et kararı ile 3 kategoride verilmektedir. Bunlar; 1- Üniversite Bursları,2- Endüstri Meslek Lisesi ve Teknik Lise Bursları,3- Alarko Mensubu ÇocuklarıBurslarıdır.Vakfımızın vermiş olduğu burslar hakkında detaylı bilgiler, bursların veriliş şekli ve koşulları aşağıdaki başlıklarda belirtilmiştir.1- Üniversite Bursları A- Dr. Üzeyir GARİH Bursu İ.T.Ü. Makina Mühendisliği Bölümü son sınıf veya lisans üstü öğrenim gören 4 öğrenci,B- Alarko Eğitim – Kültür Vakfı(ALEV) BursuÜniversiteler bazında bölümler; İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İ.T.Ü.) Makina Mühendisliği Bölümü,İşletme veya Endüstri Mühendisliği Bölümü,Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,İnşaat Mühendisliği Bölümü, ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (O.D.T.Ü.) Makina Mühendisliği Bölümü, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (B.Ü.) Makina Mühendisliği Bölümü, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İ.Ü) şletme Fakültesi, ANKARA ÜNİVERSİTESİ (A.Ü) Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü, GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (G.S.Ü) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencilerini kapsamaktadır. Yukarıdaki öğrencilerden lisansüstüne devam edenlerin bursları devam ettirilir. Koşulları: Burslar karşılıksız olup, herhangi bir hizmet veya yükümlülük gerektirmez.Öğrencinin son sınıfta olması ve alt sınıftan dersi bulunmaması gerekir. Burs alan öğrenci, düzenli bir öğrenci yaşamının gereklerini yerine getirmeyi, okuluna derslerini aksatmadan devam etmeyi kabul eder. Öğrenimin aksatılması halinde burs iptal edilir; ancak, resmi belgelere dayanan hastalık veya mazeretler sebebiyle öğrenimin aksaması halinde, burs verme süresinin uzatılıp uzatılmamasına karar verme yetkisi Alarko Eğitim-Kültür Vakfı’na aittir. Alarko Eğitim-Kültür Vakfı gerekli gördüğü hallerde verdiği bursu hiçbir sebep göstermeksizin iptal etme hakkına sahiptir. Seçim Şekli: Öğrenciler, Üniversitelerin Burs Ofislerinden aldıkları ALEV Burs İstek Formlarını doldururlar. Burs Ofisleri,bildirilen kontenjan kadar öğrenciyi seçer ve ALEV Yönetimine iletir. ALEV tarafından burs başvurusu kabul edilen öğrencilere burslarının kabul edildiğine dair bir mektup gönderilir. Ödemeler, her ayın ilk haftası içinde yalnız öğretim aylarına (sömestre dahil) mahsus olmak üzere öğrencilerin banka hesap numaralarına yapılır. 2- Endüstri Meslek Lisesi ve Teknik Lise Bursları Kapsamı: Teknik Lise ve Endüstri Meslek Liselerinin, Anadolu Teknik Lisesi ve Anadolu Meslek Liselerinin 11. veya 12. sınıfında öğrenim gören toplam 25 öğreciye burs verilir. Burslardan Bilişim Teknolojileri, Elektrik – Elektronik Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme, İnşaat Teknolojisi, Makina Teknolojisi veMetal Teknolojisi alanlarında öğrenim gören öğrenciler yararlanabilir. Koşulları: Burslar karşılıksız olup, herhangi bir hizmet veya yükümlülük gerektirmez.Öğrencilerin bir önceki sınıfa ait yıl sonu başarı puanının en az 85 ve üzeri olması gerekmektedir.Burs alan öğrenci, düzenli bir öğrenci yaşamının gereklerini yerine getirmeyi, okuluna derslerini aksatmadan devam etmeyi kabul eder.Öğrenimin aksatılması halinde burs iptal edilir; ancak, resmi belgelere dayanan hastalık veya mazeretler sebebiyle öğrenimin aksaması halinde, burs verme süresinin uzatılıp uzatılmamasına karar verme yetkisi Alarko Eğitim-Kültür Vakfı’na aittir. Alarko Eğitim-Kültür Vakfı gerekli gördüğü hallerde verdiği bursu hiçbir sebep göstermeksizin iptal etme hakkına sahiptir. Seçim Şekli: Öğrenciler okul yönetiminden aldıkları ALEV Burs İstek Formlarını doldurarak Okul Müdürlüklerine verirler, Okul Müdürlüğü formların doğruluğunu onayladıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı ErkekTeknik Öğretim Genel Müdürlüğü’negönderir.Genel Müdürlük bildirilen öğrencilerden burs şartlarını taşıyan 25 öğrencinin seçimini yaparak, bu öğrencilerin ALEV Burs İstek Formu’nu Vakfa gönderir.Yukarıdaki şartları taşıyan ve burs almak üzere başvuran öğrencilerden başarı ve ailelerinin gelir durumları dikkate alınarak seçilenlere ALEV tarafından burs tahsis edilir. Ödeme Şekli: Ödemeler, her ayın ilk haftası içinde yalnız öğretim aylarına (sömestre dahil) mahsus olmak üzere öğrencilerin banka hesap numaralarına yapılır. 3- Alarko MensubuÇocukları Bursları Topluluğumuz mensuplarının çocuklarına yönelik burslar; Lise ve Üniversiteye giden çocukları kapsamaktadır. Koşulları: Burslar karşılıksız olup, herhangi bir hizmet veya yükümlülük gerektirmez.Burs alan öğrenci, düzenli bir öğrenci yaşamının gereklerini yerine getirmeyi, okuluna derslerini aksatmadan devam etmeyi kabul eder.Öğrenimin aksatılması halinde burs iptal edilir; ancak, resmi belgelere dayanan hastalık veya mazeretler sebebiyle öğrenimin aksaması halinde, burs verme süresinin uzatılıp uzatılmamasına karar verme yetkisi Alarko Eğitim-Kültür Vakfı’na aittir.Alarko Eğitim-Kültür Vakfı gerekli gördüğü hallerde verdiği bursu hiçbir sebep göstermeksizin iptal etme hakkına sahiptir. Öğrencinin anne veya babasının Alarko Şirketler Topluluğunda en az 5 yıl çalışıyor olması gerekmektedir. Öğrencinin ailesinin 2017 yılı net gelirinin 20.000.-TL’nin (ücret, ikramiye, sosyal yardım, prim ve ailenin diğer gelirleri dahil) altında olması gerekmektedir. (Bu gelir sınırı, her yıl yeniden belirlenir.)Öğrencilerin bir önceki öğretim yılındaki notlarını belgeleyerek başarılarını kanıtlamaları amacıyla “karne” ve “başarı belgesi” fotokopilerini Burs İstek Formu ile birlikte Vakfa ibraz etmeleri gerekir.Burs’a kesin hak kazanmak için, anne/babanın görev yaptığı Şirket/Müessesenin en üst amirinin onayı alınır.