Tüm Bilgi Paylaşımlarım

Ayasofya‘nın Tekrar İbadete Açılmasının Tüm İnsanlığa , Türk Milleti‘ne ve Türk Dünyasına Hayırlara Vesile Olmasını Diliyorum..

İlksöz: 477 yıl önce Türk'ün Cihan  İmparatoru Fatih Sultan Mehmet'in  Ayasofya'da  ilk namazını kılarak bu mekanı  camiye  çevirmesi İstanbul'un Türklerin toprağı oduğunun tescilidir.  Cumhuriyetin ilk kuruluşunda ki paradigmanın doğru olduğuna inacım tam. Cumhuriyetin  ilk kuruluş döneminde ki ekonomik,sosyal ve siyasal konjonktür dikkate alınarak verilmiş stratejik bir karar olduğuna inanıyorum. Bu kararın, sosyal,siyasal ve ekonomik sonuçları  (fayda -maliyet analizi) yapılarak ortaya konulduğundan da hiç şüphem yok .Şimdi ki paradigma değişikliği  şimdi ki stratajik karar gibi..Yanlış işleri yapmamaya ve doğru işleri yapmaya başlamak çok önemli. İşleri doğru yapmak yetmiyor, doğru işleri de yapmak gerekiyor .   12 Nisan 1204’te İstanbul’a giren Latinler, şehri tam 3 gün boyunca yağmaladılar. Ayasofya başta olmak tüm İbadethaneler saldırıya uğradı, tahrip edildi, bugünkü Sultanahmet Meydanı’nda yer alan dünya tarih mirası olacak eserler yok edildi. Altın ve gümüş eserler eritildi ve kaçırıldı. 1453 de İstanbul’un Fethi, dünya tarihinin akışını değiştirdi. Dünya mirası olan Ayasofya’nın da ebediyete kadar korunmasını sağladı. Ayasofya Camii ‘Türk Milleti'nin KutluFetih den beri, dün de, bugün de, yarın da Türk'ün malı oldu, olmaya da devam edecek. İbadethaneyi müze yapan devlet, müzeyi ibadethane yapabilir. Ayasofyanın ibadete açılma  kararı gecikmiş bir karar ve Yıllardır beklenen özlemin gerçeğe dönüşmesidir. Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasının Tüm insanlığa , Türk Milleti'ne ve Türk Dünyasına hayırlara vesile olmasını diliyorum.. Son söz: "Nasihatnâme"   "Güneş her gün daha mütakâmil bir dünyaya doğmaz.Tarih ezelden ebede uzanan doğrusal bir hat değil,devirli bir oluşumdur". Ey, Oğul! Gençsin. Uslanmış ömrün 21.yüzyılın ilk çeyreğine denk geldi. Aklını formatlayan, zamanın hakim doğruları. Sen sen ol, alâkalı delillerin bütününe vakıf olmadığında, aklının çıkarımlarına güvenme. Her daim gerekli, velâkin yeterli değildir akıl. Ey, Oğul! Herşeyi anlamaya kalkan, öfkeden ölmeyi göze alır derler. Bilesin ki, akılla anlaşılamaz, pergele, cetvele gelmez bu Ülke. Kendisine has bir kimliği vardır, Türkiye’ye sadece iman edilir. Ey, Oğul! Devirli bir oluşumdur, tarih. Sakın ola ki, ezelden ebede dümdüz uzanan doğrusal bir hat bellemeyesin. Güneş her gün daha mütekâmil bir dünyaya doğmaz. Gün olur, en gerideki, en öndekinden ilerde olur. Aristarkus, Kopernik’e “zıpçıktı astrolog” diyen devrimci Martin Luter’den daha ilericidir. Ahmet Yesevi, Kadızade Mehmet’in çok ötesinde. Ey, Oğul! Birşeye ille de benzeteceksen her budağından sürgün atan salkım saçak bir böğürtlen çalısına benzet tarihi. Bir sürgünü çiçeğe dururken, diğeri meyve vermekte, bir diğeri ise kurumaktadır. Bir çağda birden fazla çağ yaşanır. Ey, Oğul! Sen sen ol çağdaş sözcüğünü insanlık tarihinin en ileri aşamasıdır belleme. Kimi medeniyet yükselirken, kimi çiçeğe durmakta, bir diğeri gerilemekte, beriki çökmektedir. Tek bir sürgüne takılıp kalma, bütüne bak. Ekolojiyi kolla ki, tarih çalısı sürgün vermeyi sürdürebilsin. Birşeyden korkacaksan, soğuyan Güneşin seni yarı yolda bırakmasından korkmalısın. Ey, Oğul! Tarihin olanı değil, “olması gerekeni” kaydetmesi gerektiğini vaaz eden, Aristo. O gün, bugün, tarih yazıcılarının kısmı azamı kendilerini yandaş sürgünlerin geçmişini asilleştirmekle yükümlü hissederler. Eski çamların bardak olmaları da bundandır, ne Osmanlı, ne