Tüm Bilgi Paylaşımlarım

Nasa‘da Çalışan Türk Bilim İnsanı Kara Delik Fotoğrafıyla İlgili Tüm Detayları Anneye Anlatır Gibi Anlatıyor!

https://onedio.com/haber/nasa-da-calisan-turk-bilim-insani-kara-delik-fotografiyla-ilgili-tum-detaylari-anneye-anlatir-gibi-anlatiyor-868567

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrencileri İçin Kısa Bir Okuma Listesi

Nereden Başlamalı? Prof. Dr. Nuray E. Keskin   Siyaset ya da politika, toplumu yönetmekle ilgili görüş ve anlayış biçiminde tanımlanabilir. Aristo, siyasetin temel tanımını “devlet işleri” olarak belirlemişti. Siyaset; iktidar mücadelesi, yöneten-yönetilen arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi ve iktidarın elde tutulması davranışlarına yön vermektedir. Siyaset kavramı, iktidarın kaynağını-kullanımını ve yönetimin ilkelerini ortaya koyarken, kamu yönetimi bu ilkelerin ve siyasal iktidarın maddi zeminini oluşturmaktadır. Kamu, Eski Türkçe’de kamag, kamug, kamagı gibi kullanımlarıyla “bütün, tüm, toplum, genel” anlamına gelen bir kökene sahiptir. Bu sözcük üzerine kurulan kamu yönetimi, sözcüğün kökeni nedeniyle çağrışımı yüksek bir kavramdır. Kamu(nun) yönetimi, toplumun ya da halkın yönetimi anlamı içerir. Bu işi üstlenen aygıt devlettir; bu nedenle kavram başka bir yönüyle halkın yönetilmesi işinin cismi olan ‘devlet’ olarak da anlaşılabilir. Devlet, insan toplumlarının “ekonomik ve toplumsal örgütlenme tarzı”dır. Kamu(ca) yönetim, toplum ya da halk tarafından yönetim anlamına gelir; böylece kavram ‘halkın halk tarafından yönetimi’ olarak yine çağdaş toplumlara özgü olan ‘demokrasi’ kavramını çağrıştırır. Kamu yönetimi, hem yönetme işi ile usulünü, hem de bu işi yapan kurumsal yapının kendisini içeren zengin bir anlam bütünlüğü sergiler. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümlerinin dört yıllık öğretim planları, öğrencinin devlet örgütlenmesini bir bütün olarak kavramasını hedefler. Bu nedenle öğretim planı, “siyaset bilimi” ve “kamu yönetimi disiplini” alanlarının toplumbilimlerin öbür dallarındaki (tarih, felsefe, iktisat, toplumbilim/sosyoloji, hukuk, maliye, uluslararası ilişkiler, vb.) bilgi birikimiyle bağlantısını kurmayı hedefleyen çok sayıda ders içerir. Nitekim “siyasal” ve “yönetsel” olgular bu bütünsel çerçeve içine yerleştirildiği ölçüde anlaşılabilir, kavranabilir, açıklanabilir. Öğrencilerin analiz gücü tarih, felsefe, antropoloji, iktisat, sosyoloji, hukuk, edebiyat, vb. alanlardan beslendikleri ölçüde gelişecektir. Bu kapsamda Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencileri için kısa bir “okuma listesi” hazırlanmıştır. Aşağıda sunulan liste alanı tüketmiş bir liste değildir; kuşkusuz daha kapsamlı bir liste hazırlanabilir. Listenin amacı siyasal-yönetsel olgu ve olayları anlama-kavrama arayışına bir başlangıç yapmaktır. Öğrencilerin bu listede sunulan kitapların konularından ya da yazarlarından hareketle detaylı okumaya yönlenmesi beklenmektedir. Öğrencilere, belirli dönemler üzerine okuma yaparken araştırma kitapları kadar döneme ait edebi eserleri de dikkate almaları önerilir. Liste “genel okuma” ve “Türkiye üzerine” olmak üzere iki bölümden oluşmakta; araştırma kitaplarıyla birlikte edebi eser önerilerini de içermektedir. İyi okumalar. Aralık 2014, Samsun      Genel Okuma: Araştırma Kitapları & Edebiyat Orhan Hançerlioğlu, Düşünce Tarihi. George Politzer, Felsefenin Başlangıç İlkeleri. Alaeddin Şenel, İnsanlık Tarihi: Kemirgenlerden Sömürgenlere. William Mc Neil, Dünya Tarihi. Chris Harman, Halkların Dünya Tarihi. Leo Huberman, Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla. Cem Eroğul, Devlet Nedir?. Cem Eroğul, Devlet Yönetimine Katılma Hakkı. Pierre Clastres, Devlete Karşı Toplum, (Çev. Mehmet Sert ve Nedim Demirtaş).. Eric Hobsbawm, Aşırılıklar Çağı: Kısa 20. Yüzyıl, Çev. Yavuz  Alogan. Bertrand Russell, İktidar, Çev. Mete