Öğrencinin yıl kaybetmemiş olması gerekmektedir. Her aileden 1 öğrenciye burs verilir. Öğrenci burs almaya; başarısının ve burs’a ilişkin şartlarının ortadan kalkmaması kaydı ile; Liseye başladıysa lise bitinceye kadar, Üniversiteye başladıysa üniversite bitinceye kadar devam eder. Öğrencinin anne veya babasının emeklilik ve ölüm nedeni dışındaki bir nedenle Alarko Topluluğu’ndan ayrılması halinde burs iptal edilir Seçim Şekli: Burs başvurusu, öğrencilerin daha önce doldurduğu ve Mensubun bağlı bulunduğu Şirketin Yöneticisinin de doğruluğunu onayladığı ALEV Burs İstek Formunun ALEV Yönetimine teslim edilmesi ile yapılır.Mensup Çocukları için ayrılan kontenjan ALEV’in aynı yıl verdiği Üniversite, E.M.L. ve Teknik Lise burs bütçesinin % 10′unu geçemez.Burs talebinin kontenjanı aşması durumunda müracaatlar arasından başarı sıralamasına göre seçim yapılır (Eşitlik halinde; öğrencinin yaşı, anne veya babasının kıdemi ve ailenin gelir düzeyi dikkate alınır.) Bursiyer seçimde Şirketlere göre dağılım ayrıca dikkate alınır. Ödeme Şekli: Ödemeler, her ayın ilk haftası içinde yalnız öğretim aylarına (sömestre dahil) mahsus olmak üzere öğrencinin banka hesap numaralarına yapılır. DARENDİLİLER EĞİTİM VAKFI Burs Başvurusu İstenilen Evraklar .Burs Başvuru Formu 2.Okulu yeni kazananlar için Üniversite Yerleştirme Sınav Sonuç Belgesinin Fotokopisi 3.Ara sınıflar için transcript (not çizelgesi) ve Öğrenci Belgesi, 4.Bağlı olduğu nufus dairesince düzenlenecek olan “Aile Nüfus Bildirgesi Formu” 5.Gelir beyanı ile ilgili olarak; Anne ve/veya baba çalışıyorsa işyerinden onaylı maaş ya da ücret bodrosu Anne ve/veya baba tacir, çiftçi, sanayici, serbest meslek sahibi veya esnaf ise Vergi Levhasının fotokopisi Muafiyete tabi meslek grupları, bu durumlarını ilgili belediyeler, meslek odaları veya vergiden muaf olduğuna dair vergi numarası ile belirtilen kartın ilgili kuruluşlarca tasdikli fotokopisi, Emekliler için aylıklarını aldıkları Sosyal Güvenlik kurumundan onaylı maaşlarını gösterir belge, Baba çalışmıyor ve/veya anne ev hanımı ise Emekli Sandığı Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur’a bağlı olmadıklarını gösterir kurumca onaylı belgeler.6.Öğrencinin oturduğu ev kira ise kira kontratı, lojman ise lojman belgesi 7.Okuyan kardeş varsa okudukları okullardan alacakları öğrenci belgeleri 8.Bursa başvuran öğrencinin ailesinin ikametgah ettiği yeri gösteren anne veya baba adına düzenlenmiş ikametgah belgesi 9.Forma yapıştırılmak üzere 1 adet vesikalık fotoğraf 10.Nüfus cüzdan fotokopisi DR. ALİ MÜMTAZ GÜRSOY VAKFI Dr. Ali Mümtaz Gürsoy Okut Vakfı Dr. Ali Mümtaz Gürsoy Okut Vakfı İl: Istanbul Telefon: (216) 348 75 40 Adres: Kırtasiyeci Sok. Ekşioğlu İşhanı No:11 K:2 D:48 Kadıköy / Istanbul ENSAR VAKFI Ensar Vakfı BURS ÇALIŞMALARI Ensar Vakfı, kuruluşundan bugüne kadar çeşitli üniversitelerde okuyan öğrencilere her ay karşılıksız burs verme faaliyetini sürdüregelmiştir. Burs alacak öğrencilerin seçiminde; Başarılı olmak ve maddi imkansızlık içinde olmak gibi şartlar ön planda tutulmaktadır. Ayrıca Yüksek Lisans ve Doktora yapan öğrencilere de karşılıksız burs verilmektedir. FEVZİ AKKAYA VAKFI Feyzi Akkaya Temel Eğitim Vakfı, 1980 senesinden bu yana, teknik liseler ve endüstri meslek liselerinde okuyan, maddi durumu müsait olmayan öğrencilere burs vermektedir.Vakfın burslarından bugüne kadar 50 bini aşkın öğrenci faydalanmıştır. Vakıf bursları karşılıksızdır ve bursiyerlere mecburi hizmet koşulu öne sürülmemektedir.  Ancak, vakfın bursundan yararlanıp iş hayatına atılanlar, kendileri gibi, en az bir Türk gencine destek vermeyi vicdani bir yükümlülük olarak kabul ederler. Vakıf, kurucusu Feyzi Akkaya’nın da özel isteği doğrultusunda, daha çok ülkenin geri kalmış bölgelerinde okuyan öğrencilere burs tahsis etmektedir. Bursiyerler arasında kız-erkek ayrımı yapılmamakta, hatta kız öğrencilerin okuyup iş hayatında yer alabilmeleri için, pozitif ayrımcılık yapılmaktadır. Kimler Yararlanabilir? Fevzi Akkaya Temel Eğitim VakfıFeyzi Akkaya Temel Eğitim Vakfı’nın eğitim burslarından yararlanmak için öğrencilerin aşağıdaki kriterlere sahip olmaları gerekir: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları Karakteri ve milli duyguları sağlam olmaları Maddi desteği muhtaç olmaları (Kendisinin veya ailesinin maddi varlığı, öğrenimini imkansızlaştıracak derecede olan) Çalışkan ve başarılı olmaları. Faaliyetlerini öğrenim dışına kaydırmamış ve siyasete karışmamış olmaları Uzun süre okuldan uzaklaştırma cezası almamış olmaları. Sınıf Öğretmenler Kurulu’nca seçilmiş olmaları gerekir.Okul idarecilerinin teklifi ve Yönetim Kurulu’nun kararı ile istisnai hallerde de burs verilebilir. Burs Kesilme Halleri Feyzi Akkaya Temel Eğitim Vakfı’nın eğitim burslarının kesilmesi için, aşağıdaki koşulların oluşması gerekir:Öğrencinin ikmale kalması ve başarı düzeyini düşürmesi,Maddi durumun düzelmesi Başka bir kurumdan burs veya kredi alınması Öğrencinin ders ve ödevlerini yapmaması, özürsüz devamsızlığı sürdürmesi, Öğrencilikle bağdaşmayan okul içi ve dışı faaliyetlerde bulunması Öğrencilik vakarına yakışmayacak halin, öğretim kurumları veya Vakıflar İdaresi’nce tespit edilmesi. Siyasete karışması.Her türlü boykot ve öğretimi engelleyecek faaliyette bulunması. Öğrencilere yasak olan dernek, kulüp ve benzeri yerlere kayıtlı olması veya bu yerlere devam etmesi.Hürriyeti bağlayıcı bir ceza veya ağır para cezasına mahkum olmasıOkul disiplin kurulunca uzun süreli okuldan uzaklaştırma cezası almasıSağlık nedeni ile Yönetim Kurulu’nun kabul edemeyeceği kadar uzun süreli öğrenime ara vermesi,Her ne sebeple olursa olsun, yanlış beyanda bulunması, Burslar, vakfın Yönetim Kurulu’nun kararı ile kesilir. Not: Yönetim Kurulu emrindeki Yardım Ödeneği ile burslu öğrencilerden başarılı olanların ciddi netice verecek hastalıklarının tedavi giderleri – başka bir kurum tarafından karşılanmadığı takdirde – karşılanabilir. FEYZİYE MEKTEPLERİ VAKFI Feyziye Mektepleri Vakfı üstün başarılı öğrencileri ödüllendirerek ve maddi durumu yetersiz, yetenekli öğrencilerine ücretsiz okuma hakkı vererek olanaklar ölçüsünde fırsat eşitliği sağlamayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede ücretsiz okuma hakkı, “Feyziye Mektepleri Vakfı Ücretsiz Okutulacak Ve Burs Verilecek Öğrenciler Prosedürü” gereğince Yönetim Kurulu’nun kararı ile değişik oranlarda verilir ve yürütülür.