de Cumhuriyet tarihinin  hakkıyla yazılamamamış olması da bundan. Ey, Oğul! Güneşin balçıkla sıvanmadığı söylemi, zamanın ruhuna yenik düşenlerin avuntusudur. Tarih şahittir ki, güneş balçıkla sıvanabilir, gerçeklerin üstü örtülebilir. Hakikat sükût suikastına kurban gidebilir, hiç söylenmemiş, dile getirilmemiş gibi olabilir. Umumun  zihniyetine ters düşen gerçek, öfke uyandırır. Sapkınlıkla, sapıklıkla suçlanır, savunmasız kalır. Ey, Oğul! Hakikatın bu yüzyıldaki en yaman hasmı, dünyanın yeni düzenine revaç veren “doğru”lardır. Dünyaya çeteler hükümran  olduğunda evrensel  kamuoyuna  hitap eden ahkâm, insana  dair  hakikatı  yansıtmaz olur.  Hakim  kültüre  ters düşen toplumlar  düşkün ilan edilir,  milletler camiasından sürülürler. Ey, Oğul! Kâfir de olsan müslüman, değilim desen de Türk sayıldığın bir coğrafyanın çocuğusun. Sen sen ol, 21. yüzyılın şen şakrak ahkâmına yine de kapılma. ’79 İran rehine krizi,  Körfez, Somali, Irak, Libya kulağına küpe olsun. Rahmetli Edward Said’i ıskalamayasın. Ey, Oğul! Medyadan medet umma. Medya  ozgür olabilemez  Medya’nın başarısı umumun  zihniyeti doğrultusunda ürün vermesiyle kaimdir.  Gazeteci gerçek düşüncesini bağlı olduğunu gazeteye sokmamak için para alandır.  İnsanoğlunun hafifmeşrep, hafızayı beşerin nisyan ile malûl olduğunu bil, bugünün en silisiz gazetesinin, yarının en muteber tarihi vesikası sayılacağını aklından çıkarma. Ey, Oğul! Sen ki mustakbel bir babasın, hakim ahkâmın etlerini kılçıklarından ayırmasını öğrenmelisin. Mal, mülk, kılık kıyafet, itibar, sempoziyumlar, paneller göz kamaştırır. Sıkılmış yumruklar, keskin bakışlar, konserler, mitingler gönül çeler.  Pop zihniyetin doğru saydığını nihai hedeftir diye belleme. Şaşaalı kabullerin kendi gerçeklerini  karartmasına izin verme. Akranlarının aklına ille de uyma.  Genelde kabul gören ahkâma saygılı bir mesafede dur. Haktan ayrılma, gerçeklerden kopma ki, hakikat sulpunun yolunu bulabilsin. Ey, Oğul! Kahraman “kahr”dan türeme, kahramanlık konjönktürel. Görkemli törenlerle üstün hizmet madalyaları tevdi eden, umumun zihniyeti. Kahramanlığın hallerden bir hal, umumun ayran gönüllü olduğunu unutmayasın. Oysa yiğitlik  içsel bir haslettir. Haysiyetliliktir, erdemliliktir, cesarettir, mertliktir;  samimiyettir, sadakattir, vefadır. Üstün ahlâktır, kârsız sevgidir, ölçülü saygıdır.  Dobra ama patavatsız değil, cömert  ama savurgan değil,  yürekli ama saldırgan değil, inançlı ama yobaz değil, içten ama ahmak değildir yiğit. Ey, Oğul! Kahraman, gücü yetmediğinde kahraman olmaktan çıkar. Yiğit,  gücü yetmese de yiğit kalır. Yiğitlik madalyası yoktur.  De ki, takınamadın, ne gam?  Sen öyküneceksen, kahraman olmaya değil, yiğit olmaya öykünesin. Ey, Oğul! Akranıyla uçmayan kuş, semada hu! çeker derler. Sen sen ol, kankalarını sıradışı zekâlardan seç. Edepsizden edebini satın al. Cehl ile söyleşme ki, konjönktürel ahkâm seni fenersiz yakalayamasın. Ey, Oğul! Bayağılık geçer akçe olup yüreğini daralttığında, varıp  büyük edebiyatçıların kapılarında yatasın. Neş’et Ertaş, her kahramanın yiğit olmadığı en iyi bir bilendir. İnsan serüvenin üç yüz senaryodan ibaret olduğunu sana William Shakespeare hakkıyla anlatır.  