Tüm Bilgi Paylaşımlarım

Akademik Üretkenliğe Göre En Üretken Üniversiteler

1-2010-2015 temel bilim alanlarında yayın sayısında ülke sıralamaları: -Türkiye 1966’da Kore’nin önünde . -İran’a dikkat -Çin 2020lerde liste başı olması olası -Suudi Arabistan’ın zayıflığı Tabii kişiye düşen yayın olmaması yanıltabilir: İsviçre, Finlandiya https://goo.gl/HvQNj3 2-Üniversitelerimizin 2017 Yılı Dünya Genel Sıralamalarındaki Durumu 29 Aralık 2017 URAP (University Ranking by Academic Performance) https://goo.gl/DtgWum 3-‘Türkiye’deki Üniversitelerin Araştırma Çıktıları Üzerine’ yapılan araştırmaya göre, öğretim üyesi başında düşen yayın ve atıf sayılarında Bilkent, Koç ve Sabancı üniversiteleri üst sıralarda yer aldı. Devlet üniversitelerinde ise en iyi performansı ise Gebze Teknik, ODTÜ, Hacettepe ve Boğaziçi gösterdi. https://goo.gl/2acw5t  

1. Uluslararası Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler Sempozyumu 21-25 Ekim 2017 Gaziantep - Türkiye

  Sempozyum bilgi şöleni,bilgi ziyafeti, bilgiyi kutlamak,birlikte bilgi eğlencesi anlamında Arapça kökenli olup, Moğolcadan Türkçeye girmiş ve eski Türkçe 'de "toy" sözcüğü ile eşanlamlı  bileşik bir kelime  ...Öyle yazıyor kitaplar... https://www.iksadsummit.org/  

Yeni Akademik Yılının Vatanımıza, Milletimize Hayırlara Vesile Olması Dileği...

  Kadim değerlere bağlı, çalışan, üreten, hak eden, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz üniversitemizi şerefle temsil edebilen bireyler olabilmek için, Yeni Eğitim Öğretim yılının, ülkemizin küresel güçler ve yerli işbirlikçilerinin 15 Temmuz işgal  girişimiine ve  tüm olumsuzluklara  inat 2023-2071 hedeflerine ulaşmada aydınlık ve çağdaş bir yıl olması dileği ile…     Orhan   ELMACI Mansur@orhanelmaciorhanelmaci Dünya üniversitesi yaratmada vizyon arayışları: Yeni Zihin Haritası (paradigma) EĞİTİM 5,0     22.09.2013 22:39:41 A+ A- İlksöz: "Dün olduğu gibi bugün de güçlü ülke olmak, bilgiyi üretmekten ve bilgiyi en iyi şekilde işleyebilmekten geçiyor.” Cumhurbaşkanımızın , İslam İşbirliği Teşkilatı 1. Bilim ve Teknoloji Zirvesi özel oturumunda ki konuşmasından altı çizilecek satırbaşları. Birlikte okuyalım:    "Bugün İslam dünyasındaki nüfusun yüzde 55’i okuma yazma dahi bilmiyor. OECD ülkelerinde milli gelirden eğitime ayrılan payın ortalaması yüzde 5,2 iken bu oran İslam dünyasında yüzde 1’i dahi bulmuyor. En başarılı çocuklarımızı, en parlak beyinlerimizi Batılı kurumlara ve ülkelere kaptırıyoruz. Günümüzün en önemli güç kaynağı olan enformasyon ve bilgi teknolojileri konusunda üreten değil tüketen konumundayız. Bu durum bizi milli güvenliğimiz başta olmak üzere birçok açıdan kırılgan hale getiriyor. Altını çizerek ifade etmek isterim ki dün olduğu gibi bugün de güçlü ülke olmak, bilgiyi üretmekten ve bilgiyi en iyi şekilde işleyebilmekten geçiyor.” https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/83402/cumhurbaskani-erdogan-iit-zirvesi-kapsaminda-arakan-muslumanlari-ozel-oturumuna-katildi.html  Cumhurbaşkanımızın yine bu konuda  ki 20.5.2017 İbn Haldun Üniversitesi'nin resmi açılış töreninde  konuşmasından satır başları.Birlikte okuyalım: "Nasıl kökleriyle bağı kopan bir çınar kurursa medeniyet birikimiyle irtibatı kopan bir ülke de kuraklığa mahkumdur. Toplumumuzun can damarını kesmeye çalışan bu yaklaşımı Ahmet Hamdi kültürel bir inkar olarak tanımlıyor. Ben daha da ileri gidip buna kültürel intihar diyorum. Kolaycı ve kopyacı sadece tüketmeye ayarlı bu zihin dünyası sebebiyle özgün yerli ve çığır açıcı eserler ortaya konamamıştır. Üniversitelerimiz uzun yıllar kraldan çok kralcı, batıdan çok batıcı öğretim görevlilerinin vesayeti altında kalmıştır."  Altını kalın çizgilerle çizdiğimiz  başka bir satırbaşı .  " Sicili hak ve hürriyet katliamlarıyla dolu olanların bize ders vermeye kalkması komik kaçıyor."https://tr.sputniknews.com/turkiye/201705201028539712-erdogan-ibni-haldun-universitesi/          Dünyanın yaşadığı değişim ve dönüşüm sürecinde serbest piyasa ekonomisi dışında sahneye konan ekonomik modeller, rekabetçi ve yenilikçi iç dinamikten yoksun olmasından dolayı ya kısmen ya da tamamen serbest piyasa ekonomisine dönüşmüşler ve dönüşmeye devam etmektedirler. Küresel oyun kurucularından ve dolayısıyla oyunun kurallarını belirleyen güçlerden bir tanesi AB’dir. Küresel entegrasyonda Türkiye, AB’ye üye olma sürecini bir strateji olarak benimsemiş. Bu strateji; aynı zamanda, Türkiye ekonomisinin istikrar arayışını beraberinde getirmiştir. Bu strateji kapsamında, başlamış olan değişimin, üretim yapısının faktör ve sektörel bileşenleri ile bölgesel dağılımı ve kurumsal çerçevesine de genişlemesi gerekliliği realitesini ortaya çıkarmıştır. Bu ise; gerçekleştirilen ve 2013 tarihinde tamamen yürürlüğe giren yasal değişikliklerle beraber artık, sektör ve firma düzeyinde yapılacak düzenlemelerle gerekli kılmakta. Özellikle, fiyat dışındaki rekabet gücü unsurları, sektörel bazda rekabet avantaj ve dezavantajları, ileri teknoloji ürünlerinin üretiminde sağlanacak performans, sektörel kümeler, KOBİ’ler için strateji geliştirilmesi, hizmetler sektörü ihracatının rekabet gücünün artırılması, imalat sanayinde inovasyon modelleri, verimlilik artışı için izlenmesi gereken politikalar, yenilikçilik ve girişimciliğin önünü açacak politikalar gibi alternatifler üzerinde yapılacak çalışmalar ile, Türkiye’yi uluslararası piyasalarda rekabet yarışında öne çıkartacak bir ekonomik yapının yolunu açacaktır. Dünya genelinde yaşanan ekonomik gelişmeler mikro boyuttaki yansımaları işletmelerin genetik kodları (müşteri, teknoloji, mamul, üretim süreçleri/teknolojisi, insan kaynakları, yönetim tarzları, işletme içi iklim koşulları, işletmenin kurumsal kültürü vb.) üzerinde olmuştur. Bu yansımalar zamanla ekolojik değerleri de içine alarak ekolojik açıdan sürdürülebilir gelişmeye (EASG) dönüşmek zorunda kalmıştır. EASG kapsam açısından küresel bir olgudur ve çokuluslu işletmeler bu perspektifi benimsemişlerdir. Bu bağlamda; bir anlamda ulusal/uluslararası ve küresel işletmelerin gereksinim duyduğu elemanları yetiştirmek misyonuna sahip üniversitelerin yapması gereken hareket tarzı (strateji) yerel davranıp küresel düşünme olmak zorunda. Bu yönde strateji geliştirmenin yolu şebeke ve koalisyon biçimdeki güçleri yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası platformlarda ya da düzlemlerde bir araya getirmek ve “düşük maliyet rekabet stratejisi” yerine “bilgi yoğun sektör aracılığı ile katma değer yaratma” olmak zorunda. Avrupa komisyonu, Partnership a New Organisation of Work, Green Paper (Yeni bir çalışma örgütlenmesi için partnerlik) başlıklı yeşil raporda, çalışma örgütlenmesine ilişkin gelecek için yaşamsal önem taşıyan bir Avrupa yaklaşımı belirledi. Bu yaklaşım bütün üye devletlerce uygulanmakta olan yeni istihdam politikasının ana çerçevesini oluşturmuştur. Bu çerçevede; işletmelerin kendi içlerinde, birbirleriyle ve eğitim kurumlarıyla yeni ilişkiler geliştirmeye gereksinmeleri var. Avrupa iş ve teknoloji konsorsiyumu başarılı pratiklere dayalı yeni bir politika kuşağı geliştirmek üzere partnerleriyle bir araya gelip bir dizi ulusal araştırma kurumu üzerinde çalışmaları başlattı. İstihdam sorunlarına bu nitelikli işgücü istihdamı ve eğitimi kritik bir öncelik olarak bu politika içinde önemli yer tutuyor. Diğer yandan; dünya küresel piyasa ekonomilerine doğru gitmekte ve yatırımlar ve faaliyetler her zamankinden daha büyük boyutta sınırları aşmaktadır. İşletmeler ve diğer kuruluşlar, hiç olmadığı kadar karmaşık düzenlemeler ve faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Risk yönetimi daha önemli hale gelmektedir. Bilgi teknolojileri hızla ilerlemeye devam etmekte ve Internet küresel iletişimi tümüyle değiştirmekte.     