Ücretsiz okuma hakkından yararlanmak isteyen velilere, başvuru koşulları ve ücretsiz okuma hakkı ile ilgili ayrıntılar Okul Müdürlüğü’nce bildirilir. – Öğrencilerimize değişik oranlarda Ücretsiz Okuma Hakkı kazandıran üç ayrı uygulama vardır: Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenciler Hakkında Yönetmelik Hükümlerine göre Vakıfça verilen Ücretsiz Okuma Hakkı,Vakıf Yönetim Kurulu’nca belirlenen esaslara göre maddi durumu yetersiz öğrenciler ile liseye üstün başarı ile giren öğrencilere değişik oranlarda verilen Ücretsiz Okuma Hakkı,Ulusal ve Uluslararası Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Alanında Üstün Başarı Gösteren Öğrencilere ilgili Prosedür ve Yönergelerde belirlenen esaslara göre değişik oranlarda verilecek Ücretsiz Okuma Hakkı. İZZET BAYSAL VAKFINDAN BURS ALABİLME ŞARTLARI 1. Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin dört yıllık bölümlerine en yüksek puanla birinci sırada kayıt yaptıran birinci öğretim lisans öğrencilerine vakfımız tarafından burs verilmektedir. 2. Bölüm birincilerinden sonra gelen en yüksek puanlı Bolu’lu bir öğrenciye daha vakfımız burs vermektedir. Bu öğrencilerin, Bolu Merkez İlçe veya diğer İlçe ve köylerinde doğup, buraların nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir. KİBAR EĞİTİM ve SOSYAL YARDIM VAKFI İlk, orta, yüksek ve lisans üstü eğitim düzeylerinde okuyan, araştırma ve inceleme yapan yetenekli, maddi olanaktan yoksun çocuklara ve gençlere, burs veriyor. Vakıf toplamda 60 öğrenciye burs veriyor. Üniversite öğrencilerine 12 aylık 285 TL burs verirken, İlköğretim öğrencilerine 275 TL burs veriyor.Burs başvuruları Eylül ayında yaplıyor. Vakfın verdiği burslarla ilgili detaylı bilgiye www.kibarholding.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. RUMELİ EĞİTİM VAKFI Vermiş olduğu burs kategorileri Üstün Başarı Bursları – Yüksek Öğrenim Bursları- Yüksek Lisans Bursları Doktora Bursları – Başta Rumeli kökenli ve şehit ailelerinin orta dereceli okullardan mezun olup maddi yetersizliklerden dolayı üniversite veya yüksek okulllarda okuma olanağından mahrum kalan öğrencilerin her türlü eğitim, öğretim ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması için burs vermekteyiz.Okudukları okullarda parmakla gösterilecek şekilde başarılı olan Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı başarılı öğrencilerimizi ödüllendirmek, maddi ve manevi yönden de destek olmak amacı ile üstün başarı bursları vemekteyiz.Burs Şartları Rumeli Eğitim Vakfı burslarından sadece Rumeli kökenli ve şehit ailelerin çocukları faydalanabilir. Burs imkanlarından yararlanabilmeniz için herhangi bir resmi veya özel kuruluştan burs veya kredi almamanız gerekmektedir. Başka bir kurumdan burs aldığı tespit edilen öğrencinin Eğitim Bursu iptal edilir. ŞAHİNLER VAKFI BURSU Mali durumu çok zayif olan belgeleyen ögrencilere burs veren vakif, hazirlik veya 1. sinif ögrencileriyle üniversite okuyan kardesleri olanlara tip, hukuk ve mühendislik fakülteleri ögrencilere öncelik veriliyor. Burs, bir ögretim yil botunca ve 9 aylik süre ile veriliyor. TADEV TADEV üniversite öğrencilerine 1995 yılından itibaren karşılıksız burs vermek üzere çalışmalar yapmaktadır. YUMLU EĞİTİM KÜLTÜR ve BİLİM ARAŞTIRMA VAKFI Yumlu Vakfı, maddi imkanları nedeniyle yüksek öğrenimlerine devam etmekte zorluk çeken başarılı öğrenciler için burslar sağlamakta ve sağlanan imkanı desteklemek amacıyla sosyal gelişim konuları da dahil olmak üzere bursiyerlerine özel imkanlar yaratmaya gayret göstermektedir. Kısaca özetlenecek olursa; öğrenci merkezleri ve benzeri kuruluşların açılmasını sağlayacak tedbirleri belirlemek, eğitim ve öğretim alanında yapılacak araştırmaların hazırlıklarını yapmak, lisan kursları açmak, teknik geziler düzenlemek, bursiyerlere staj imkanı sağlayacak kurumları tespit etmek, bursiyerler arası birliğin sağlanabilmesi amacıyla yarışma, toplantı ve sportif faaliyet düzenlemek gibi birçok aktivite, bursları destekleyici unsurlar olarak kabul edilebilir. Yümlü Vakfının aşağıda genel hatları açıklanacak olan burs konularını hangi koşullarda alabilecekleri; ‘Çalışma Sistemi’ başlığı altında genel olarak incelenmektedir. Ancak detaylı bilgi için ‘Eğitim Hizmetleri ve Burs Yönetmeliği’ isimli dosyanın incelenmesini önermekteyiz. Lisans Eğitim Bursları: Vakıf tarafından verilen bursların temelini oluşturmaktadır. Genel bir ifadeyle; üniversite ya da yüksek okul okuyan ve bu dönemlerinde maddi desteğe ihtiyaç duyan başarılı öğrencilere sağlanmaktadır ve karşılıksızdır. Yurtiçi lisans eğitim bursları hakkındaki detayları ‘Çalışma Sistemi’ bölümünde ya da ‘Eğitim Hizmetleri ve Burs Yönetmeliği’ isimli dokümanda bulabilirsiniz. Yüksek Lisans ve Doktora Bursları: Vakıf, üniversite ve yüksek okullarda devam zorunluluğu olan ve öğretim programı eğitim kurumları tarafından izlenen öğretim dallarında okuyan öğrenciler için karşılıksız burs sağlar. Yurtiçi yüksek lisans eğitim bursları hakkındaki detayları ‘Çalışma Sistemi’ bölümünde ya da ‘Eğitim Hizmetleri ve Burs Yönetmeliği’ isimli dokümanda bulabilirsiniz. Adaylık Koşulları: a) Öğretim Kurumlarının sınav yönetmeliklerine göre başarılı olmak,b) Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, c) Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak ve başka yerden