Manzarayı umumiyi  İbni  Haldun hocadan sor. Cemil Meriç üstadı ihmal etme ki, özgün sanılan tekliflerin arkasına saklanmış Godot’u bekleyen asıl eserleri gösterebilesin. Ey, Oğul! Sakın ola ki, kitapları kendi düşüncelerini doğrulatmak için okuyanlardan olmayasın. Okumak gece yolculuğuna benzer, unutmayasın. Kelimeleri Karayollarının karanlık susaların iki yanlarını işaretlemek için yerleştirdiği fosforlu kedigözleri gibi düşüneceksin. Kedigözlerinin kendilerine ait güç kaynakları yoktur. Kitap sayfalarındaki kavramlar misali hayata gelmeleri, parlayabilmeleri için far ışıklarının üzerlerine düşmesi, onları aydınlatması gerekir. Ey, Oğul! Sürücünün ehil  olanı, kelimeleri aydınlatanın kendi farları olduğunun şuurunda olandır. Bırakıp gittiğinde susanın yeniden karanlığa bürüneceğinin, kararan metinlerin gecenin zifrini delemeyeceklerinin idrakında olmalısın.  Bilgiyle gerdeğe girmek isteyen sürücünün ehil olması gerekir. Ey, Oğul! Direksiyon başındaki o sürücü sensin. Kavramların dile gelebilmeleri için tekeri uygun yönde kırması gereken de sen. Kitap kapaklarını örtme ki sayfalara ışık sızabilsin, kelimeler, kavramlar parlasın. Tekinsiz bir yüzyıla denkleyen ömrün, karanlığa gömülmesin. Ey, Oğul! Çetelerin topluma hükümdar oldukları çöküş süreçlerinde eşrefi mahlûkat mertebesinin hakkını vermek zor zenaattır.  Ey, Oğul! Bu dünyaya dair senin tecrüben birse, beşerinki bindir. İslâm’ın, Zen’nin, eski/yeni Hıristiyanlığın kendini bilmeni öğütleyen kadim korosuna kulaklarını tıkamayasın. Fikirlerini, inançlarını, duygularını, davranışlarını, türdaşlarınla ilişkilerini,  bıkmadan, usanmadan, sürgit irdelemekten geri durma. Kendinle yüzleşmekten korkma. Ey, Oğul! Herkes yanlış bir ben doğru inancı ne kadar saçmaysa, herkes doğru bir ben yanlış hükmü da bir o kadar saçmadır. Meğer ki, kendinde keşfettiğin fıtri gücü, kabul, itiraf ve ilân etmekten kaçınıyor olasın, sayısız  olumsuzlukla bir başına halleşebilecek donanıma sahip olduğundan zinhar kuşku duymayacaksın. Çünkü, insansın ve bu dünya seninle başlar, seninle biter. Ataleti teslimiyyetle karıştırma. Yüreğindeki savaşçıyı uyandırmaya üşenme ki, 21.yüzyılın dayattığı ahval ve şeraitte kendine mukayyed olabilesin. Ey, Oğul! Zulmet, meçhul karanlıktır, kaostur. Lâkin, içeni Kıyamet’e dek diri kılan efsanevi ab-ı hayat/bengisu da zulmette gizlidir. Her kim ki, bu dünya ile kifayet etmez, Büyük İskender misali dirilik suyunun peşinde, Zulmet’e dalmaktan geri durmayacaktır. Ey, Oğul! Sibernetik organizmaların çağdaş yaşamın dirilik suyu olduklarını gözden kaçırma. “Cyborg” dediğin, ihtiyar güneş kızıldeve dönüşüp Dünya’yı yutmaya durduğunda insanoğlunu ölümsüz kılacak sonsuzluk tasavvuru, kadim Yaratılış mitlerindeki bengisunun yüksek teknoloji uyarlaması. Heyhat, 21. yüzyılda kimse yatağında ölmeye razı değil. Ey, Oğul! Sen sen ol, fizikle, matematikle iyi geçin. Bir gözün de hep astronominin üstünde olsun ki  yeni bulguları ıskalamayasın. Evren ve Dünya’ya dair algılarımıza, fizik ile matematik ayar verirler. Sosyal bilimler, sanat, edebiyat,  hukuk,  hatta  müzik, bunların yasaları doğrultusunda şekillenir. İtikada dair kaziye ve hükümler dahi fizik kurallarıyla desteklenmez, fen ile terbiye edilmezlerse, ibadet etkisiz kalır. Ey, Oğul! Kimse Katolik Kilisesi kadar bağnaz olmasın. Unutma ki, onlar bile İncil’in “dünya evrenin merkezinde sabittir, gökcisimleri onun etrafında dönerler” şeklindeki ahkâmını tevil etmek zorunda kaldılar. Dini inançlar söz konusu olduğunda hatayı tevil etmek, yanlışı kılıfına uydurmak yüzyıllar alır. Erken öten horozun başının kesildiğini de unutmayasın "Sekiz Yüz Elli Yedi"  "İslam'ın beklediği en şerefli gündür bu Rum Konstantiniyye'si oldu Türk İstanbul'u Cihana karşı koyan bir ordunun sahibi Türk'ün genç padişahı, bir gök yarılır gibi Girdi Eğrikapı'dan kır atının üstünde Fethetti İstanbul'u sekiz hafta üç günde O ne mutlu, mübarek bir kuluymuş Allah’ın! Belde-i Tayyibe’yi fetheden padişahın, Hak yerine getirdi en büyük niyazını Kıldı Ayasofya’da ikindi namazını! İşte o günden beri Türkün malı İstanbul, Başkasının olursa, yıkılmalı İstanbul! Kadrajımdan Ayasofya....    