İşletmelerin faaliyetlerini etkin ve verimli olarak sürdürebilmeleri değişen koşullara uyum sağlamalarına ve doğru kararlar almalarına bağlı. Bu bağlamda; İşletmelerin temel yeteneklerinin sürekliliği, İşletmelerin; değişen koşullara uyum sağlamalarına ve doğru kararlar almalarına bağlıdır. Doğru kararlar da işletmelerde doğru ve özlü bilgi akışı ile mümkün. Daha açık bir deyişle etkin, etkili işletme bilgi sistemi ile mümkün. Bu bağlamda; üniversite mezunlarından, sadece yatırımcılar ve kreditörlerin gereksinimlerine değil aynı zamanda diğer finansal ve finans dışı bilgi kullanıcılarının bilgi gereksinmelerini de hizmet etmeleri beklenmekte. Üniversite mezunlarının, bu hizmetleri yerine getirebilmeleri de iyi bir üniversite eğitimi ile mümkün. Bu da üniversite eğitimin de yeni paradigmaların ortaya konmasını zorunlu kılmakta.“Yükseköğretimin Fırtınalı Sularında” ;Üniversitelerde kurumsallaşma ve dünya üniversitesi olma ülküsüne yönelik çabalar… Bu ülkü ile “Türk Ulusu' nu çağdaş uygarlığın en ön safhasına geçirme, bilimde, teknikte özgür ve bağımsız olarak hareket edebilme, dünyanın en gelişmiş ülkesi olarak diğer ülkelere liderlik edebilme ve sürekli ilerlemenin bir düşünce-nesnesi olarak somut çıktılar elde etme çabaları…… Belki ülkenin sosyal, politik ve ekonomik gelişmelere önderlik etme isteği…. Bir yandan Ulusal irade seslenişi yeteneğini, diğer bir deyişle kolektif ruh/irade varlığını çağdaş bilim ve akılcılıkla geliştirme çabası…Bu çabaların elli yıllık panoroması… Sonra ...Sonrası malum!… '      'Academic Ranking of World Universities'' in her sene belirlemiş olduğu sıralamda ilk 500 içersinde yer alan üniversiteler “Dünya çapında üniversite” yaratma vizyonunu nasıl  başarmışlar? Bu soruyu yanıtlayabilmek için;''Academic Ranking of World Universities''in her sene belirlemiş olduğu sıralamada ilk 500 içerisinde yer alan üniversitelerin genetik kodlarını deşifre etmek gerekiyor. Bu üniversitelerin; 7 tanesi Avusturya, 45 tanesi Almanya, 2 tanesi Polonya ve 2 tanesi de Macaristan Üniversiteleri yer alıyor. Dünya çapında en iyi 500 Üniversitesinin sıralamasında; en başarılı dünya üniversitelerinin ortak paydası, temelde üç genel başlıkla altında toplamakta:  i. Yüksek nitelikli insan kaynağı (yüksek orandan uluslararası öğretim üyesi ve öğrenci); ii. kamu ve kamu dışı mali kaynak aktarımında tam destek; iii. Olumlu ve özerk yönetişim. Bu bağlamda;  i-Bir dünya üniversitesi kurmak için gerekli olan yüksek malî harcamayı göze alabilecek devlet desteği; ii-Hükümet ve üniversite yanında belediye, özel sektör, enstitü gibi başka fon yaratıcı güçlü kurumların varlığı; iii-Kamu bütçelendirmelerinde eşitlikçilik önyargısının ortadan kaldırılmış olması; iv-Hukukî ve malî özerklik; v-Akademik özgürlük; vi-Etkili ve profesyonel yapı, vii-Üniversite içi ve dışından üyelerle oluşturulmuş  yönetim kurulu; viii-Yönetim kurulunun etkin ve etkili olarak faaliyeti,  İx-Güçlü liderlik ve cesur vizyon; x-Vakıf kurma, xi-mülk edinme, xii- Bütçe oluşturup geliştirme, xiii-Maaş belirleme, xiv-Akademik ve idari görevlilerle sözleşme imzalayıp, feshetme hakkı; xv-Stratejik plan; Güçlü olunan alanların belirlenmesi, kalite güvencesi, rekabet kültürü ve akreditasyon (dış değerlendirme); xvi- Sürekli iyileşme ve değişime açık olma; xvii-Gerektiğinde kurum kültürünü değiştirerek krizleri aşabilme; xviii--Akademi dışındakileri dinleme alışkanlığı ve kurumun gittiği yönle ilgili stratejik öngörü sahibi olma; xix-Yönetim vizyonunun gerekirse değişen yerel kalkınma fırsatlarına uygun şekillendirilerek yenilikçi müfredatlar