ücret, burs ve kredi almamak, d) Karakter açısından sağlam ve güvenilir olmak. Yüksek Öğrenim Bursları için Başvuru Koşulları Yüksek Lisans ve Doktora Bursları için Başvuru Koşulları Yüksek Öğretim Kurumlarının ara sınıf öğrencileri, eğitim kurumlarından alacakları yüksek öğretim durumu belgelerini ve dilekçelerini, birinci sınıf öğrencileri ise mezun oldukları lise veya lise dengi okul müdürlüklerinden alacakları orta öğrenim durumu belgelerini ve dilekçelerini, kurumlarına gönderilen örneklere uygun olarak hazırlanmış şekilde Vakfa verirler.Yurtiçi yüksek lisans ve doktora eğitimi için başvuracak adayların, vakfa vermeleri gereken belgeler şunlardır: a) Dilekçe: Uzmanlık dalı ve araştırma programı hakkında yazılı bilgi verilecektir. b) Yüksek Lisans Bursu Adayları İçin: Lisans (MML) öğrenimini bitirme derecesini veya yüksek lisans öğrenimine kabul ve kayıt olduğunu gösterir Dekanlık yazısı Doktora Adayları İçin: MML ve MMLS öğrenimlerini bitirme derecelerini ve doktora öğrenimine kabul ve kayıt olduğunu gösterir   dekanlık yazısı. c) Tez yürütücüsü profesör tarafından hazırlanmış tavsiye mektubu ve adayın ilmi araştırma programı. d) Nüfus cüzdanı sureti, ikametgah, adli sicil belgesi ve başarı durumunu gösteren belge. e) Taahhütname ve kefaletname. f) Adayın başarı durumu ve karakteri hakkında iki profesöründen alacağı tavsiye yazısı. Yurtdışı Bursları Yurtdışı Bursları, yalnızca yüksek lisans için ve lisans eğitimini Yümlü Vakfı’nın bursu ile tamamlamış olan bireylere sağlanmaktadır. Bu ön koşulları karşılayan bursiyerler, üniversite ya da yüksek okulunu üstün başarı ile tamamlamış ve lisan biliyor olmaları durumunda başvurabilmekte ve Vakıf tarafından en uygun görülen adaylar arasından seçilmektedirler. Vakıf tarafından sağlanan burslar içinde yurtdışı bursları karşılıklıdır. Yurtdışı bursları için başvuru koşulları hakkındaki detayları ‘Çalışma Sistemi’ bölümünde ya da ‘Eğitim Hizmetleri ve Burs Yönetmeliği’ isimli dokümanda bulabilirsiniz. Adaylık Koşulları: a) Üniversite veya Yüksek Okulu ‘Yümlü Vakfı’ öğretim bursu ile tamamlamış olmak. b) 30 Yaşından büyük olmamak. c) Üniversite veya yüksek okullardan en az iyi veya eşdeğerde diploma ile mezun olmak. (10 üzerinden en az 7,5. 20 üzerinden en az 15. 4 üzerinden en az 3′lük genel not ortalamasına sahip olmak). d) Yurtdışında ailesinin imkanlarıyla öğrenim yapamayacak durumda olmak.e) Gidilecek ülkenin dilini, öğrenim görebilecek düzeyde bilmek. (İngilizce, dil bilgisinin yeterli olması için, adayların TOEFL sınavından en az 550 puan almaları gerekir). İngilizce öğrenim yapacakların mesleki bilgilerinin yeterliliği, İşletme Yönetimi dalında (GMAT): mühendislik ve sosyal bilimler dallarında ise (GRE) testleriyle ölçülür. Bu test sonuçlarına göre; adayın sınava katılmış olanlar içinde ilk %50′ye girebilmesi gerekir. Diğer dillerde öğrenim görecek olanlar, gidecekleri ülkelerdeki dil öğrenimine gerek kalmadan yüksek lisans yapabileceklerini, gidecekleri memleketin dilini konuşan ülkelerin Kültür Ataşeliklerinden veya varsa Kültür Merkezlerinden alacakları belgelerle kanıtlarlar.) Başvuru: Yurtdışı bursları için başvuracak adayların kendilerinin hazırlamaları ve Vakfa göndermeleri gereken belgeler aşağıdaki gibi listelenmiştir: a) Müracaat formu.b) Diplomanın tasdikli örneği.c) Yüksek öğrenim süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren tasdikli belge.d) Nüfus kağıdının tasdikli örneği ve adli sicil belgesi. e) İki adet vesikalık fotoğraf. f) Sağlık Raporu.g) İki öğretim üyesinin referans mektupları.h) Bu öğrenimi ailenin geliri ve imkanlarıyla yapamayacaklarını gösterir belgeler. Afetlere Özel Burslar Vakıf, yıllık kontenjanından bağımsız olarak; olası bir afette geçimini sağlayan velisini kaybeden öğrencilere, ya da çalışamayacak duruma gelen ailelerin yüksek öğrenim kademesindeki çocuklarına, yapılacak müracaatlar değerlendirilerek karşılıksız burs sağlar. Engelli Bursları Vakıf, çeşitli nedenlerle sakat kalan kişilerin topluma kazandırılması ve hayatlarını onurlu bir şekilde devam ettirebilmeleri için bir eğitimden geçmeleri gerektiğine inanarak, her yıl başarılı ve yetenekli engellilere her eğitim kademesi için, yüksek öğrenim kademesine karşılıksız burs verir. Her yıl bursiyer sayısının %10′una kadar öğrenci için ayrılan bu burslarda bursiyerlerin seçimi, Kurucular Kurulu ile Sakatları Koruma ve Sakatlar Derneğinin göstereceği adaylar arasından yapılmaktadır. Özel Burslar Her yıl Vakıf tarafından tespit edilecek burs sayısının %10′unu geçmemek ve Kurucular Kurulunun üyelerinin teklifi üzerine her eğitim kademesi için bu yönetmelikte öngörülen koşullar aranmaksızın özel burslar verilebilir. Bu bursların koşulları, Mütevelli Heyet tarafından tespit edilmektedir. Üçüncü Şahıs Bursları Vakıf, ‘Eğitim Hizmetleri ve Burs Yönetmeliği’ içerisinde belirtilen konular ile burs miktarlarına uymak kaydıyla ve belirli sayıda tutulmak koşuluyla adlarına burs vermek isteyen özel ve tüzel kişilerin isteklerini yerine getirmektedir. ÖNDER İmam hatip lisesi öğrencileri müracaat edebiliyor. Başvuru: www.onder.org.tr’de. ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI Eskişehir Sanayi Odası: Mühendislik, ekonomi, maliye, işletme ve iş idaresi bölümlerinde okuyan, birinci ve ikinci sınıf üniversite öğrencilerine veriliyor. Telefon: 222 236 03 60 TÜRKİYE DİYANET VAKFI Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı’nda çalışanların yüksek öğretim kurumlarında okuyan çocuklarına burs veriyor. Telefon: 312 – 417 12 35 İSTANBUL TİCARET BORSASI VAKFI Marmara veya İstanbul Üniversitesi ekonomi bölümünde okuyan öğrencilere karşılıksız burs veriyor. TÜRK DİL KURUMU LYS’de ilk 2000′e giren öğrencilere burs veriyor. KIZILAY GENÇLİK MÜDÜRLÜĞÜ 0 312 430 23 00 Dernekçe verilmekte olan karşılıksız burs yardımları, sosyal himayeye muhtaç, kendi imkânları ile tahsil hayatlarını devam ettiremeyen öğrencilere verilmekte olup öğrencinin başarılı olması ve sınıfta kalmaması gerekmektedir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler sınıflarını geçtikleri ve herhangi bir şekilde öğrenimlerine ara vermedikleri takdirde bursları tahsil hayatları boyunca devam etmektedir. SAĞLIK EĞİTİM VAKFI 0212 512 18 78 Başvuru Ağustos-Eylül aylarında yapılıyor. Ağırlıklı olarak tıp fakültelerindeki öğrenciler tercih ediliyor ve 3′üncü sınıftan sonraki öğrencilere veriliyor. Burs alacaklar not ortalamalarına göre seçiliyor. SEMA YAZAR GENÇLİK VAKFI www.semayazar.org.tr /0312 440 16 16 Başarılı ve sosyoekonomik durumu burs almasını gerektiren üniversite öğrencilerine burs veriyor. Bursun devamı her yıl başarılı olma koşuluna bağlı. Müracaatlar ekim ayı başında sona eriyor. Başvurular vakıftan alınacak formla yapılabiliyor. TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI www.tog.org.tr / 0216 321 89 88 Toplum Gönüllüleri Vakfı 2005-2006 öğrenim yılından başlayarak TC vatandaşı olan öğretmen çocuklarına (devlet ilköğretim, lise ve dengi okullarında görevli veya bu okullardan birinden emekli bir anne ve/veya babanın çocuğu olan) burs  sağlamaktadır. YAŞAR EĞİTİM KÜLTÜR VAKFI www.yasar.com.tr/vakif / 0232 482 22 00 Üniversitelerde, yüksek ve ortaöğretim kurumlarında okuyan yetenekli, çalışkan, başarılı ancak maddi olanakları kısıtlı öğrencilere, vakfın Öğrenci Burs Yönetmeliği çerçevesinde tamamen karşılıksız burs verilmektedir. Başvurular eylül – ekim aylarında yapılır. Aliye Şevket Pozcu Eğitim Öğrt Vakfı Paşa Limanı cad. 64/1 Kuzguncuk Üsküdar Tel: 2164922031 Bizim Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı Bulgurlu Mescit Sok. No:7/1 Üsküdar Tel:2163489653 İSTANBUL TİCARET ODASI BURSLARI a) Yükseköğrenim (lisans) bursları: Oda’nın çalışma alanı içinde (İstanbul) bulunan devlet üniversitelerinin İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, Endüstri ve İşletme Mühendisliği, Siyasal Bilimler Fakülteleri ile dört yıllık Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu’nda öğrenim gören yükseköğrenim (lisans) öğrencileri ile ÖSYM tarafından %100 burslu ve %100 şehit burslusu vakıf üniversitelerinin İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, Endüstri ve İşletme Mühendisliği, Siyasal Bilimler Fakülteleri ile dört yıllık Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu’na yerleştirilen yükseköğrenim (lisans) öğrencilerine verilir. Ara sınıflardan başvuru yapan öğrencilerde; Öğrencinin not ortalamasının 4 üzerinden en az 2,25 veya 100 üzerinden en az 60 olması ve bir üstyıla geçiş hakkını kazanmış olması gerekmektedir. b) Yüksek lisans (master) bursları Oda’nın çalışma alanı içinde (İstanbul) bulunan devlet üniversitelerinin İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, Endüstri ve İşletme Mühendisliği, Siyasal Bilimler Fakülteleri ile dört yıllık Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu’nda öğrenim görenyüksek lisans (master) öğrencilerine verilir. Yüksek lisans (master) burslarında; öğrencinin lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerindenen az 75 olması gerekmektedir.İkinci Öğretim başvuruları kabul edilmemektedir. İlk başvuruda; öğrencilerin not ortalamaları esas alınmakla beraber, burs almaya hak kazanan öğrencinin bursunun, öğrenimi süresince devam etmesi için yıl sonu transkriptlerinde başarısız dersinin bulunmaması gerekmektedir. Burs almaya hak kazanan öğrencinin, başka bir kurumdan karşılıksız burs almaması gerekmektedir. Daha önceden aldığı bir bursun bulunması halinde, öğrencinin seçimi doğrultusunda işlem yapılacaktır. MEHMET ZORLU VAKIF BURSU Mehmet Zorlu Vakfı, temel faaliyet alanı olan, eğitime destek çerçevesinde her eğitim döneminde yüzlerce öğrenciye burs vermektedir. Başarı ve ihtiyaç kriteri gözetilerek seçilen bursiyerler, Ekim-Haziran ayları arasında toplam 9 ay süreyle burs almaktadır. TUBİTAK BURSU Türkiye’de Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimlerde(*) tezli yüksek lisans yapmakta olan öğrencilere karşılıksız burs verilecektir. Bursiyerler, koşulları sağlayan başvurular arasından,adayların lisans ağırlıklı genel not ortalamaları ve Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanları esasalınmak suretiyle, gerektiğinde üniversitelere ve alanlara göre dağılım da gözetilerek, TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Değerlendirme ve Destekleme Kurulu’nca belirlenecektir.Programa üniversitelerimizde, kamuda ya da özel sektörde çalışanlar da dâhil koşulları sağlayan tüm tezli yüksek lisans öğrencileri başvuru yapabilirler. BAŞVURU YÖNTEMİ VE BURSİYER ADAYLARININ SEÇİMİ Adaylar, http://www.tubitak.gov.tr/bideb adresinden başvuru dönemi içinde erişebilecekleri sayfada son başvuru tarihinde mesai saati bitimi olan 18:00’a kadar (Saat 18:00’da sistem otomatik olarak kapanır) istenen bilgileri eksiksiz olarak girip onayladıktan sonra başvuru formunun PDF çıktısını alarak imzalayacaklar ve istenildiğinde BİDEB’e ulaştırmak üzere saklayacaklardır. Başvuru sırasında yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi verenler, hukuken sorumlu olacaklardır.Adayların internet üzerinden beyan ettikleri bilgiler esas alınarak belirlenecek değerlendirme puanlarının hesaplanmasında:• Mezun olduğu üniversitenin eğitim öğretimde kullanmış olduğu not sistemi esas olmak üzere yüzlük sistemdeki ağırlıklı genel not ortalaması aynen kullanılır, 4′lük sistemdeki ağırlıklı genel not ortalaması ise Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosu esas alınmak suretiyle yüzlük sisteme dönüştürülür. Üniversitelerin kendi dönüşüm tablolarına göre 100’lük sisteme dönüştürdükleri notlar esas alınmaz. • Başvurduğu