14th Ncmconferences: International Conference On New Challenges in Management and Business

    "konferans Birlikte yürümek, birlikte adım atmak, birlikte mücadele etmek anlamında Latince bileşik bir kelime... Öyle yazıyor kitaplar... 14th NCMConferences: International Conference on New Challenges in Management and Business Referans: konferans web sitesi https://bit.ly/2UcaW0w   Lecturers, teachers, MA Students, Ph.D. Candidates, researchers, practitioners, and experts in the field of management and business are cordially invited to submit papers for the 14th NCMConferences: International Conference on New Challenges in Management and Business that will take place in Toronto, Canada in September 2020. Keynote speakers: Dr. Naresh K. Malhotra is Senior Fellow, Georgia Tech CIBER and Regents’ Professor Emeritus, Scheller College of Business, Georgia Institute of Technology, USA. Dr. Carlos M. Rodriguez is an Associate Professor of Marketing, Director Center for the Study of Innovation Management, CSIM, College of Business. Dr. John Bowen is Dean of the Conrad N. Hilton College of Hotel and Restaurant Management. He has presented marketing courses and seminars in Asia, Australia, Central America, Europe, Mexico and South America, and has published over 100 articles on marketing. Dr. Judith Lynne Zaichkowsky is a professor of marketing at the Beedie School of Business at Simon Fraser University. Biography The Conference will address a range of critically important issues and themes relating to the management and business. The main topics of the conference are: Strategic Management:  Organization structure; leadership; entrepreneurship and organizational purpose; methods and techniques for evaluating and understanding competitive, technological, social, and political environments; planning processes; and strategic decision processes Marketing Marketing Theory (contributions to marketing theory by disciplines of philosophy, social theory, psychology, sociology, anthropology, and other related areas), issues and topics emerging in Marketing, empirical studies of marketing, practice Management of Marketing Conceptualizations of marketing, marketing needs to be “managed”, challenges in Marketing, social responsibility, green marketing, political marketing, marketing on the internet, Business-to-Business and Network Marketing, market integration Customer and consumer satisfaction research Customer satisfaction in the virtual environment, customer satisfaction of service delivery and staff concerned.   Business Management: Business decisions, processes, and activities within the actual business setting. Theoretical and empirical advances in buyer behavior, finance, organizational theory and behavior, marketing, risk and insurance, international business, and technological change. Human resource management: employee participation, human resource flow, reward systems and high commitment work systems, performance appraisal, changing corporate climates, intellectual capital, job satisfaction, job commitment, industrial relations, personnel management, training, employment, innovation management, knowledge management.   