oluşturulması; xx-Yönetim kurulunun rektör, rektörün dekan seçiminde kurum öğretim üyelerinin de görüşünü alarak, atama mekanizmasını bağımsız kararlar ve uzmanlığa dayandırması; xxi-Başarı ve mükemmeliyet felsefesi olan, güven verici, kararlı tavır sahibi, yönetim yeteneği ve başarılı bir araştırma kariyeri olan sorumluluk alan kalıcı liderler; xxii- Eleştirel düşünme, yenilikçilik, özgünlük ve yaratıcılığın teşvik edilmesi; xxiii-Yönetimin hem iç hem de dış-paydaşlardan özerk olabilmesi; xxiv-Yönetimin akran değerlendirmesine  önem vermesi; xxv-Liderlerin, vizyonun belirlediği misyon ve amaçların uygulamaya konulması hedefiyle kurum içi çalışan muhalefetine rağmen gereken önlemleri alabilmesi; xxvi-Üniversite giriş puanları gibi ayrıntılara odaklanmak yerine stratejik mahiyette ileriye dönük yenilikçi vizyon geliştirme; Uluslararası sıralamaları belirleyen araştırma görünürlüğünün aynı zamanda kuruma kabuldeki öğrenci rekabetini de etkilediği gerçeğini vizyonunun parçası kılma; xxvii-Statükoya meydan okuyabilen, mükemmeliyet vizyonuna sahip öğretim üyeleri; “Seçkin” sözcüğünü olumsuz algılamayan ve sanayi ile işbirliğini küçük görmeyen bir akademik ortam; xxviii-Performansa dayalı, başarının cezalandırıldığı değil, ödüllendirildiği bir finansman anlayışı; xxix-Bağışçıların ve üniversiteden hizmet alanların malî katkılarının yüksekliği; xxx-Öğretim üyesi ve akademik yönetici maaşlarının yüksekliği; xxxi-İdari personelin maaş ve çalışma ortamı memnuniyeti; xxxii-Öğretim üyesi ve öğrenci seçiminde pozitif ayrımcılık ve diğer kısıtlayıcı kabul politikalarının olmaması; xxxiii-Endogami ve nepotizmin (mezunların aynı kurumda öğretim üyesi olması ve kayırmacılık) önlenmesi; Araştırmanın her düzeyde entegre edilmiş olması; xxxiv-Eğitimde nitelikli öğretim donanım ve etkinlikleri, yenilikçi müfredatlar, farklı görüşlere açıklık ve pedagojik yöntemler; xxxv-Uluslararasılaşmaya verilen özel önem doğrultusunda ülke dışı en iyi üniversitelerle verimli ortaklıklar; xxxvi-Farklı şehir ve ülkelerdeki kurumlardan gelen/giden öğretim üyesi ve öğrencilerin yüksek oranı; xxxvii-Donanımlı alt yapı ve tesisler; xxxviii-Öğrenci sayılarının gereğinden fazla olmaması; xxxix- Özenle seçilmiş lisans üstü öğrenciler; XL-Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrenci burs miktarlarının yüksekliği; XLİ-Sınırlı bürokrasi; XLİİ-Çok uluslu şirketlerden sağlanan  araştırmalar ve araştırma gelirleri; XLİİİ-Kendini çeviren araştırma bütçeleri ile proje maliyet masraflarının (overhead) yeni hibeler sağlamak için kullanılmasıyla sağlanan süreklilik. Batı’da Rönesans sonrasında ve takip eden Aydınlama Çağı’nda bulgu ve buluşların üniversite dışında gerçekleştirilmesiyle ortadan kalkan bilgi monopolü üniversiteyi hızlı bir intibak sürecine girmeye zorlamış. Üniversite artık yönetici elitin değil, bilgi talep eden toplumun beklentilerine göre şekillenmekte. Toplumsal bir rol kazanıp bürokratik, teknokratik veya meslek elitizmi yaratmanın dışına taşan üniversitenin artık çok çetrefilleşen yönetiminin bilimsel kriterlere göre şekillenmesi gerekmekte. Dünya çapında bilgi üreten ve yayan kurumlar amatör ligi çok önceden terk etmiş durumda. Bugün profesyonel yöntemlerle yönetilen bu üniversiteler, disiplinler arası araştırma, aynı zamanda nitelikli öğretim ve topluma hizmet odaklı; uluslararası, kozmopolit, dış dünya ve piyasaya açık yapılarıyla “multiversite” olarak adlandırılmakta. Üzülerek belirtmek gerekir ki; Türkiye’de, sosyal grup ve sınıflar üniversiteyi çekip çevirme anlamında hâlâ ayrıcalıklı bir konum iddiasında bulunabilmekteler. Üniversite her zaman kendisi dışındaki dünyayı eleştirerek onun değişmesi gerektiğini düşünen pozitif anlamda bir lokomotif olması gerekmekte. Eş zamanlı olarak yerel ve küresel işletme beklentileri çerçevesinde üniversite eğitimi sisteminin stratejik master planının geliştirilmesi ve bu plana iş çevrelerinin desteğinin sağlanması en önemli bir kilometre taşı olacağı kesin. Bu stratejik master plan 2023 yılına kadar uygulandığında gelecek için yaşamsal önem taşıyan yeni Avrupa istihdam politikasının ana çerçevesine uyum sağlanmasını ve dolayısıyla nitelikli elemanlarının yetiştirilebilmesi sağlanabilecektir. 