programın puan türünde alınan ALES puanları aynen bırakılacaktır. • Yukarıda belirtildiği şekilde yüzlük sistemde ifade edilen Lisans not ortalamalarının %50’sinin ve ALES puanlarının %50’sinin toplamı alınır. Yukarıda belirtilen hesaplama yöntemiyle belirlenen değerlendirme puanına göre yapılacak sıralama sonucunda, program bütçesi çerçevesinde desteklenebilecek bursiyer sayısı dikkate alınarak BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından belirlenecek destekleme puanı ve üstünde puan alanlar “bursiyer adayı” olacaklardır. BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu, gerektiğinde üniversitelere ve/veya alanlara göre dağılımı esas alarak farklı destekleme puanları belirleyebileceği gibi, bazı alanlara-bölümlere-bilim dallarına hiç destek verilmemesini de kararlaştırabilir. Bursiyer adayı olarak belirlenenlerden ilanda istenilen belgeleri belirtilen süre içerisinde gönderenlerin belgeleri incelenir. İnceleme sonucunda yanıltıcı ve gerçeğe aykırı bilgi verenler ile belgelerini hiç göndermeyenlerin bursiyer adaylıkları iptal edilir. Belgelerin incelenmesinden sonra, bursiyer adaylarının listesi ve aşağıda sayılan belgelerin ulaştırılacağı tarih aralığı, başvuru döneminin bitiminden itibaren 5 hafta içinde http://www.tubitak.gov.tr/bideb adresinde ilan edilecektir. Bursiyer adayı olma hakkını kazananlara ve kazanamayanlara ayrıca bildirim yapılmayacaktır. BURSİYERLERİN BELİRLENMESİ İstenen belgeleri eksiksiz ve usulüne uygun olarak süresi içinde ulaştıran adayların, internet üzerinden yaptıkları başvurularındaki beyanları ile belgeleri karşılaştırılır. İnceleme sonucunda yanıltıcı ve gerçeğe aykırı bilgi verenler ile belgelerini süresinde göndermeyenlerin bursiyer adaylıkları iptal edilir. Belgeleri beyanlarına uygun bulunanlar bursiyer olarak ilan edilirler.Burs verilenlerin listesi ve bunlardan istenen diğer belgelerin ulaştırılacağı tarih, yukarıdaki belgelerin ulaştırılacağı tarihten itibaren 5 hafta içinde http://www.tubitak.gov.tr/tr/bideb adresinde ilan edilecektir. Ayrıca burs verilenler, izlenmesi gereken aşamalar ve istenen belgelere ilişkin bilgileri içeren Bildirim Yazısı’na e-BİDEB üzerinden ulaşabileceklerdir. Burs verilenler, örneğine başvuru sırasında yine e-BİDEB üzerinden ulaşılabilecek olan, Yüklenme Senedi ve Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefalet Senedini ve Bildirim Yazısı’nda sayılan diğer belgeleri BİDEB’e belirlenen sürede ulaştıracaklardır. Bu belgelerin belirlenen sürede usulüne uygun olarak ulaştırılmaması halinde burs tahsisi geçersiz olacaktır. BURSİYERLİK SÜRESİ VE BURS MİKTARI Akademik programda, bursiyerin yüksek lisans derslerine başladığı yarıyıl esas alınarak öğrenciliğinin ikinci yılının sonuna kadar devam ettirilir. Bursiyer bilimsel hazırlık okumuşsa öğrenim süresinin ilk üç yılında en fazla 2 yıl süreyle burs alabilir. Derslerine güz yarıyılında başlayanların bursları ikinci yılın Ağustos ayı sonunda, bahar yarıyılında başlayanların bursları ikinci yılın Ocak ayı sonunda kesilir. Öğrenimlerini bursiyerlik süreleri dolmadan bitirenlerin bursiyerlikleri, enstitüsünün öğrenci işleri birimince düzenlenmiş mezuniyet belgelerinde yazılı tarih dikkate alınarak, ay sonu itibariyle sona erer. Lisan hazırlık sınıfında burs ödenmez. Aylık burs miktarı, yurt içi yüksek lisans bursundan başka burs, kredi, ücret, maaş, ticari kazanç vb. düzenli geliri olmayanlar için 1.500 TL/ay, olanlar için 400 TL/ay’dır. Bursiyer, gelirinin sona ermesi durumunda tam burslu statüye, başka gelir elde etmeye başlaması halinde de kısmi burslu statüye geçirilir. TEKFEN VAKFI BURSU Burslar, başarı oranı yüksek öğrencilere Yönetim Kurulunca yapılacak değerlendirmeye göre verilir. Burstan istifade edebilmek için öğrencinin okuldan, herhangi bir özel kurum ya da kuruluştan başkaca burs almamış olması şarttır. Burs talebinde bulunan adayın, burstan yararlanabilmesi için Tekfen Vakfı Öğrenim Bursu Uygulama Kriterlerinde öngörülen şartlara uyması, Yönetim Kurulunca bursiyerliğinin kabulü gerekir.Yönetim Kurulu’nun uygun gördüğü sürece bursiyerlerin burs alabilmeleri için öğrenime ara vermemiş olmaları ve öğrenimlerinin aksaksız devam etmesi şarttır. Bursiyerlerin bursunun devamı için, bursiyerin sınıfını hiçbir dersten kalmadan geçmesi ve eğitimini normal sürede bitirmesi şarttır. Bursun devamı konusu Yönetim Kurulunun kararına bağlıdır. Bursiyerler bunu her sene sonu okuduğu okul idaresinden alacağı öğrenim belgesi ile tevsik etmek ve yeni dönem için kaydını yenilemek zorundadır. Tekfen Vakfı’nın desteği ile tabii afetler sonrası verilecek burslarla ilgili şartları Vakıf Yönetim Kurulu belirler. Burs için seçilen öğrencilerle ayrıca mülakat yapılır, gerekli görüldüğü takdirde sınava tabi tutulur.Burs için başvurma zamanı genelde Eylül – Ekim ayları arasında yapılır.Ortaöğretime geçiş Sistemi Seviye Belirleme Sınav Sonucu sonuçları ile Üniversite giriş sınav sonuçlarının ve okulların açılış tarihlerine göre bu süre değişebilir. Burs alma şartlarına uyumlu olduğu halde, kontenjan yetersizliğinden ilk yıl burs alamayanlar ertesi yıl yeniden başvurabilir. Bunların durumu devam ettikleri okuldaki sınıf geçme notu genel esasları dahilinde değerlendirilir. BİLDİRİMİN TETKİKİ Yönetim Kurulu, gerek gördüğü hallerde bursiyer tarafından verilen bildirimi ve diğer bilgileri tetkik edebilir veya ettirebilir. Gerekli hallerde öğrenim kurumundan da bilgi isteyebilir. Yapılan inceleme sonunda verilen bilgilerin yanlış olduğu saptanırsa verilmekte olan burs kesilir ve ödenmiş olan bursların tutarı, herhangi bir ilama lüzum kalmaksızın ve velisinin gelirlerinden defaten tahsil edilir. BURSİYERLERİN TESBİTİ VE ÖDEME Yönetim Kuruluna yapılan başvurular değerlendirildikten sonra hak kazanan öğrenciler Yönetim