The Abstracts of accepted and registered articles will be published in conference proceedings book and CD. Moreover, the full papers will be reviewed (Double-blind Review) for publication in one of the following journals based on the aim and scope of the journals and the papers’ quality (design, methodology, analysis, discussion, language, and style):   Heliyon (Abstracted and Indexed in Scopus and Thomson Reuters-ESCI) Journal of Chemical Technology and MetallurgyOpen Access (SCOPUS) International Journal of Organizational Leadership (ISSN 2383-1103, ISI Thomson Reuters, EBSCO, ProQuest) China Finance Review International (ISSN 2044-1398, Scopus, Thomson Reuters,…) (Emerald Publishing) Audit Financiar Journal (ProQuest, EBSCO) Journal of Surveillance, Security and Safety Marketing and Branding Research (ProQuest) Management Issues in Healthcare System (ProQuest) Civil And Environmental  Engineering Reports (ISI) ACM Transactions On Software  Engineering  And  Methodology   (TOSEM) Jordan  Journal Of  Mechanical And  Industrial  Engineering (Scopus) International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering (Scopus) International Journal of Management and Enterprise Development(Scopus) Global Business and Organizational Excellence(SCOPUS ) Quality – Access to Success(SCOPUS,WEB OF SCIENCE – ESCI,Ulrichs ,WorldCat,) Journal of Turkish Operations Management Technology Audit and Production Reserves “EUREKA: Social and Humanities” journal (Google Scholar,Copernicus) Applied Marketing Analytics (Scopus) Organization Technology And  Management In Construction (ISI, ProQuest) Indian Journal Of Economics And Development(ISI) International  Journal Of Educational  Management (ISI) Pacific  Business Review International(ISI) Social  Responsibility Journal(ISI) Journal of Financial Reporting and Accounting (ISI) Lecturas de Economia (ISI) Technology  Analysis & Strategic Management (ISI) International Journal of Knowledge Management Strategic Outsourcing International Journal on Food System Dynamics There will be two presentation modalities: oral, virtual. Important deadlines: Early Bird Registration: 7 August 2020 Abstract Submission: 20 August 2020 Registration Deadline: 4 September 2020 Full Paper Submission: 11 September 2020 Day of Conference: 26 September 2020 Authors can submit their abstract to info@ncmconferences.com for double-blind review. The accepted papers’ authors should register and send the proof of payment. For further information, please contact info@ncmconferences.com.

EMI Kongre

EMI Kongre Davet Beşincisi 29-30 Haziran 2020 tarihlerinde düzenlenecek olan kongremiz; Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi, Dhaka University, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, University of Suffolk, Central Asian American University, Gorazde University ve Yessenov University işbirliğiyle gerçekleşecektir. Kongremize Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Hindistan, Türkiye, KKTC, Kuzey Makedonya, Ukrayna, Rusya, Kosova, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Romanya, İngiltere, Bangladeş, Fas ve diğer ülkelerden katılım beklenmektedir. Kongre dili İngilizce veya Türkçe'dir. ISBN numaralı özet ve tam metin Bildiri Kitabı yayınlanacaktır. Kongrede sunulan çalışma, tam metin bildiri olarak veya uluslararası kitapta (ATI Akademi Titiz Yayınları) kitap bölümü ya da kongre sitesinde belirtilen uluslararası hakemli dergilerde makale olarak da yayımlanabilecektir.  Kongreye bildiri göndermek için GİRİŞ yaparak KAYIT olunması gerekmektedir.  Katılımlarınızdan onur duyarız.http://www.emissc.org/tr Not: Kongremiz YÖK'ün 6 Mart 2020 tarihli duyurusuna istinaden online olarak gerçekleşecektir. Bildiri sunanların katılım belgeleri kongre sonrasında kendilerine pdf olarak gönderilecektir.   