2023 yılı Türkiyesi’nin gereksinimlerini karşılayacak bu yapılanmada en önemli görev üniversitelere düşmekte. Bugün üniversitenin tespit ettiği olumsuzlukları gidermek adına etkili bir aktör olabilmesi için, toplumdaki değişimi iyi algılayıp; kendini, yeniden yapılandırma zamanı, geldi de çoktan geçiyor bile! Günleriniz hep aydınlık olsun! Yüreklerindeki sevgi daim olsun! Yüreği "Berkehan" Kadar temiz olan tüm insanların!  OE -23.09.2013 Orhan   ELMACI Mansur@orhanelmaciorhanelmaci Dünya üniversitesi yaratmada vizyon arayışları: Yeni Zihin Haritası (paradigma) çerçevesinde Üniversite Yönetimini Belirlemek EĞİTİM 5,0 07.12.2014 21:06:36 A+ A-                                                                                                                                           Büyük senfoniler, büyük orkestrala                                                                                                                                         ve en önemlisi ‘büyük şefler’ ile çalınır.                                                                                                                                         iyi orkestra iyi enstrüman çalanlarla kurulur.                                                                                                                                         Üniversitelerde öyle..... o.e Rektör adaylarını belirleme seçiminin kapımızı çaldığı şu günlerde,   oy kullanacak tüm öğretim üyesi arkadaşlarım gibi ben de (mevcut sistemin bir gün değişeceğine olan umudumu yitirmeden) iyi bir rektör adayı arıyorum. Seçimler ve seçim sonrası gelişmeler, demokrasiyi kimin ne kadar anlayıp benimsediğini ortaya koymasıı açısından çok önemli..  “Türkiye Bilgi Toplumu aşamasını da kaçıran tipik ülke” noktasına taşımamak için  Başbakanımızın  Yükseköğretim Akademik Arşiv  Projesi Tanıtım Toplantısı konuşması'nı Çok önemsiyorum:  “Üniversite bu anlamda ve üniversitenin kökeni itibariyle geçmiş bütün eğitim kurumları insanlığın en ulvi müesseseleridir. Bu ulvi özelliklerini koruyup insan doğasına, insan onuruna, insanın ihtiyaç hissettiği erdeme hitap ettiğinde ve onu tekrar ürettiğinde aslında onun üretildiği toplumlara büyük bir onur kazandırmıştır. Bunun olmadığı toplumlarda ise maalesef araçsallaşmış ve önemini kaybetmiştir. Bizim gönlümüz, zihnimiz, yüreğimiz bahsettiğim dördüncü harmanlanmada, yani küreselleşmenin getirdiği zihni ve bilgi harmanlanmasında Türk üniversitelerinin insanlığın önüne geçmesi ve tarihin öznesi, bilgi tarihinin öznesi olmasıdır. Sadece bilgi aktaran, yorumlayan değil bilgiyi üreten kurumlar haline dönüşmesidir. Yeni Türkiye kavramını bugünlerde siyasi olarak çok kullanırken, aslında böylesi yeni Türkiye’nin inşasının da temeli yeni bir bilgi paradigmasının inşası ve yeni bir üniversite geleneğinin bütün o engin tecrübe üzerinde inşa edilmesidir.Bilimi yol gösterici olarak,rehber olarak seçmeyen ülkelerin ileriye gidebilmesi mümkün değildir.Onun içindir ki  büyük önder,"Benim mirasıma girmek isteyenler var sa,ancak aklı rehber alanlardır.Aklı rehber alanlar benim mirasıma girebilir."diyor.Bu nedenledir ki Türk halkı,bu cumhuriyetin genetik kodlarını oluşturan büyük önderin gösterdiği bu yol haritasını iyi yol haritası olarak seçmiştir.Bu yolda ,sendelemeden,sekteye uğramadan yoluna devam edecektir.Ve ona minettardır.