Kurulu kararıyla tespit edilir. Yönetim Kurulunca belirlenen Tekfen Vakfı Öğrenim Bursu Sözleşmesi öğrenci ve velisi tarafından imzalanır. Ödemeler:Ödemeler Tekfen Vakfı’nın belirlediği ödeme planına uygun olarak, bir öğretim yılı içinde bursiyerin veya velisinin adına açılan bir banka hesabına Tekfen Vakfı tarafından yatırılır. BURSUN KESİLMESİ Sınıfta kalanların,Devam etmekte oldukları öğretim kurumundan bir üst sınıfa geçtiklerini gösterir belgeyi kayıt yenileme süresi içinde Yönetim Kuruluna getirmeyenlerin, Okulu bırakan ya da okulla ilişiği kesilenlerin veya Yönetim Kurulunun izninialmadan öğrenim dalını veya okulunu değiştirenlerin,Tekfen Vakfı’ndan burs aldığı sürece bir başka özel kurum ya da kuruluştan burs, öğrenim kredisi alanların, Öğrenciye yakışmayacak tutum ve davranış içinde veya ülkemiz bütünlüğüne ve milli menfaatlerimize aykırı faaliyette bulundukları yargı ve ilgili öğretim kurumu yetkili organlarının kararı veya güvenilir belge ve şahitlerin tevsik ve beyanları ile sabit olanların, Öğrenim gördüğü okuldan ilişiğinin kesilmesini gerektirecek bir suçtan mahkum olanların, öğretim kurumları yönetimince “sürekli çıkarma” cezası verilenlerin,Her ne sebeple olursa olsun Yönetim Kurulu’na yanlış beyanda bulunanların burslarının kesilmesine, bursun kesilmesi sonrası yapılacak işlemlere Yönetim Kurulu karar verir. Yukarıdakiler dışında bursun kesilmesini gerektirecek diğer sebep ve faktörlerde, Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karar verilir. Genelde istisnai haller dahil bursun kesilmesine ve devamına Yönetim Kurulu karar verir. Yönetim Kurulu kararları kesindir ve itiraz hüküm ifade etmez. Yönetim Kurulunca haksız olarak alındığı ve kesilmesine karar verilen bursların tamamı kanuni faizi ile birlikte Tekfen Vakfı’na geri ödenir. BURSİYERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ – BURSUN BİTİMİ – BAĞIŞLAMA Bursiyer tahsilini bitirdiğinde durumu en geç bir ay içinde Yönetim Kurulu’na bildirmeye mecburdur.Bursiyer tahsilini ikmal ettiğini Tekfen Vakfı’na bildirmediği takdirde Tekfen Vakfı’ndan aldığı tüm bursları kanuni faizi ile def’aten ödemeyi kabul etmek zorundadır. CAFER SADIK ABALIOĞLU BURSU Bu vakıf her yıl üniversite öğrencilerine burs vermektedir. Burs başvurusunu yapabilmek için herhangi bir yerden burs almıyor olmak, bursu yardımına ihtiyacınızın olması, alttan dersinizin olmaması (transkrip istiyorlar) gerekmektedir. Cafer Sadık Eğitim Vakfı sadece belirlemiş olduğu üniversitelerde okuyan öğrencilere burs hizmeti sağlamaktadır. İBRAHİM ÇEÇEN VAKFI BURSU Her yıl olduğu gibi IC İBRAHİM ÇEÇEN VAKFI başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan üniversite öğrencilerine karşılıksız burs verecektir. Burs başvuru formu ve istenilen belgeler www.icvakfi.org sitesinden temin edilebilir. Başvurular sadece posta yoluyla veya elden Vakıf adresine yapılacaktır. Burslar, eğitim süresi içinde Ekim ayından itibaren 9 ay boyunca verilir. ELGİNKAN VAKFI Vakfımızın burs adaylık ve başvuru şartları. Maddî İmkânları Yetersiz Olmak Vakıf bursuna aday olabilmek için öğrencinin maddî imkânlarının yetersiz olduğunu kabul ve beyan etmesi esastır. Bunun için her aday, ailesinin ve kendisinin mal varlığı ve gelir durumunu tam olarak belgelendirmek zorundadır. Bilgilerin eksik ve yanlış olarak verildiği Vakıf tarafından yapılan araştırma sonucunda kesin olarak tespit edildiği takdirde burs Vakıf tarafından kesilir ve o tarihe kadar bursluya yapılan ödemelerin Vakıf tarafından geri ödenmesi talep edilebilir. Burs almaya başladıktan sonra maddî durumu iyileşen burslu, bursunun kesilmesini ister. Başarılı Olmak Lisans Bursları Vakıf bursları lisans kademesinde, hazırlık sınıfı ve birinci sınıfa kayıt yaptıran yeni öğrencilerle, ara sınıf öğrencilerine verilir. Hazırlıktan birinci sınıfa geçenler ara sınıfta sayılır. Dağıtımda ara sınıf farkı gözetilmez; maddî imkândan daha mahrum olan başarılı adaya öncelik tanınır. Bursun tahsisi ve sürdürülmesi için gerekli başarı şartları aşağıda gösterilmiştir: Ara sınıf öğrencileri için burs, altyıl veya yarıyıl normal eğitim-öğretim programının derslerinden başarısız dersi olmayan ve eklemeli başarı not ortalaması 4 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 2.50/4.00, 100 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 70 olup bir üst yıl veya yarıyıla geçiş hakkı kazanan adaya tahsis edilir. Başarı derecesi yüksek olan adaya öncelik tanınır. Lisansüstü Bursları Üniversitelere bağlı enstitülerde lisansüstü eğitim (tezli yüksek lisans ve doktora) yapan başarılı ve maddî imkânı kısıtlı olan öğrencilere başvurmaları halinde karşılıksız burs verilir. Tezli yükseklisans için öğrencinin lisans mezuniyet genel not ortalamasının en az 3.00/4.00 veya 75/100; doktora için de yükseklisans genel not ortalamasının en az 3.20/4.00 veya 80/100 olması şarttır. Başvuruların değerlendirilmesinde akademik özgeçmiş ve lisansüstü eğitim konusunun ülkemizin kültürel gelişimine ve sanayinin bilimsel ve teknolojik gelişimine katkısı dikkate alınır. VEHBİ KOÇ BURSU Maddi gücü yetersiz ama yetenekli gençlere eğitimde fırsat eşitliği yaratmak. Vakıf bu nedenle, “okumaya hevesli gençler”i 1969 yılından bu yana verdiği eğitim burslarıyla desteklemekte ve onların topluma yararlı olmalarına imkan sağlamaktadır. Vehbi Koç Vakfı 2017 sonu itibarıyla 40 bine yakın öğrenciye burs vermiştir.Nitelikler Meslek lisesi ve üniversite ağırlıklıdır. Her Alanda Öncü…Vakıf bugüne dek kamu ve özel kuruluşlar arasında üniversite öğrencilerine en yüksek tutarda burs veren kuruluş olmuştur. Vakfın burslarından her yıl 2.000′e yakın genç yararlanmaktadır. Vehbi Koç Vakfı toplam bursiyer adedi, Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi ile, 10.000 olarak hedeflenmektedir. SABANCI