Ergin. Atilla Aytekin, Gökhan Atılgan, Siyaset Bilimi. Kurthan Fişek, 100 Soruda Sosyalist Devlet. Selahattin Hilav, 100 Soruda Felsefe. David Harvey, Sosyal Adalet ve Şehir. Roger Garaudy, İslam ve İnsanlığın Geleceği, (Çev. Cemal Aydın). Peter Watson, Fikirler Tarihi. Georg Fülberth, Kapitalizmin Kısa Tarihi. Christopher Pierson, Modern Devlet. Keith Faulks, Yurttaşlığın Kısa Tarihi, (Çev. Meral Delikara Üst). Sonay Bayramoğlu, Yönetişim Zihniyeti. Silvia Federici, Caliban ve Cadı. C. Wright Mills, Toplumbilimsel Düşün, Çev. Ünsal Oskay. Cemal Bali Akal, Siyasal İktidarın Cinsiyeti. Haldun Gülalp, Kapitalizm, Sınıflar ve Devlet, Çev. Osman Akınhay-Abdullah Yılmaz. Mete Tunçay, Batı’da Siyasal Düşünceler Tarihi (Seçilmiş Yazılar). Afşar Timuçin, Demokrasi Bilinci Alan Swingewood, Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi Barrington Moore, Diktatörlüğün ve Demokrasinin Toplumsal Kökenleri Charles Darwin, Türlerin Kökeni Desiderius Erasmus, Deliliğe Övgü E. H. Carr, Tarih Nedir? Edward W. Said, Şarkiyatçılık Ernest Gellner, Uluslar ve Ulusçuluk Friedrich Engels, Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm İbn-i Haldun, Mukaddime Ümit Hassan, İbn Haldun: Metodu ve Siyaset Teorisi. Metin Çulhaoğlu, Tarih, Türkiye, Sosyalizm George Orwell, 1984. Jose Saramago, Körlük. Ayn Rand, Hayatın Kaynağı, Plato. Fratz Fanon, Yeryüzünün Lanetlileri, Çev. Şen Süer. Ece Temelkuran, Biz Burada Devrim Yapıyoruz Sinyorita. Michel de Montaigne, Denemeler Niccolo Machiavelli, Prens Platon, Devlet Server Tanilli, Uygarlık Tarihi Terry Eagleton, İdeoloji Voltaire, Kandid Thomas More, Ütopya Çernişevski, Nasıl Yapmalı? Albert Camus, Veba Ursula K. Le Guin, Mülksüzler Jostein Gaarder, Sofi’nin Dünyası   Türkiye Üzerine: Araştırma Kitapları & Edebiyat Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi. Kurtuluş Kayalı, Türk Düşünce Dünyasında Yol İzleri. Kurtuluş Kayalı, Türk Düşünce Dünyasının Bunalımı. Sabri Ülgener, Zihniyet, Aydınlar ve İzmler. Ümit Hassan, Eski Türk Toplumu Üzerine İncelemeler. Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600). Musa Çadırcı, Tanzimat Sürecinde Türkiye: Ülke Yönetimi. Musa Çadırcı, Tanzimat Sürecinde Türkiye: Anadolu Kentleri. Kurtuluş Kayalı, Ordu ve Siyaset 27 Mayıs - 12 Mart. Doğan Avcıoğlu, Türkiye’nin Düzeni, 2 Cilt. Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi: 1908-2005. Korkut Boratav, 100 Soruda Türkiye’de Devletçilik. Şevket Pamuk, 100 Soruda Osmanlı-Türkiye İktisat Tarihi: 1500-1914. Cemal Kafadar, Kim Var İmiş Biz Burada Yoğ İken. Şerif Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri 1895-1908. Ahmet Yücekök, 100 Soruda Türk Devrim Tarihi. Erdoğan Teziç, 100 Soruda Siyasi Partiler. Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma. Taner Timur, Türk Devrimi ve Sonrası. Taner Timur, Osmanlı Toplumsal Düzeni. Tevfik Çavdar, Osmanlıların Yarı-Sömürge Oluşu. İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı. Tevfik Çavdar, Türkiye’nin Yüzyılına Romanın Tanıklığı Sungur Savran, Türkiye'de Sınıf Mücadeleleri. Mete Tunçay, Türkiye Cumhuriyeti'nde Tek Parti Yönetiminin Kurulması (1923-1931) Şevket Süreyya Aydemir, Menderes’in Dramı. Cem Eroğul, Demokrat Parti Tarihi ve İdeolojisi. Birgül A. Güler, Yeni Sağ ve Devletin Değişimi. Ayşe Buğra, Devlet ve İşadamları, Çev. Fikret Adaman. Mustafa Sönmez, Kırk Haramiler. Atilla Yayla, Özgürlük Yolu: Hayek’in Sosyal Teorisi. F. A. Von Hayek, Kölelik Yolu. Ünsal Oskay, Yıkanmak İstemeyen Çocuklar Olalım Sabahattin Ali, Kuyucaklı Yusuf. Kemal Tahir, Devlet Ana Cemil Meriç, Bu Ülke. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ankara Nazım Hikmet Ran, Memleketimden İnsan Manzaraları Orhan Kemal, Murtaza Aziz Nesin, Zübük Ahmet Hamdi Tanpınar, Saatleri Ayarlama Enstitüsü Tahsin Yücel, Gökdelen Yaşar Kemal, Teneke.
Arkadaş Listem