Şükran borçludur.Ve onu minnetle ve şükranla her zaman anar.Bu nedenle;”Üniversite sadece bilim için değildir, aynı zamanda Hak, Hukuk, Adelet ve Cumhuriyet içinde üniversite gereklidir.Üniversite Cumhuriyet'in sahipliğindedir. Bu paradigma çerçevesinde;Türkiye Cumhurietinin Bekâsını“önemsiyen, Türkiye Cumhuriyetin genetik kodlarını oluşturan cumhuriyet ilkelerine bağlı ve bu paradigma çerçevesinde Nasıl bir eğitim?” sorusunun yanıtını verebilecek rektör adayı; medeniyet, kültür  ve kâdim değer tasavvurunu ve eğitim-öğretim kavrayışlarını bilen birisine oy verilmesi gerektiğini düşünenlerdenim. “Yükseköğretimin Fırtınalı Sularında” ;Üniversitelerde kurumsallaşma ve dünya üniversitesi olma ülküsüne yönelik çabalar… Bu ülkü ile “Türk Ulusu' nu çağdaş uygarlığın en ön safhasına geçirme, bilimde, teknikte özgür ve bağımsız olarak hareket edebilme, dünyanın en gelişmiş ülkesi olarak diğer ülkelere liderlik edebilme ve sürekli ilerlemenin bir düşünce-nesnesi olarak somut çıktılar elde etme  Belki ülkenin sosyal, politik ve ekonomik gelişmelere önderlik etme isteği…. Bir yandan Ulusal irade seslenişi yeteneğini, diğer bir deyişle kolektif ruh/irade varlığını çağdaş bilim ve akılcılıkla geliştirme Üniversitelerde rektör seçimi, adaylar kadar oy verenlerin demokrasi algılarının  bir göstergesi.  Unutulmaması gereken, insanları “şu şuna oy verdi-bu buna oy verdi” diye ayırıma tabi tutup, bu en kutsal haklarından dolayı onları kınayacak olanlar (böyle bir şey olmayacağı temenni edilir) demokrasiden, hoşgörüden insan haklarından ve hatta insanlıktan nasipsiz kimseler olup olmadığı sizlerin takdiri….. Bir rektörde olması gereken özellikler, bizim toplumun gündemindeki önemli konu ama, inanın bundan çeyrek yüzyıl önce aşmış olmamız gereken şeyler. Ne yazık ki, bu çağda bütün üniversitelerin içselleştirmiş olmaları gereken ilkeleri ve kuralları bir rektör seçimi öncesinde anımsatmak zorunda kalıyor insan. Kalkınma ve refahı yaratma iddiasında olan bütün toplumlarda “geleceğin üniversitelerine ilişkin tasavvurlar ve tasarımlar” tartışma gündeminin ilk sıralarında yer alıyor.    Türkiye'de akademik hayatı, sayıların, istatistiklerin, kurumsal, hukuksal bakışların dışında daha "küçük ölçekte" ele alacak, "ince antropolojik gözlemler"le betimleyecek çalışmalara da gerek olduğuna inanlardanım..Elbette, akademik yaşam içindeki özürlerin, haksızlıkların dile getirilmesi "akademik namus" açısından gerekli.. Yalnız, sürekli yakınmaların, iç dökmelerin ön plana çıktığı, "bizde bilim de, araştırma da bitmiştir" edebiyatı, "küçük ölçekte" araştırılan akademik hayatın ancak abartılmış bir kaç boyutunu dile getirmekte. Oysa, akademik hayat, bilgisiyle yaşayan, araştırıcı, eğitici insanların hayatıdır; değerlerle yaşanır. "Gerçek", "bulgu", "kuram", "gözlem", "yasa", "model"... bu değerlere ışık tutacak kimi kavramlar.....  Ortaya çıkmamış bilgileri gün ışığına çıkaran, eldeki verilere yeni yorumlar katabilen, yapılan yorumlara eleştiriler getirebilen, yeni tartışma, araştırma alanları açabilen Prototiplerin olduğu bir üniversiteyi,Dünya üniversiteleri içiersinde ilk onda olmayı, böyle bir akademik hayatı  düşlemek.bir hayal mi?....       Biz ise sıradan bir üniversite çalışanının bile gölge sadakati ile uyması gereken ilkeleri, üniversiteyi yönetecek olan rektörde arayan bir çıkmaza sürüklenmiş durumdayız. Kuramsız, çerçevesiz, modelsiz bir içsel dünya ve  bu dünya düşüncesi ile  ya da günübirlik kararlarla üniversiteyi yönetmeye aday olmak.... Bu vesileyle düşündüklerimi 30 madde halinde sizlerle, rektör aday adaylarıyla ve özellikle rektör olarak atanacak şanslı kişiyle paylaşmak ve adayların bildirilerine bir seçmen olarak yanıt vermek  istedim: (NOT:Sıralanacak özellikler üniversaldır. Mevcut adaylardan kimisini öne çıkarmak veya karalamak amacı güdülmemiştir). 