VAKFI LYS’de Sabancı Vakfı tarafından belirlenen taban puanları sağlayarak yine Sabancı Vakfı tarafından burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelere yerleştirilen başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilir. Burs başvurusu yapmak isteyen öğrenciler 15 Eylül – 15 Ekim tarihleri arasında öğrenim gördükleri üniversitelerin Öğrenci İşlerine / Burs Ofisine başvuru yaparlar. Üniversite tarafından bursiyerlerin değerlendirilmesi adayların yüksek başarı ve maddi gereksinimi dikkate alınarak yapılır, seçilen bursiyerlerin isimleri Sabancı Vakfı’na bildirilir. TÜRK PETROL VAKFI Muallim Naci Cad. No: 43 Ortaköy Mh. Beşiktaş, İstanbul, TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI Feshane Caddesi,Kızıldeğirmen Sokak No:1 Eyüp 34060 İSTANBUL Tel : +90(212) 417 64 78 – 79 – 80 Faks :+90(212)417 61 85 e-posta : tmkv ttmail.com bilgi tmkv.org.tr BİRLİK VAKFI Yeniçeriler Cad. No: 13 Çemberlitaş Fatih / İSTANBUL Telefon :0(212) 516 41 27 0 (212) 516 41 28 Faks :0 (212) 516 41 29 ÇELİKEL EĞİTİM VAKFI Alev Topları Programı kapsam ve içeriği Yönetim Kurulu kararı ile yıllara göre değişkenlik gösterebilir. 2019 -20 eğitim öğretim yılı için Alev Topları Programı kapsam ve içeriği aşağıdadır: Burs Desteği: Yılda 12 ay süre ile Eğitim Programı: Her kıvılcım grubu için ayrı ayrı olmak üzere ve 4 yıl olarak tasarlanmış duygusal ve sosyal gelişim odaklı atölye ve seminerler, Kültürel Gelişim Desteği: Konser, tiyatro biletleri ile müze ve sergi ziyaretleri, kitap hediyeleri, Müze Kart Plus, Herkese Bilim Teknoloji (HBT) Dergisi ve edebiyat dergisi abonelikleri, (Kıvılcım 4 grubu için Bavul Dergisi, Kıvılcım 5 grubu için Kafa Dergi aboneliği, Kıvılcım 6 ve 7 grupları için Müze Kart Plus, Kıvılcım 7 grubu için HBT Dergi aboneliği, tüm kıvılcımlarımız için Program’dan bursiyerlik ilişkisi kesilmediği sürece ve ömür boyu Sanal Yazı Evi aboneliği) Akran Danışmanlık Sistemi (ADS): Yeni kıvılcımlarımızın ilk yıllarında uyum süreçlerini kolaylaştırabilmek için deneyimli kıvılcımlar ile akran danışmanlık desteği Gönüllülük ve Deneyim Fırsatı: Yürüttüğümüz çeşitli proje ve programlar kapsamında kıvılcımlarımızla birlikte değer üretiyoruz. (Alev Topları Programı yeni kıvılcım seçme ve değerlendirme sürecinde mülakat organizasyonlarında, Eğitimde Geniş Açı Programı kapsamında Kodlama Atölyeleri Projesi’nin koordinasyon ve yürütücülüğünde, Yönderlik Programı kapsamında proje ekibi olarak ölçme – değerlendirme, eğitim ve saha çalışmaları asistanlığında,…) Profesyonel Gelişim Desteği: Staj olanakları ve mezuniyetleri öncesinde, akademik ya da profesyonel çalışma hayatlarının ilk yıllarında veya ilerleyen yıllarda kariyer danışmanlığı (Anel Grup çalışanları gönüllülerimizin desteğine ve kıvılcımlarımıza doğrudan destek olabilecek,  alanında uzman kişiler ile görüşmeleri için de aracı olabiliyoruz: Ön yazı ve/veya özgeçmiş hazırlamak, seçme ve yerleştirme süreçlerine ilişkin bilgilendirmek, sektör, meslek, uzmanlık alanı seçme gibi konularda yönlendirmek, staj ve/veya iş başvurularında referans desteği sağlayabilmek, profesyonel gelişim, çalışma hayatına uyum gibi konularda yönderlik desteği vermek) Başvurular,“Alev Topları Programı Başvuru Sistemi” aracılığıyla elektronik ortamda alınacaktır. Elektronik başvuru başlangıç tarihi, en erken, ÖSYM’nin yerleştirme sonuçlarını ilan etmesini izleyen ilk iş günü olabilir. Adayların elektronik başvuru formunda beyan ettikleri tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olması adayın sorumluluğundadır. ÖNEMLİ NOT: Adaylar ile iletişime geçilecek duyuru kanallarımız, Çelikel Eğitim Vakfı internet sitesi ile adayların elektronik posta (e-posta) adresleridir. Özel durumlarda, adaylar ile kişisel telefon numaraları üzerinden de iletişime geçilir. Bu nedenle, başvuru yapan tüm adayların elektronik başvuru formunda beyan ettikleri iletişim bilgilerinin aktif ve kullanımda olması gerekir. Alev Topları Programı Başvuru Sistemi Alev Topları Programı Başvuru Sistemi aracılığıyla elektronik başvuru yapabilmeniz için 2 aşama bulunur. Her 2 aşamayı tamamlamadan başvurunuz “Başarılı Başvurular” listesine giremez ve bu sebeple ön değerlendirmeye alınamaz: Ön Kayıt: Sisteme giriş yaptığınızda karşınıza çıkan ilk ekran “Ön Kayıt” ekranıdır. Ön Kayıt ekranında istenen tüm bilgileri doğru ve eksiksiz girip, “Ön Kaydını Tamamla” butonuna tıkladığınızda; ön kayıt ekranında girdiğiniz e-posta adresinize aktivasyon e-postası düşer. Bu e-posta ön kaydınızı tamamladığınıza dair bilgilendirme olup; e-postada sizi Başvuru Formu’na yönlendirecek bağlantı da yer alır. Gelen kutunuzda böyle bir mesaj göremezseniz lütfen “Gereksiz/İkincil/Junk” kutularınızı da kontrol ediniz. Çünkü, mesajımız virüs olarak algılanmış olabilir. Başvuru Formu: Başvuru koşullarını sağlayıp/sağlamadığınıza ilişkin ön değerlendirmeyi yapabilmek için iletişim, aile, gelir ve akademik bilgilerinizi girebileceğiniz form ekranıdır. Bu formda istenen tüm bilgileri doğru ve eksiksiz girip, formu sisteme kaydettiğinizde başvurunuz tarafımıza başarıyla ulaşır. Başvuru Koşulları 2019 YKS’ ye girmiş olan, İstanbul’daki devlet üniversitelerinin lisans programlarına veya vakıf üniversitelerinin lisans programlarının tam burslu kontenjanlarına yeni kayıt hakkı kazanmış ve kayıt hakkı kazandığı program için Üniversiteye kayıt işlemlerini tamamlamış/tamamlayacak olan, Merkezi yerleştirme puanıyla öğrenci alan lisans programlarına yeni kayıt hakkı kazananlardan ilgili lisans programına yerleştirme puan türünde aşağıda belirtilen başarı sıralamaları dâhilinde olan, Ailede kişi başına düşen aylık ortalama net gelir seviyesi 2.000 TL ve altı olan her aday başvurabilir.MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN LİSANS PROGRAMLARI
Arkadaş Listem