Bayram Sevindiğin Kadar Değil, Sevindirdiğin Kadar Bayram!...

Herkese iyi bayramlar olsun. Bu bayramda on milyonlarca insan hayatlarında ilk defa bayramda büyüklerinin ellerinden öpemeyecek. Hem küçükler için hem de büyükler için sevdiklerini akılda ve kalpte tutarak yaşanacak, "iyi ki var, çok şükür" duygusunu katmerlendirecek bir bayram.   Kainatın Yaratacısı,  Yerin ve Göğün Tek Sahibi Yüce Rabbim; Hiçbir zaman , hiçbir koşulda senden başka  hiç kimseye kulluk etmeyeceğime...!  Rağbeti sadece sana olan kul olacağıma!... Tüm insanlığı ve Türk Ulusunu her türlü  afetlerden koruman için!... Bizleri, gurur, kibir,  ihtirastan uzak tutman için,  kıskançlık marazına yakalanmışlar dan olmamak için!...  Gerçeği örten nankörlerden / inkârcılardan / riyakarlardan/  münafıklardan / haram ile helal farkı gözetmeyenlerden.... kul hakkı /yetim hakkı yiyenlerden olmamak için!... haksız yere hiç kimsenin ahını almamak için!.. haksızlık karşısında susanlardan olmamak için!..  emanetleri ehline vermiyenlerden sakınmak için!... adaletle hükmetmeyenlerin şerrinden korunmak için!... ahde vefa/ salih amele sahip olmayanlardan uzak durmak için…  adaletten dönüp heva (tutkuları)na uyananlardan olmamak için!... kapalı kapılar altında her türlü fitne ve fesatlık  yapanların şerrinden korunmak ve onlardan olmamak için!... iftira atanların şerrinden korunmak için!... emanet lafz-ı bî-medlûllardan uzak durmak için!..  Sevgiyi paylaşmak için!... dostluğu yaşatmak için!... Bayramlar vardır kutlamak  ve af dilemek için!..  bu duygular içinde kutlayacağım!.. “Ramazan Bayramında yaptığınız dualarınızı ve ibadetlerinizi” Yüce Rabbim Kabul eylesin!... Her yaşanan günde bir Şeb-i Arûs var.. Ama bugünlerde daha çok var.. Bayram sevindiğin kadar değil, sevindirdiğin kadar bayram!... Bu bayramın;  Ülkemize ve Türk Dünyası’na  huzur dolu, güzel günler getirmesi dileği ile… Ramazan  Bayramınızı en içten iyi dileklerimle kutlarım… İyi bayramlar..   Kadrajımdan:UluCamii,

Türkiye Üniversitelerinin Uzaktan Eğitim Memnuniyet Araştırması

  http://www.yuksekogretim.org/ozet_2020000009.asp Üniversite öğrencileri 18 Mart tarihinden itibaren uzaktan eğitim derslerine başladı.  öğrenciler uzaktan eğitim sürecinden ne kadar memnun? Hangi devlet ve vakıf üniversiteleri uzaktan eğitim sürecini iyi yönetiyor? En olumsuz etkilenen bölümler hangileri?   i- Öğrencilerin sadece  % 35'i  uzaktan eğitimden memnun                              ii- İçerik ve materyallerin orijinal olmadığını düşünen % 53 iii- Öğretmen anlatımından memnun olmayan % 51 iv-Uzaktan eğitimde ses ve görüntü memnun olmayan % 48 v-İnternet olmayan yüzde 66 vi- Bilgisayar / tablet olmayan yüzde 63              
Arkadaş Listem