1- Toplumun kalkınmasının iki temel bileşeni olan kaynaklar ve değerler konusunda “değer teorisi” ni bilen ve  bu teori ışığında kentsel, bölgesel ve ulusal “fikirleri ve projelere” olan, 2- “Bilgi teorisi” konusunda önerileri olan? Bu öneriler ışığında; önce bölgenin, sonra ülkenin ve giderek dünyanın gelişmesine katkılar sağlayacak olan, 3-  “insan doğası ve üniversite sorumluluğu” konusunda söyleyecek bir sözü olan, 4-  “öğrenme teorisi” üzerinde  ki düşünceleri perspektifinde (zihin haritasına) göre gelecekle ilgili projeleri geliştirebilen. 5- öğrenme teorisi  çerçevesinde, İş dünyasının haklı ve geçerli serzenişi olan: “Üniversiteler gerekli kalitede işgücü  yetiştirmiyor” uyarısını dikkate alan. Müfredatı arama konferansları ile güncelleyebilen. Kısaca “Stratejik Üniversite plânı” çerçevesinde arama konferansları yapabilen. 6-  “Anlamanın ve anlatmanın” gerekli araçlarından biri olan “aktarım teorisini” zihninde netleştirebilmiş olanı, Üniversitenin tüm yapısal  dokusunun değişmelere uyum yeteneğinii geliştirecek, 7-“ Toplum teorisini” açık ve seçik anlatabilen ve bu teoriyle örtüşen tutarlı projeler üretebilecek olan 8-Kolektif kaynakları doğru yerde, doğru zamanda, doğru miktarda .etkili.etkin ve verimli olarak ne kadar harcama yeteneği/beceresini gösterebilen, 9- “ Fırsat teorisine” ilişkin net bilgiye sahip olan Eline geçen olanakları rasyonel(fayda/maliyet analizi )koordine edebilen,   10-  Eğitim sisteminin temel işlevlerinden biri olan ve toplumda giderek çeşitlenen, yaygınlaşan ve derinleşen çıkarları dengeleyen birmeşrulaştırma ve uzlaşma temeli yaratan“ Uzlaşma teorisi”ine sahip olan. Kısacası “Mehmet’in çıkarları ile Memleketin çıkarlarını dengeleyen” kararlar alabilen, 11-Adaleti, doğruluk, dürüstlük ve kâdim değerlerden ödün vermeyen, Yüksek Öğretim Kurulunun Yayınladığı ve tüm üniversitelere uyulması için gönderdiği "Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri"yönergesine işine geldiği zaman uyan, işine gelmediği zaman uymayan davranış biçimi geliştirmeyecek, 12-İnsanları “bana yakın olanlar-bana uzak olanlar, bana oy verenler-bana oy vermeyenler, anadan doğma beni destekleyenler-sonradan beni destekleyenler, şucular-bucular diye ayırmayan ve tüm üniversitenin yöneticisi olmayı becerebilen, 13-Temel insan haklarına, yani düşünce inanç ve teşebbüs haklarına, ayrıca, akademik özgürlüğe sözde değil, gerçekten saygılı ve bağlı olan, inanç-ibadet ve düşüncelerinden dolayı insanları kınamayan.."Bekçi Murtaza /....görmüştür Kurs, almıştır amirlerinden takdir!...".olmayan. http://blog.radikal.com.tr/bilim-teknoloji/bekci-murtazalar-gormustur-kurs-almistir-amirlerinden-takdir-10899 4-Etrafında çıkarcılara, dalkavuklara, yağcılara, yalancılara, iftiracılara, ispiyonculara ve tembellere yer vermeyen, 15-Öğretim üyelerini/elemanlarını, idari personeli ve öğrencileri düşüncelerine, sosyal gruplarına ve partilerine göre ayırmayan, Yani, belli bir görüşün,, cemaatin, grubun, derneğin ya da herhangi bir partinin adayı olmayan, 16-İkinci kez seçilip-seçilmeme endişesi taşımayan, 17-İnsanların özlük haklarıyla oynamayan, üniversiteyi “patrimonial” bir tarzda  “babadan kalma” ya da “babasının çiftliği”  sanıp, ulufe dağıtır gibi  kendi yandaşlarına ,yakınlarına,akrabalarına kadro dağıtımı yapmayan, Hakl edene kadrosunu  hiç bekletmeden  vermeyi  şiar (ilke) edinen...suyu getireni cezalandırıp, testiyi kıranı ödüllendirmeyen, Üniversitenin  Araştırma Geliştirme  ve diğer kaynaklarını hakça, adilce dağıtan.kayırmacılık yapımayan,.Yandaş, akraba eş dost kayırmayan ("nepotizm") yapmayan...  http://blog.radikal.com.tr/bilim-teknoloji/kurumsal-kalite-algisindaki-yanilsamalar-12056 18-Tekelci, ben merkezci ve inatçı olmayan, “zat hastalığı” virüsünü taşımayan, 19-Bir iş ve görev için, torpillileri, şu veya bu görüşte olanları değil; sadece ve sadece en ehliyetlileri atayan. İşi ehline veren. 20-Taş üstüne taş koymayı bildiği kadar, omuz üstüne baş koymayı da bilen ve böylece üniversiteye en değerli beyinleri kazandırabilen, 21-Baş ile ayağı karıştırmayan ve bilhassa baş ile ayağı birbirine düşman etmeyen, 22-Genç akademisyenleri yönetici olmaya değil, çok iyi birer araştırıcı olmaya, laboratuarlara ve derslere girmeye teşvik eden, 23-Eleştirilere ve önerilere açık olan, 24- Hatadan dönmesini bilen, 25-Ben yaptım oldu demeyen, 26-Gücünü etkili-yetkili güç odaklarından değil, yasalardan, bilimden üniversiteden ve öğretim üye/elemanlarından alan, 27-Günlük politikada değil, bilim, teknoloji ve eğitim politikalarında vizyon sahibi olan. 28-Oluşturacağı sosyal, bilimsel ve eğitim komitelerini seferber ederek, daha huzurlu ve daha çağdaş bir üniversitenin alt yapısını oluşturan, 29-“Yönettiğim insanların en iyisi, en akıllısı ve en dürüstü benim” zannına kapılmayan, 30- Haksız, adaletsiz, yanlı davranış, tutum ve tasarruflarının karşısında olan.  Haksısızlık karşısında  susup dilsiz şeytan olmayan  İşte böyle bir prototip arıyoruz.... Bütün bu özelliklere sahip olduğuna inandığım bir aday bulabilirsem oyumu gönül rahatlığı ile kullanacağım. Bulamazsam, mevcutlardan en uygun birini tercih etme zorunda kalacağım... Saygılarımla. Sağlıcakla kalın! Günleriniz hep aydınlık olsun! Yüreğinizde sevgi daim olsun! Yüreği "Berkehan" kadar temiz olanların!

XVI. European Conference On Social and Behavioral Sciences

 Konferans;  bilgi şöleni,bilgi ziyafeti, bilgiyi kutlamak....Latince kökenli...  ... Fransızca dan Türkçeye girmiş... Danışma toplantısı, kamuya açık bilgilendirme  … Öyle Yazıyor Kitaplar… https://goo.gl/NxZc53   XVI. European Conference on Social and Behavioral Sciences Prizren, Kosova - May 10-12, 2018 International Association of Social Science Research and University of Prizren in Kosovo are pleased to invite you to participate in XVI. European Conference on Social and Behavioral Sciences to be held in Prizren, Kosovo on May 10-12, 2018. The conference languages are Albanian, English and Turkish. The conference venue will be held in University of Prizren Campus in Prizren, Kosovo.   To submit your abstract and for more information, please click here! Deadline for abstract submission is March 15, 2018.   We believe XVI. European Conference on Social and Behavioral Sciences will be an important and meaningful event, bringing together scholars from all over the world and contributing to a better understanding of changes and challenges in the social sciences. The full texts, presented in the conference, will be published in internationally edited books by the end of 2018. IASSR has published 33 international edited boosk. Please click here for more information about the publication process. We look forward to welcoming you to Prizren in May 2018.

Innovation and Global Issues in Social Sciences Kongresi

"kongre" Birlikte yürümek, birlikte adım atmak, birlikte mücadele etmek anlamında Latince bileşik bir kelime... Öyle yazıyor kitaplar...   KONGRE TEMASI VE ÇALIŞTAY Kongremizin ana temaları inovasyon ve küresel konular olarak belirlenmiştir. Temaya uygun yapılacak çalışmalara öncelik verilmekle birlikte, sosyal bilimlerin tüm alanlarında hazırlanan özgün çalışmalar kabul edilmekte ve bu kapsamda özellikle disiplinler arası çalışmalar desteklenmektedir. Kongrenin çatısı altında, Dünya'da son dönemde önemli  konulardan birisi olan sanayi 4.0 konusunda, "Dördüncü Sanayi Devrimi (Sanayi 4.0) Sürecinde Yeniden Yapılanma" başlığı altında çalıştay düzenlenecektir. http://www.inglobe.org/tr/  
Arkadaş Listem